I Lèt a Korentien yo, Chapit Trèz

Pòl, Apot la, sou Renmen

12.31 Dezire sensèman meyè don an. Pä konsekans, m’ap moutre w chemen ki pi ekselan.

1 Menm si mwen pale tout lang moun pale ak lang anj yo tou, si m pa gen renmen, mwen vin’ tankou yon senbal k’ap fè anpil bri, ou yon klòch k’ap sonnen.

2 Menm si mwen gen don profesi, e konnen tout mistè, e tout konnesans. Menm si mwen ta gen tout konfians, pou menm deplase mòn yo, epi pa gen renmen, mwen pa anyen.

3 Menm si mwen ta bay tout bien mwen posede, e si mwen ta bay kò-m menm, pou yo brile m kòm sakrifis, pandan ke mwen pa gen renmen, sa pa t’ap profite m anyen.

4Renmen gen pasians, li gen tolerans, li pa rayisab. Renmen pa egoyis, li pa gonfle ak ògèy.

5 Li pa fè wont, li pa chache avantaj pa-l, li pa fache fasil, li pa kenbe tò sou kè.

6 Li pa pran plezi nan malfekterite, men li rejwi nan la verite.

7 Li sipòte tout bagay, li kwè pandan tout tan, li pa jamè pèdi espwa, li toujou pèsevere.

8 Renmen pa janm chwe; men tan pou profesi gen pou pase; don pou pale langaj gen pou sispann; konnesans gen pou disparèt.

9 Paske, sa nou konnen, nou pa fin’ konnen nèt. Ata sa nou profetize, se an pati.

10 Men, lè sa ki pafè-a va vini, sa ki poko fin’ bon nèt la ap disparèt.

11 Lè m te timoun, mwen te pale tankou timoun, mwen te panse tankou timoun, mwen te jije tankou timoun; men kan mwen vin’ granmoun, mwen kite bagay timoun dèyè.

12 Konsa tou, sa nou wè kounia, se tankou yon pòtre n’ap gade yon jan trouble nan yon glas; aprè, nou pr’al’ wè fas-a-fas. Kounia, mwen konnen yon pati; men pi ta, m’ap konnen nèt ale, menm jan Bon Die konnen mwen konplètman.

13 Se sa k’ fè kounia, se twa bagay sa yo ki pèmanan : konfians, esperans, e renmen, men pami twa bagay sa yo, se renmen ki pi gran.

© SayZeal | Sezi l Nèttm

This entry was posted in Literati, Medite and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.