Sòm 23

1 Se yon sòm David. Segnè-a se Gadò-m; mwen
p’ap janm’ manke anyen.
2
Nan patiray ak zèb vèt yo, se la li fè mwen pran
repo. Kote dlo-a koule poze, se la li mennen m bwè.
3
Li restore nanm mwen. Li dirije m nan chemen
dwat yo, pou sa sèvi yon lwanj pou non li.
4 Menm si m’ap pase nan vale lonbraj lanmò-a,
mwen p’ap pè oken mal, paske ou la avèk mwen;
baton ou ak gòl ou fè kè-m poze.
5
Ou prepare yon tab pou mwen nan prezans
èlmi-m yo: ou aroze tèt mwen avèk lwil; koup
mwen debòde.
6
Anverite, bonte e mizerikòd ap swiv mwen pou
tout la vi-m, e se la kay Segnè-a m’ap abite
pou tout tan gen tan.

© SayZeal | Sezi l Nèttm

This entry was posted in Literati, Medite and tagged . Bookmark the permalink.