Refize Mediokrite

Ki kote w vle ale ? Kisa k’ defi-w yo nan la vi ? Refize mediokrite ! Kwè nan sa ki dekrete enposib. Kwè nan mèvèy. Kwè nan Jezi Kris.

Tande mwen bien, m’aprann yon bagay, gen de kan nan mond sa : kan espektatè yo e kan aktè yo. Deside pou aji kòm aktè sou pròp destine-w ; kite rès yo pale de ou. Lè kritik pale, se yon testaman ke w sou rout (realize vizion-w), ke w’ap viv, ke w’ap fè yon bagay itil, ke w kwè nan Bon Die. Piga w genyen oken problèm avèk sa ; fò k’ yo pale sou ou. Se prèv men Bon Die sou ou. Se prèv Li rezève w pou yon mision presi. Aprann pieze fòs, okontrè, avèk kritik advèsè-w yo. Fò w pa gen perèz de sa moun panse.

Mwen aprann yon bagay, si w vle viv vi-w kòm yon fonksion de diagnostik lòt, anverite w’ap viv nan yon bwat andedan ‘on bidonville. Ou p’ap jamè akonpli mision-w nan vi sa–jamè realize plen potantièl ou. W’ap abòte kèlkeswa sa l ye w te vle vini an. Paske, menm pròp papa-w gen pou reve pou ou sa ki pi piti ke desten L’Etènèl rezève pou ou nan panse-L la. Se verite m’ap di w la wi, « ou dwe ale pi lwen de sa moun panse. »
–Ap. R. Wafo, la preuve d’amour

SayZeal | Sezi l Nèttm

This entry was posted in Medite and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.