Mwen Anvi Viv

Se vre, tout jenerasion gen problèm pa yo. Malgre sa, krè m frè-m oū sè-m, ou te kreye pou viv nan tan pa-w la, e ou kapab fè l. Anverite m’ap di w, ou kalifie pou moman sa. Si ou vle, ou kapab menm jwi la vi. Sèvi Bon Die. Travay ak konnesans e ak sajès. Lè w dekouraje, pemèt youn kòm Dener Ceide oū Ralph Conde soulaje konsians ou. La vi posib. -jvm

SayZeal | Sezi l Nèttm

This entry was posted in Opinion and tagged , , , . Bookmark the permalink.