Onore Moun ki Merite l yo

Onore m, si mwen merite l, epi fè li preferableman avan m mouri. Se pa yon ide nouvo, si pa chans ou trouve l Tabou.

Prens siantifik la, Izarak Newton, ekri a kontanporè-l Robert Hooke (derivatè ekwazion Fresò=-k.x la):

«Si mwen wè pi lwen [pase w], se paske m kanpe sou zèpòl toro.»

Sa se pou di senpleman, li te resevwa pi meyè baz pase Hooke. Li te gen pi meyè profesè. Pa konsekans, li te demare sou yon meyè fondasion.

Mwen pa konnen a ki degre vrèman Newton te aprann anyen nan men pèsòn. Kanmèm, si ti djòlè sa te pibliye, li t’ap fè nenpòt nan ansien profesè-l yo souri.

SayZeal | Sezi l Nèttm

This entry was posted in Fizik, Opinion and tagged , , , . Bookmark the permalink.