Yon ti Bo

5 Etwal


Zenglen

1e dialòg

Nicky: Richie hm, ou kwè w konprann bien sa m’explike lan.
Richie: Yo, Nicky.
Nicky: Pale avè’ m.
Richie: Monchè w konnen, bagay w’explike m lan, se, se,
Se istwa m w’ap rakonte là man.
Nicky: You’re playing man1.
Richie: Trust me bro.2
Nicky: Mėn y’ap gade nou là wi.
Richie: Li dèyè m lan.
Nicky: Pa vire monchè. Pa, pa vire man.
Richie: Ou wè l’ap gade. Oh my God. Anyway. Let’s do this3.
Nicky: Yo pran nou!

i

(Yon ti bo, aswè-a, ki fè m tonbe panse).
Yon grosè aksidan k’ rive,
Kè mwen chavire, men pèsonn pa blese.

(Yon ti bo, aswè-a, ki fè m tonbe panse).
Anbilans gentan debake, yo di pa gen danje.
Tande sa k’ pase:

Mwen sonje, lè nou te tou piti,
Nan lapli, n’ap benyen toutouni.
Ansanm, nou fè premie kominion.
Ansanm ankò, nou fè konfimasion.
Jodi-a, gade nou fini lekòl.
Nan gradiasion, n’ap danse, mėn sou zepòl.
Gad’ je nou ‘kontre, epi nou anbrase,
Kè mwen exploze.

ii

(Yon ti bo, aswè-a, ki fè m tonbe panse).
Yon grosè aksidan k’ rive,
Kè mwen chavire, men pèsonn pa blese.

(Yon ti bo, aswè-a, ki fè m tonbe panse).
Pa ka gade w nan je, doudou m dekontrole,
Mwen pè pou w pa fache, si mwen ofanse w.

(Padon m’ap mande w) padon
(Si mwen ofanse w) si mwen ofanse w
(Padon m’ap mande) padon m’ap mande
(Si mwen ofanse w) si mwen ofanse w doudou
(Padon m’ap mande) mande w padone m doudou
(Si mwen ofanse w) wo, wo, wo ou wo
(Padon m’ap mande w, si mwen ofanse w)

Yon lanmou, (aswè-a, ki fè m tonbe panse).
Anbilans gentan debake,
Yo di pa gen danje, e, e, ee…
(Yon ti bo, aswè-a, ki fè m tonbe panse).
… … …

2èm dialòg

Richie: Bon, m sou presion wi mwen-menm.
M’ap pran anpil presion là Nicky. I don’t know about you man4.
Nicky: Ni mwen tou.
Richie: Yo Nicolena. You blow. You blow5!
Richie: Nicky!
Nicky: Yes aye6.
Richie: Mwen renmen jan n fè l la wi.
Richie: Kiyès?
Girl: Sa se Zenglen!
Richie: Unlike any other7.
Nicky: Zenglen all the way8. Epi tande sa.
Richie: Wouch! Mėn Konpa. Se sikre. Se sikre.
Laissez les mystères se faire9. Sa s’on konpa vant nan bouch.
Nicky: Sa enterese w, pa vre?
Richie: Yo Nicky.
Nicky: What’s up10?
Richie: You need to sing. You need to sing again. Do it11.
Nicky: Oh yeah. Okay.

iii

Se jodi-a mwen realize,
Se yon chato lanmou t’ap bati.
Depi n piti blòk ap poze.
Nou pa t’ ko konprann;
Nou pa t’ ko gen l’espri.

Chato sa genyen tout konfò.
Cheri nou pa bezwen anyen deyò.
Avè’ w doudou, mwen vle prizonie.
San ou, mwen pa bezwen libète.

(All my life, I’ve been searching for this girl.
You’re the one I’ve been dreaming of12). {mx}

Doudou, tout dë mėn-m t’ap chache w,
Men ou te là bò kote mwen.

iv

Se jodi-a mwen realize,
Se yon chato lanmou t’ap bati.
Depi n piti blòk ap poze.
Nou pa t’ ko konprann;
Nou pa t’ ko gen l’espri.

Chato sa genyen tout konfò.
Doudou nou pa bezwen anyen deyò.
Avè’ w doudou, mwen vle prizonie.
Sān ou, mwen pa bezwen libète…

(All my life, I’ve been searching for this girl.
You’re the one I’ve been dreaming of). {mx}

All my life, I’ve been searching for this love.
You’re the one. You’re the one13!…

Fini

(Yon ti bo, aswè-a, ki fè m tonbe panse).
(Yon ti bo, aswè-a, ki fè m tonbe panse).

SayZeal | Sezi l Nèttm
1W’ap jwe monchè.
2Kwe mwen frè-m.
3O Bon Die mwen. Nenpot kijan. An nou fèt l.
4Mwen pa konn’ pou ou mann.
5Nicolena soufle. Soufle! [Yon refererans a mizisièn Nicolena. Enstriksion Richie pou li jwe saksofòn lan].
6Wi mesie. Wè Anglè aye aye.
7Kontrè avèk tout lòt (i.e. Zenglen pa gen parèy).
8Zenglen tout rout la (i.e. m’avèk Zenglen pou tout rout lan nèt).
9Kite bagay misterièz yo fèt.
10Sa k’ pase.
11Ou bezwen chante. Ou bezwen chante ankò. Fè li.
12Tout vi-m mwen t’ap chache ti fanm (oū lanmou) sa. Se te de ou mwen t’ap reve-a.
13Se ou-menm li ye. Se ou menm menm.

This entry was posted in Chanson, Literati and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.