Fè Mwen Senpleman sa ki Bon

Fanm

Nan je mwen, ou pi presie pami tout kreyati Granmèt la.  Tout sa w ye poko menm fini revele.  Sa ki revele sifi ase pou fè mwen konprann, ou kapab yon benediksion konplè, kòm ou kapab yon pièj bien maske.

Kan papa nou Adan te wè w pou premie fwa, li vini yon poèt nan yon enstan: «Zo-w se zo mwen; chè-w se chè mwen—yo dwe rele ou fanm, paske se andedan l’òm ou te soti.» Pitit gason Eloyim yo tou pa t’ kapab reziste w, dèske «Kan yo te wè pitit fi z’òm yo, kijan yo te bèl, yo te pran ladan yo pou madanm, kèlkeswa sa yo te vle.»

Se sa Beken te di nou tou, «Yon fanm se bwa kajou; yon nonm se yon ebenist.» Se ou-menm sèl ki kapab revele posibilite ke nou posede yo, kiyès ke nou vrèman ye tout bon.  Tout sa nou fè kòm gason, se senpleman pou chache resevwa aprobasion ou.

Pou rezon sa, Adan kontinie, «Yon nonm ap kite manman li avèk papa li, pou ale kore madanm li, e yo dë-a ap vini yon sèl chè.» Se atravè de ou-menm sèl sièl la te kapab jwenn mwayen pou li restore nou nan paradi.  Silvouplè, pemèt mwen trouve gras sèlman bò kote ou…fanm. Fè mwen senpleman sa ki bon.

© SayZeal | Sezi l Nèttm

This entry was posted in Literati and tagged , , . Bookmark the permalink.