Pa Di Mwen Fou, Dèske M’ap Lapriyè

«Depi jou sa ou p’ap mande m anyen. Anverite, anverite m’ap di w, kèlkeswa kichoy ou mande Papa-a nan nōn mwen, L’ap ba ou li.» (cf. Sen Jan 16.23).

Yon predikatè temwaye : «Mwen pa jamè priye yon priyè nan 45 ane (m’ap pale de pou mwen e pou pitit mwen yo pandan yo te jèn) sān mwen pa t’ jwenn yon repons. Mwen te toujou resevwa yon repons–epi repons lan se te toujou wi.»

Gen moun ki di, «Bon Die toujou reponn priyè. Pafwa Li di, ‘wi,’ e pafwa Li di ‘non.’ Mwen pa jamè li sa nan Bib la. Sa se senpleman rezonnman imen…»

Si priyè pa t’ mache pou mwen, se t’ap paske mwen pa t’ap aji sou lign [ou selon] Paròl la.» Ap. Kenneth E. Hagin, Name of Jesus

SayZeal | Sezi l Nèttm

This entry was posted in Medite and tagged , , . Bookmark the permalink.