Chwazi Pami yon Group

Sa n’ap eseye atake la se yon ti ide trouve nan sians probabilite e statistik konsène kijan pou chwazi pami yon group—an nou rele l konbinatorik.  Ide-a se kijan pou seleksione yon ekip pami yon popilasion, yon ti kras patikilie pami yon gran kantite. 

Men yon ekzanp.  Nan yon ekip baskètbòl, sèlman 5 jwè kapab sou teren an a la fwa.  Men, yon ekip dwe genyen omwen dis (10) jwè, e kapab genyen menm kenz (15) jwè.  Si ekip vil pa-w la gen yon douzèn (12) jwè, konbien group senk (5) inik posib kotch  la ka mete sou teren an diran yon match?
…………..

Foutbòl, Ti-Kan

Avan nou rezoud problèm ki propoze-a, an nou konsidere yon lòt sitiasion.  Youit (8) jèn gason rankontre chak Samdi pou jwe foutbòl, kat (4) soti anwo e kat (4) soti anba.  Mesie yo toujou jwe ti-kan, anwo kont anba, de (2) kont de (2).  Ki vle di, chak ekip mete senpleman de (2) moun sou teren an a la fwa diran match la. 

An n fè yon analiz itilize 4 mesie ki konpoze ekip anwo-a : Paskal, Kesnèl, Jan, e Zege.  Dèske se  2 ki kapab sou teren an pami 4 jwè yo, gen kèlke kobinasion ki posib.  Aktièlman, se  sis chwa :

Paskal ak Kesnèl
Paskal ak Jan
Paskal ak Zege
Kesnèl ak Jan
Kesnèl ak Zege
Jan ak Zege

Ki fè nou di, gen 6 konbinasion 2 pami yon popilasion 4.  Di yon lòt fason, nou kapab chwazi 2 moun pami 4 moun nan 6 diferan maniè.

Magali ap Jwe

An n pran yon lòt ekzanp.  Magali jwe yon jwèt ki konsiste ak senk (5) ti fòm plastik nan yon bokal.  Nan bokal la gen yon fòm ron, yon kare, yon triang, yon etwal, e yon .  Li deside pou retire twa (3) pami senk (5) piès yo sot nan bokal la.  Konbien chwa twa (3) inik ki posib ?

 

Gen dis (10) konbinasion inik posib.  Wè imaj ki moutre tout posibilite sa yo. 

Ou kapab imajine, matematik la konplike vit lè nimero yo pi gro.  Se sa ki fè nou kòmanse avèk ekzanp pi lejè sa yo angiz de rezoud problèm nou te propoze nan kòmansman.  Men, ide nou itilize pou trouve yon solision pou tout tip problèm sa yo se menm.
…………..

Faktorial !

Yon nimero faktorial, ekri avèk yon pwen d’esklamasion, se yon nimero miltipliye avèk li-menm e tout nimero natirèl mwens ke li.   N!, li kòm N faktorial, vle di N miltipliye pa tout nimero natirèl pi ba ke N.  Pa ekzanp, 5! = 5 x 4 x 3 x 2 x 1 =  120.

Konbinatorik

Kòm nou deja di, aproch nou pran pou rezoud kalite problèm sa yo, ki mande nou pou seleksione yon pòsion, an nou rele li r, nan yon pi gro popilasion, an nou di N, swiv menm fòmil lan.  Nou ka redwi fraz nou fèk ekri-a kòm N Chwazi r ; pi kout toujou kòm N Ch r.  Itilize ide faktorial nou fèk kouvri-a, men fòmil lan :


Retounen sou ekzanp nou fèk demontre yo, an nou aplike fòmil sa.

                     Kat chwazi de            

                     Senk chwazi twa

Klèman se menm rezilta sa yo nou te obzève.

Nou tèmine avek kesion nou te kòmanse-a : « Si ekip baskèlbal vil pa-w la gen yon douzèn (12) jwè, konbien group senk (5) inik posib antrenè-a ka mete sou teren an diran yon match? »  Dèske sa sipoze bagay fasil pou nou kounia, mwen p’ap refize w plezi rezoud problèm nan ou-menm.  Jwi Matematik ! 

© SayZeal | Sezi l Nèttm

This entry was posted in Matematik and tagged , . Bookmark the permalink.

Di m sa w vle.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s