Fanm e Senatè Modèl

Souzi Collins sou Brett Kavanaugh

Pou kèlke mwa, Mouvman Mwen Menm Tou-an ap travèse Eta z’Ini, e youn kapab di menm anvayi mond lan tout antie.  Fanm toupatou ap plenyen sou move experians yo avèk gason.  An patikilie, dialog sa yo konsène agajman seksièl san envite avèk gason ki nan pozision pouvwa.  Nou tande anpil plent e akizasion, sān dout pliziè ladan yo valab, sou move experians fanm fè avèk gason, enkli menm ka-de-jak.  Pliziè fanm demontre ke mobilizasion pou yo, atravè sosiete nan mond lan, trò souvan se yon kesion de quid pro quoExempli gratia, pou yon patron pemèt yo avanse profesionèlman souvan vini avèk demand pou fè favè seksièl.

Bagay sa yo natirèlman pa nòmal.  Yon fanm se yon pitit, yon sè, yon madanm, yon manman, etc.  Fanm fè pati fabrik yon sosiete.  Fiti jenerasion an se nan mėn yo li ye.  Yo gen tout dwa pou yo kapab viv, travay, òganize, dirije, patisipe nan sosiete y’ap viv la an plen, sān nesesite pote plis chaj extraòdinè e anòmal.  Fanm gen tout dwa pou viv, kòm gason gen dwa.

Vi-a kanmèm merite balans.  Malerezman, sa ki mal souvan se vwazen sa ki bon.  Anpil akizasion sa yo vin’ rezoud avèk pliziè gazon, selèb kòm anonim, pèdi travay yo, pèdi kontra yo, tonbe divòse, pami lòt tray.  Wi yon z’ak gen konsekans.  Yon koupab konprann li merite sa li jwenn lan.  Kanmèm, pèsòn pa ta dakò pou inosan ap peye pou koupab.  Epi, mėn kesion enpòtan: Kijan nou defini inosan.  Kiyès ki inosan?  Yon nonm ki pèdi pozision li nan sosiete akoz de yon veritab viòl merite l, men li tris pou yon lòt trouve l nan menm sitiyasion an senpleman akoz de yon fo akizasion.

Là, n’ap antre nan yon lòt diskou ki konnekte avèk diskou presedan.  Yon jij ki rele Brett Kavanaugh, chwazi pa Prezidan Donald Trump, pou vini youn nan manb Tribinal Siprèm lan Eta z’Ini.  Yon pozision, nan opinion ekriven sa, ki pa anyen mwens ke yon Principauté Ameriken.  Anfen, se yon pozision à vie.  Avan yon moun Prezidan chwazi kapab pran chèz li nan Tribinal la, Sena sipoze vote pou konfime ou rejete chwa Prezidan.  Vòt sou Mesie Kavanaugh-a prouve difisil, akoz de kèlke akizasion sevè.  Se youn ladan yo sèlman ki enpòtan pou nou nan trete prezan.  Se akizasion pä Profesè Christine Blasey Ford la.

Profesè Ford akize Mesie Kavanaugh de move knodwit seksièl.  Yon sitiyasion, selon Profesè Ford, ki te pase nan jenès yo, ki tanto montare egal avèk ka-de-jak.  Profèse-a temwaye piblikman, an detay, kijan Mesie Kavanaugh mete men sou bouch li pou lòt moun ki t’ap fete ansanm avèk yo-a pa te kapab tande li ap kriye, pandan Mesie Kavanaugh t’ap eseye retire rad sou demwazèl Ford, pou viole li.  Profesè Ford ofri yon temwayaj sensè, piblik, e televise.  Neanmwen, Mesie Brett Kavanaugh nie temwayaj Profesè-a, e di sa pa t’ jamè rive antre yo.  Li inosanj de tout chaj.  Malgre temwayaj Madam Ford la te trè fò, pa gen prèv sifizan (youn ka menm di pa gen prèv ditou) pou verifie si Jij Brett Kavanaugh vrèman an tò.

Se la nou vle vini sou diskou Senatè Susan Collins lan, ki selon ekriven sa, gen pou rete kòm referans nan politik Amerikèn sou tès ki nesesè pou konfime yon Jistis.  Senatè Collins analize an detay nan diskou-a, konvèsasion li an prive avèk Mesie Brett Kavanaugh.  Li prezante yon ka definitiv, demontre klèman, an detay, kalifikasion Jij Kavanaugh pou pran chèz li nan Tribilinal Siprèm lan.  An plis, Senatè Souzi avanse avèk dikou-a sou dwa fanm, enpòtans temwayaj Profesè Ford la, e doktrin inosan jiskan prouve koupab la.

Selon Senatè Souzi, yon vi moun pa sipoze detwi sou sipozision.  Sena pa yon tribinal.  Desizion Sena sipoze baze sou prèv e kalifikasion, kote sa konsène moun ki chwa Prezidan pou chita nan Tribinal Siprim lan.  Pou rejete Mesie Kavanaugh t’ap nesesite evidans ke misie te reyèlman fè ak la, pa sèlman yon akizasion, menm si se yon akizasion reyèlman sensè.  Senatè Souzi konplètman annile emosion kòm yon jistifikasion valab pou rejete yon chwa ki nan tout lòt maniè bien kalifie.  Li ofri nan menm diskou sa yon analiz sou diskision antre li-menm ak Jij Kavanaugh sou desizion istorik Tribinal la te pran ke tout jirist e moun ki enterese nan jistis ap trouve itil.

Pou anglèpal yo, mwen rekòmande ou li oū tande diskou Senatè Susan Collins lan sou chwa li pou vote pou konfime Jij Brett Kavanaugh pou yon chèz nan Tribinal Siprèm lan.  W’ap dekouvri yon fanm sensè e yon modèl senatè. Ou kapab trouve diskou Senatè Susan Collins lan là: Lenk pou Sena.

© SayZeal | Sezi l Nèttm

This entry was posted in Nouvèl, Opinion and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.