Triang Similè

Sitiasion

Aròl ak Deny kanpe sou waf la. Y’ap obzève yon vwalie k’ap aproche. Vwalie-a pote yon vwal e yon fòk ; tou lè de se triang. Aròl obzève ke wotè fòk la se demi wotè vwal la ; Deny dakò. Imediatman aprè, Deny obzève tou ke longè fòk la se demi longè vwal la ; Aròl dakò. Mesie yo dakò tou ke triang yo similè (tout ang korespondan yo mezire menm valè). Finalman, Aròl fè yon dezièm obzèvasion ; misie di lajè vwal la kat fwa valè lajè fòk la. Deny repond misie, « monchè, la nou pa ka dakò ». Kabal pete.

Fig. 1: vwalie

Kesion

Dèske ou rekonèt kòm yon espesialist nan jeometri nan zòn nan, mesie yo vin kote w pou mande w pou itilize konnesans ou pou jistifie youn nan yo. Nan opinion profesionèl ou, kiyès ki kòrèk ? Aròl ou Deny. Fè mathematik la.

Fig. 2: goch, fòk; dwat, vwal

Rezilta

An nou rele lajè vwal la Av e lajè fòk la Af. Apre sa, nou senpleman bezwen itilize fòmil area pou chak triang. Finalman, pa divize de expresion sa yo, nou kabap wè si Aròl se yon jeni oubien yon fou kòm Deny panse-a.

Aròl kòrèk. Lajè vwal la kat fwa lajè fòk la.

An General

Rapò sipèfisi de triang similè (tout ang korespondan yo mezire menm valè) se rapò bò korespondan yo kare. Propozision sa aplike pou branch yo kòm pou ipotèn triang yo. Demonstrasion pou problèm sa anba.

Pa ekzanp, pou menm sitiasion an, si wotè fòk la se te yon ka wotè vwal la e longè fòk la yon ka longè vwal la, pa prensip general sa, lajè vwal la 16 fwa lajè fòk la. Demonstrasion :

Sonje, si w prefere itilize nimero, itilize nimero. Analize problèm lan pou jiskan li fè sans pou ou. Jwi matematik !

© SayZeal | Sezi l Nèttm

This entry was posted in Matematik and tagged , , . Bookmark the permalink.