Chemen la Vi Etènèl

44Jezi kriye e proklame, « Si ou konfie Mwen, se vrèman Die ki voye M lan ou konfie. 45Paske lè ou wè Mwen, se Li-Menm ki voye M lan ou wè. 46Mwen vini kòm yon limiè pou briye nan mond fè nwa sa, pou ke tout moun ki mete konfians yo nan Mwen pa rete nan fè nwa-a ankò. 47Si yon moun tande M, e pa obeyi M, se pa Mwen ki jij li–se pou sove mond lan Mwen vini e pa pou jije l. 48Men tout moun ki rejete Mwen e mesaj Mwen an ap jije nan jou jijman pa verite Mwen te pale yo. 49Mwen pa di anyen sou pròp otorite-m. Papa ki voye m lan ban M pròp enstriksion-l konsène sa Mwen dwe di. 50Epi Mwen konnen enstriksion-l yo se chemen la vi etènèl; pa konsekans, Mwen di kèlkeswa sa Papa di Mwen pou di! » (Jan 12).

SayZeal | Sezi l Nèttm

This entry was posted in Medite and tagged , , , . Bookmark the permalink.