Chemen la Vi Etènèl

44 Jezi kriye e proklame, « Si ou konfie Mwen, se vrèman Die ki voye M lan ou konfie. 45 Paske lè ou wè Mwen, se Li-Menm ki voye M lan ou wè. 46 Mwen vini kòm yon limiè pou briye nan mond fè nwa sa, pou ke tout moun ki mete konfians yo nan Mwen pa rete nan fè nwa-a ankò. 47 Si yon moun tande M, e pa obeyi M, se pa Mwen ki jij li–se pou sove mond lan Mwen vini e pa pou jije l. 48 Men tout moun ki rejete Mwen e mesaj Mwen an ap jije nan jou jijman pa verite Mwen te pale yo. 49 Mwen pa di anyen sou pròp otorite-m. Papa ki voye m lan ban M pròp enstriksion-l konsène sa Mwen dwe di. 50 Epi Mwen konnen enstriksion-l yo se chemen la vi etènèl; pa konsekans, Mwen di kèlkeswa sa Papa di Mwen pou di! » (Jan 12).

SayZeal | Sezi l Nèttm

This entry was posted in Medite and tagged , , , . Bookmark the permalink.