Lapli Tonbe, Van Soufle, Lavalas Desann

Sajès pa baze sou kantite experians yon moun fè. Li pa posib, paske gen experians yon moun fè yon sèl fwa. Mouri pä ekzanp, se yon experians youn fè yon sèl fwa. E si ou vle pèsonèlman experimante ak tout bagay, se ekzakteman sa ki gen pou rive w. W’ap mouri anvan tan-w; swa chagren, swa maladi, oū yon move jijman ap touye ou jèn.

Youn nan fason ou ka bati sajès se atravè experians se vre, men sa se experians analize, etidie, evalie pou ou kapab aprann sou li. Pou ou kapab korijje erè ou te fè, oū ameliore rezilta-w konsène yon chwa ou te fè oū desizion ou te pran. Sepandan, yon nouvo fondasion pi bien bati sou yon ansien fondasion, dèske tè nan plas ansien fondasion an deja bien konsolide.

Pä konsekans, mwayen ki pi efektiv pou akeyi sajès se pä konfians. Sa se pou di, konfians nan analiz youn fè sou rezilta lòt moun jwenn nan vi pà yo. Oū bien sou yon paròl fidèl. Ou di: «Explike»? Li senp. Resevwa e swiv bon konsèy. Swiv experians chemen vi moun ki prodwi rezilta ke oumenm ta renmen reprodwi nan pròp vi ou. Yo di viktwa kite pista. Se vre.

Siksè, reyisit, kite evidans, kite yon tras sou rout li, pou lòt moun k’ap chache kapab trouve sou menm chemen an. Bati vi ou sou modèl vi moun ki prodwi bon bagay–sou yon bon fondation. Epi ou kapab menm depase tout sa ki bon nenpòt lòt jamè prodwi, paske Die limenm kapab sèvi ou kòm yon modèl. Nan analiz final la, li miyò bati sou yon bon fondasion, patikilieman sou yon bon ansien fondasion, pito soufri konsekans move experians.

Aprè yon gran diskou, titile Sèmon sou Montay la, Jezi, Kris la, fini avèk paròl ki swiv yo (Matie ch. 7, v. 20-27):

20Konsa se pä fwi yo prodwi w’ap rekonèt yo.

21Se pa tout moun k’ap di m, Segnè, Segnè, k’ap antre andedan wayòm sièl la, men se moun ki fè volonte papa mwen ki nan sièl la k’ap antre.

22Gen anpil k’ap di mwen nan jou sa, Segnè, Segnè, èske nou pa t’ profetize nan nōn ou? Èske nou pa t’ chase diab yo nan nōn ou? Èske nou pa t’ fè trayvay mèveyez nan nōn ou? 23Epi m’ap reponn yo, mwen pa t’ jamè rekonèt nou: Depeche nou lwen mwen, bann travayè malveyan.

24Pä konsekans, kèlkeswa kiyès ki tande paròl mwen sa yo, epi ki mete yo an praktik, m’ap konpare l avèk yon nonm saj, ki te bati kay li sou yon ròch: 25 Epi lapli tonbe, lavalas desann, gran van soufle, e bat sou kay sa, men li pa t’ tonbe; paske, li te fonde sou yon ròch.

26E tout moun ki tande paròl mwen sa yo, men ki pa mete yo an praktik, m’ap konpare l avèk yon nonm fou, ki te bati kay li sou sab: 27Epi lapli tonbe, lavalas desann, gran van soufle, e bat sou kay sa; kay la te tonbe: Li tounen yon katastròf nèt ale.

© SayZeal | Sezi l Nèttm

This entry was posted in Konsèy, Literati, Medite and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.