Pot’ yon ti Ròch pou Mwen

Kado Mesie Alfons te Pote pou Madanm li Soti Baradè

PÈSONAJ:
Kesnèl,
Paskal,
Blaise,
Antoinette
, mennaj Blaise
Toto, mèt kay la

Anviron 7 ê plis midi, mesie dam sa yo te chita sou galeri kay Toto-a, kòm yo fè souvan aprè travay, pou pale sou nouvèl jou-a, e bay blag ak di kont.

Kesnèl. Tim-tim?

Tout. Bwa-chèch!

Kesnèl. Ki kado Me. Alfons te pote pou Ma. Alfons sot’ Baradè?

Paskal. Yon lo mazonbèl.

Antoinette. Non. Se te yon laye kazav.

Blaise. Mwen panse petèt se te yon bokit labapen.

Toto. Nou youn pa bon. Alfons te pote pou madanm li yon bèl ti ròch briye l te jwenn sou rout Breya.

Blaise. Poudi yon nonm ta vrèman pote yon ròch fè yon fanm kado? Ah mesie, n’ap betize avè’ m.

Antoinette. Lè w pati, si w te konn’ pote ‘on ti ròch retounen fè m kado, mwen t’ap pran l, e sa t’ap bien fè m plezi.

Tout. Ri.

Kesnèl. Toto, ki kote w jwenn ak kont sa? Kiyès ki di w koze-a?

Toto. Mwen pa di nou mwen fè alaronn Baradè.

Kesnèl. Ban mwen bay lòt moun yo istwa kanmèm. Krik?

Tout. Krak!

Kesnèl. Alfons se yon biznismann. Li gen kèlke ane marie avèk madanm li. Malgre misie fè efò pou li montre fanm lan ke li vrèman renmen l, Alfons apèsi petèt li pa itilize ase kreyativite.

Yo di paròl pa vo tèlman, e ke lanmou mande yon meyè prèv. Alfons deside pou kòmanse fokalize sou bay madanm li prèv la, ke lanmou-l pou li ap briye pi plis ke jamè.

Yon jou, pandan Alfons t’ap retounen soti nan yon vwayaj Baradè, li te ap panse avèk madanm li, sou menm lign sa yo. Li di, «Fò m trouve yon prèv pou di l ke mwen renmen l. Yon kado pou pote pou li.» Malerezman, Alfons pa t’ kapab deside sou anyen. Li konkli, fanm lan deja posede tout sa l bezwen.

Kanmèm, Alfons fè mwatie rout la ap panse avèk madanm li. «Eske l pr’al’ bien akeyi m? Petèt manmzèl fatige avèk paròl. Mwen renmen l vrèman, men poudi sa pa vin’ sonnen kòm yon mantra pou li kounie-a lè m di li l.» Se te tout ide sa yo ki t’ap trakase misie.

Finalman, Alfons trouve yon ti distraksion envite nan chemen-an ki te kòmande atansion-l. Yon sèl ti ròch pami yon mas gravie, ki reflekte reyon solèy la. Koulè li te konplètman solid, san oken variasion. Se te kòmsi li te anba yon kaskad ou yon presion extrèm pou anpil tan avan l te ateri nan plas sila. Li te parèt tèlman distenge, Alfons pran ti ròch la, epi mete l nan ti bokal bonbon, kounia vid, ki te nan men-l lan.

Li di, «Se sa ki va sèvi mwen yon kado pou Terèz. M’a di l, ‘Lè mwen te wè ti ròch sa, se te sou ou ide-m te ye. Mwen te trouve l pami yon rout gravie, men pa t’ gen yon lòt parèy li. Li tèlman bèl, mwen te vlope l ak mouchwa nan pòch mwen, mete li nan yon bokal, pou m te kapab pote l pou ou.’»

Lè Alfons rive, li di madanm li, «Cheri, mwen deja ba ou kè-m; tout sa m posede se pou ou yo ye. Kèlkeswa sa ou dezire plis, pa gen limit. Kisa m rete pou mwen ofri w ankò… M’ap ba ou li tou. Di m si w’ap ret’ tann anyen vrèman, e l’ap vini. Kanmèm, mėn plis paròl, avèk yon ti kado sān pri, pou raple w ke ou toujou nan teyat memwa-m, e mwen renmen ou jodi-a plis ke jamè.» Jou sa, Terèz se te fanm ki pi kontan nan Pawas la. {Fini}.

Blaise. Ala nèg gen chans se Alfons papa. Anverite se yon diaman misie te jwenn sou rout la.

Antoinette dirije a Blaise. Yo di w yon ròch, e ou ensiste se te diaman. Poukisa ou pa jamè di m bèl ti paròl konsa?

Blaise. Se pa tout tan m’ap fè sa mezanmi. Mwen menm ekri poezi pou ou.

Antoinette. Mm, se vre, men lè w pati, monyè pote yon ti ròch ‘tounen pou mwen tou.

Tout. Ri.

© SayZeal | Sezi l Nèttm

This entry was posted in Literati and tagged , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.