Douz Zam pou Batay Espiritièl la

Sen Toma (Thomas MORE)

Douz zam pou batay espiritièk la, ke tout moun dwe gen nan men kan plezi yon tantasion pou peche vini nan tèt.

1. Plezi-a piti e kout.
2. Aprè zak la se la pèn ak kè kraze
3. Pèdi yon bagay ki pi meyè.
4. Vi sa se yon rèv e yon lonbraj.
5. Lanmò anba men nou tou maske.
6. Perèz yon depa enpenitan.
7. Jwa etènèl, pèn etènèl.
8. Nati e dignite l’òm.
9. Lapè yon bon mantalite.
10. Gro benefis Bon Die yo.
11. Kwa doulourez Kris la.
12. Temwayaj mati yo e ekzanp sen yo.

Douz Zam yo avèk Plis Longè nou la Deklare Swivan:

Plezi-a Piti e Kout

Konsidere bien plezi w jwenn lan,
Sansasion k’ nan zak la, oū bien jan li bèl,
Jan li santi bon, oū bien jan li gou;
Oū bien finalman, kèlkeswa deli ki
Konsoume mizerab apeti w la:
Ou gen pou w jwenn li, lè w fè kalkil,
Piti, senp, kout epi imediatman pase.

Aprè Zak la : La Pèn ak Kè Kraze

Nenpòt bagay ou travay di pou akonpli,
Fatig la gen pou pase, men benefis la kontinie :
Si w melanje malfekterite avèk plezi,
Kèlkeswa plezi w te melanje avèk zak ou-a,
Li gen pou glise ale, ou p’ap kapab kenbe l:
Malè-a menm gen pou rete deyè sou biskèt ou,
Avèk yon kè chaje ak rankin e yon tèt trouble.

Pèdi yon Bagay ki Meyè

Lè ou bourade pou w kapab achte plezi,
Avèti ou bien de pri w gen pou peye-a,
Paske se nanm ou w’ap vann tan-z’an-tan
Avèk èlmi ki konplètman sadik la.
Ô achtè fou, ô tenten pou machandiz,
Pou achte radòt, ô kalkil timoun,
Epi peye yon pri chè e presie kòm sa.

Vi sa se yon Rèv e yon Lonbraj

La vi mizerab sa, asirans e konfidans nan li
Ke l’ap kontinie fè nou odasie, peche jan nou vle. Veye! Ou wè klèman pa experians,
Depi l’è menm sa li te fèk kòmanse-a,
L’ap fè yon kous, san jamè pran repo,
Anverite nan yon ti moman pi plis l’ap pase,
Kòm se yon rèv ou lonbraj sou yon mi.

Lanmò Anba Men nou tou Maske

Konsidere bien ke chak jou e nwit,
Pandan ke nou okipe-n e pran swen
Pou distrè nou, delekte nou, blage, jwe,
Fè ti bèl melodi e ti joune vakans,
Lanmò…vòlò an avan, anba chal, tou maske :
Li la anba men nou, l’ap entreprize nou.
Nou pa konnen ni ki l’è ni pa ki maniè.

Perèz yon Depa Enpenitan

Si ou ta ofanse Die, panse bien nan kalamite
Ou t’ap met’ tèt ou, kijan vi-w t’ap nan jopadi:
Imediatman ou te ka pa viv yon è de tan plis
Pou repanti peche, e menm si ou ta gen espas,
Sepandan ou te ka pa trouve la gras:
Meyè nou ye lè n gen krentif pou fè ofans,
Pou nou pa kite plas isiba enpenitan.

Rekonpans Etènèl, Pèn Etènèl

Mond sa ou wè la, se vrayaje sou rout pikan,
Veye…konpòte w avèk sajès ak lòt eleman,
Paske plas sa w’ap kite l tou touni e vid,
E se nan fen vrayal la w’ap kapab wè pri-a,
Lè nanm ou transpòte dimansion sa,
Separe li avèk kò mizerab sa finalman :
Nan jwa ou kalamite, l’ap endire etènèlman.

Nati e Dignite l’Òm

Sonje kijan Bon Die te kreye w pou rezone
Kòm nan pròp imaj e resanblans Li.
Ki regade l entolorab pou fè w soufri la pèn,
Li refize soufri ògèy Lisifè kòm yon anj.
Regade, ô l’òm, nati ekselant ou an;
Ou nan tout manièl egal avèk anj yo,
Gen ase wont pou w pa sèvi eklav diab la.

Lapè yon Bon Mantalite

Poukisa ou vle abese w dèyè plezi mond sa?
Pran gròg sou gòg, pran tout fantasi,
Pran tout jwèt, pran tout zouti plezi,
Pran tout espò ke l’òm jamè imajine:
Menmsi w gen tout kòm pozesion pa dwa,
Ou p’ap janmè trouve oken plezi konparab
Avèk kontantman vèti yon sèvo libere.

Gro Benefis Bon Die yo

Chonje Bon Die achte w malgre se Li k’ kreye w.
Ala konbien benefis ou deja resevwa nan men-L:
Malgre ou anflame kòlè-L souvan,
Li kontinie jere w jiska prezan,
E chak jou L’ap rele w pou w vin’ jwi felisite-L:
Kijan ou kapab kontinie refize Lanmou
Ki toujou ap pouswiv ou avèk yon agape fò konsa?

Kwa Doulourez Kris la

Kan ou ap fri avèk dife tantasion an
Panse sou doulè trò lamantab la,
Panse sou pitwayab kwa deplorab Kris La,
Panse sou san-L ki t’ap ponpe soti nan venn,
Panse sou kè presie-L la tòde an de,
Panse kijan pou libere w tout travay Li te fè.
Piga kite L pèdi w apre pri chè Li fin’ peye-a.

Temwayaj Mati yo e Ekzanp Sen yo

Pou reziste peche, pa di ou pa gen ase fòs :
Se foli pou itilize yon alegasion konsa.
Temwen Sen ak demonstrasion Mati yo
Ap akize w pou parese e pou lachte.
Bon Die ap ede w si ou pa refize;
Si lòt te kapab reziste, ou kapab reziste.
Anyen pa enposib ki deja demontre posib!

© SayZeal | Sezi l Nèttm

This entry was posted in Literati, Medite and tagged , , , , . Bookmark the permalink.