Si m te Neglije di Mèsi

Gen manman ki tèmine vi pròp pitit yo : Joslyn mèsi.
Gen papa ki abandone pitit yo tou : Maxo, mèsi kanmèm.
Gen vwayajè ki voye lòt pasajè nan dlo : Kanntèyis yo mèsi.
Gen frè ak sè ki pa vle wè youn ak lòt : Frè ak sè-m yo mèsi.

Gen zanmi ki se zanmi chwazi, gen lòt ki se zanmi sikonstansièl,
Men yon bon zanmi ap demontre l plis ke yon frè
Nan moman difisil : Tout Vrè Zanmi-m yo, mèsi anpil.

Gen moun menm ki extraòdinè.  Moun sa yo, petèt se sièl la ki
Motive yo.  Yo prè pou ouvè pòt yo menm bay yon etranje.
Ou-menm ki te akeyi Refije sa kòm yon Prens lan, li dwe w
Yon dèt etènèl.  Kreyatè-l la ap rekonpanse ou double.

Gen yon Madanm ki te envesti nan vi piti yon Malere.  Li te wè
Potantièl lòt moun pa t’ wè nan li.  Vi sa oule kòm yon wou.
Kiyès ki te konnen si Ti Malere sa t’ap vin’ chèf gro biznis konsa.

Gen yon Nonm ki renmèsi menm èlmi-l yo.  Li di, « San Goliat,
David pa t’ap wa.  San presion, chabon pa t’ap tounen diaman.
San blokis, pa gen distenksion.  San travay, pa gen akonplisman.
Gen pòt ki rete fèmen, men moun ki detèmine, va sonde yo. »

Gen moun ki p’ap kite tè sa, toupandan yo pa ofri tout
Talan yo posede yo bay mond lan.  Yo al’ dòmi pi ta
Ke majorite-a, yo leve pi bonè ke yo-menm tou.  Yon jou pa gen ase
Ê-de-tan la dan pou akonpli tout sa yo gen sou planning yo.  Èske se ou ?

Â, wi, se ou-menm menm.  Ou se enspirasion mwen.  Ou fè
Yon esperans pèpetièl kontinie ap briye nan kè-m.  Aktè sou pròp
Kondision-w…defavorab kòm li ye.  Mwen dwe ou anpil.  Mèsi.

© SayZeal | Sezi l Nèttm

This entry was posted in Literati, Medite and tagged . Bookmark the permalink.