Premie Problèm Statik la

Editè prensipal SayZeal | Sezi l Nèttm la ap fè tapekoul avèk niès li Makela.  Misie peze 170 liv (76 kg), e Makela peze 85 liv (38 kg).  An nou di chak ronn ki arebò planch lan menm distans apa (Figi 1).  Si Makela chita sis inite a dwat pin santral jön lan, detèmine siantifikman pi meyè pozision pou editè-a chita relativ ak pin santral la, pou jwèt la ka mache pi bien.

Fig. 1 : Problèm n’ap konsidere-a

Problèm

Sa ki ta sipoze klè la se ke problèm lan se senpleman pou plase imotikonn ble-a nan pozision ki nesesè pou li balanse rouj la (se lè sa jwèt la va mache bien).  Si gen plis tandans pou planch lan kage sou yon bò ke yon lòt, l’ap pi difisil pou roule l sou pin lan.

Solision

An nou rele pwa editè-a, PE, e pwa Makela, PM.  Nan menm maniè, an nou rele distans Makela chita relativ avèk pin santral la, dM, e distans editè-a dwe chita pou balanse pwa Makela, dE.  Matematikalman, kondision ki nesesè pou kenbe planch lan orizontal se,

Konnen : PM = 76 liv, dM = 6 inite, PE = 170 liv.

Bezwen : dE.

Dèske gen yon sèl variab nou pa konnen, dE, nou sempleman bezwen rezoud expresion an pou variab sa, epi ploge rès enfòmasion nou konnen yo.  Ekate variab nou bezwen an nan ekwazion an wo-a ba nou,

Fig. 2 : Chema pou solision an

Obzève ke problèm mekanik se problèm lojik.  Statik pa nesesèman mande yon pakèt talan, men anpil bon sans.  Kòm nan ka nou sa la.  Dèske pwa Makela demi pwa Tonton-l, li fè sans pou Makela chita de fwa pi lwen ke Tonton-l (relativ ak pin santral jön lan), pou youn kabap bien balanse lòt.

Se pa gro koze ke sa, men kòm pou tout bagay ki ekri isi-a, m’espere youn trouve l itil.  M’ale !  M kite w avèk paròl Salomon.

Pitit se kado Bon Die fè, se rekonpans Li yo ye (Sòm 127.3).

© 2012 SayZeal | Sezi l Nèttm

This entry was posted in Enjenieri, Fizik and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Di m sa w vle.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s