Travay. La Vi Nesesite L.

Travay ka pran anpil motivasion. Tou’ dènieman, mwen trouve youn pami moun ak plis konfians nan mond lan. Yon nonm, bien ekipe, k’ap netwaye Fontamara. Mwen gen anpil admiration pou yon nonm ki pa gen oken problèm atake yon tach enposib–kòm netwaye Pòtoprens.

Anfen, gen yon jistifikasion aseptab, nòmal, menm rasionèl pou travay. Prensipalman, yon nonm ki p’ap travay, mwen vle di, ki p’ap regle anyen itil ak douz è d’ tan lib li posede chak jou-a, pa merite manje (2 Tesa. 3.10). Plis, pou repete yon lòt, “Si pa chans li jwenn yon apòtinite pou manje, li pa ta sipoze gen chwa seleksione kisa.”

Denfen Myles Munroe enstwi nou ke objektiv yon nonm nan vi sa ta sipoze pou mouri vid. Li tris, kòm Myles anseye toujou, ke se senmitiè yo nou trouve kòm plas ki pi rich nan mond lan. Paske, tròp moun mouri avèk vizion san realize–liv ki pa janm’ ekri, mizik ki pa janm’ konpoze, penti ki pa janm’ pentire, edifis ki pa janm’ erekte, rout ki pa janm’ bati, projè ki pa janm’ administre, revelasion ki pa janm’ kominike, lanmou ki pa janm’ demontre, etc.

Yo mouri avèk tout talan yo, san janmè tèmine anyen. Souvan, yo pa menm kòmanse. Yo toujou ap ret’ tann, panse delivrans ap soti yon lòt kote. Mwen pa konn’ pou ou, men mwen avèk nonm k’ap netwaye Fontamara. Ou ka pa janm’ tande anyen de mwen, men m’ap itil jenerasion pa-m lan. M’ap viv pou afekte anvironnman-m lan pozitivman. Epi, plan-m se pou m mouri vid vre. Kraze boutèy alabasta. Vide-m de tout don mwen posede yo. Jwe ròl Segnè-a te kreye m pou jwe-a.

Oditè, lektè, m’ap raple ou de sa Eklezias la enfòme nou. “Kèlkeswa sa men-w jwenn pou fè-a, fè li avèk tout fòs. M’ap ajoute, ‘Si men-w p’ap fè yon bagay, trouve youn. Deyò-a pa manke problèm k’ap chache yon solision. Chwazi youn; fè yon bagay.’ Pa gen oken travay, ni sians, ni teknoloji, ni sajès, w’ap kapab aplike, nan senmitiè–kote w gen pou w ale-a” (cf. ch. 9, v. 10).

Si w pa kapab rezoud problèm peyi-a, oke; ebien, rezoud problèm site-a. Ou pa kapab rezoud problèm site-a; ebien, rezoud problèm komin lan. Si tach la rete enposib toujou, diminie l. Kòmanse yon kote. Kanmèm ou kapab regle problèm vwazen an. Regle l.

SayZeal | Sezi l Nèttm

This entry was posted in Medite and tagged , . Bookmark the permalink.