Manifeste Trezò-w yo

Reyalite ke ou te fèt nan jenerasion sa se ase evidans ke Bon Die te konnen mond lan t’ap bezwen potantièl ou ansent avèk la nan moman presi sa. Bay vizion-w yo vi. Travay pou fè rèv ou yo yon reyalite.

Ou se yon rezèvwa talan, men yo p’ap itil pèsòn anyen si w senpleman pote yo bay senmitiè. Vòlò senmitiè !

Kreye mizik pou epòk pa-w la, ekri yon piès pou jounen jodi-a, fè sians ak matematik ou avèk plis presizion, pentire yon exemplum, demagouje politik la. Piga abòte abilite w yo…manifeste pito rezon pou ki ou te fèt la, paske fiti jenerasion yo depann sou ou.

Epi, si lè-w rive avan anlèvman, aprè w fin’ dekode revelasion ke ou ye-a, manifeste tout trezò-w yo, y’a retounen kò-w nan tè-a konplètman vide, men w’a kite mak ou trase sou tablo-a, ki mond sa, pou tèstifie prezan (Ap. M. Munroe, RYP).

SayZeal | Sezi l Nèttm

This entry was posted in Konsèy, Medite and tagged , , , , . Bookmark the permalink.