Nimero

Nimero Arabik yo prèske inivèsèl, men prononsiasion se konsekans langaj.  Nan tab anba trouve kòman pou ekri nimero zero jiska dis nan kèlke diferan langaj.

No. Ayisien Fransè Espagòl
0 zero zéro cero
1 en un uno
2 deux dos
3 twa trois tres
4 kat quatre cuatro
5 senk cinq cinco
6 sis six seis
7 sèt sept siete
8 youit huit ocho
9 nèf neuf nueve
10 dis dix diez

No. Italien Anglè Alman
0 zero zero null
1 uno one eine
2 due two zwei
3 tre three drei
4 quattro four vier
5 cinque five fünf
6 sei six sechs
7 sette seven sieben
8 otto eight acht
9 nove nine neun
10 dieci ten zehn

SayZeal | Sezi l Nèttm

This entry was posted in Matematik and tagged , . Bookmark the permalink.