Demokrasi Mande Sakrifis

Diskou Prezidan Jovenel Moïse de Novanm 2018

Pèp Ayisien, konpatriyòt mwen yo, nan kat kwen peyi-a ak nan diaspora. Depi plis pase trant ane, nou bay tèt nou yon konstitision ki etabli demokrasi nan peyi d’Ayiti. Se gras ak demokrasi, chak sitwayen kapab revandike dwa yo lib e libè, sān piès kraponay.

Se nan kat demokrasi-a, pèp Ayisien an eli mwen Prezidan, nan eleksion lib e onèt, jan manman lwa peyi-a mande sa. Pandan 5-an’ prezidans mwen an, pèsòn, mwen di bien pèsòn, sou kèlkeswa pretèx, pa ka menase enterè peyi-a, ni mete nasion-an an danje.

Demokrasi mande sakrifis. Demokrasi mande pou règ jwèt la respekte, jan konstitision an ekjije l. Fòs tout demokrasi se respè la lwa. Nan peyi d’Ayiti, nou p’ap ka chape anba règ sa, si pou nou rete nan demokrasi, pou nou pa tonbe nan anachi.

Oken rezon, ni oken kòz, kit li relijie, ekonomik, sosial, oū bien politik, pa dwe jistifie pou moun ap touyou oū bien menase touye moun. Depi w travèse lign sa, lign respè dwa moun, w’ap tonbe anba sanksion la jistis.

Mwen gen yon panse espesial pou chak viktim ki tonbe anba z’ak banditis, espesialman polisie yo. Mwen sonje Giron Derosier, yon polisie ki t’ap sèvi peyi li, avèk konpetans e lwayote. Bandi touye Derosier, nan kondision dezonorab.

Se pou Premie Minis lan, chèf CSPN1 lan, degaje l ’kou mèt Jan Jak2, pou la polis arete moun ki komèt z’ak sa yo. Pou la jistis jije, epi kondane yo, jan la lwa mande sa. Enpinite pa mache ak demokrasi. Se pou la jistis pouswiv tout moun ki simen dèy, oū bien k’ap chache simen dèy nan mitan pèp la.

Bagay politik la dwe fèt sou teren l’ide. Teren diskision ki mennen sou teren eleksion. Li pa ka fèt nan kraze-brize.

Frè-m ak sè-m, tande bien. Se Prezidan nou an k’ap pale ak nou. Depi trann-dë ane, z’ak briganday, kraze-brize, ti-krik ti-krak, enpeche pèp la al’ okipe z’afè li, [ki] fè peyi-a vin’ pi pòv.

Nou tout se Ayisien. Peyi d’Ayiti se pou nou tout. Jodi-a se mwen pèp la bay manda pou dirije peyi-a, denmen se ou k’ap soti nan eleksion pou vin’ dirije. Kèlkeswa ideoloji ou, e nan kèlkeswa pati politik ou ye, Ayiti se peyi-w. Fò k’ nou fè tout efò, pou peyi-a mache pi bien. Pou pitit nou, ak pitit-pitit nou, ka viv pi bien.

Ayisien, nou tout se frè ak sè. Se pou nou gen kouraj dialoge youn ak lòt, san nou pa exkli pèsòn. Nou gen dwa pa dakò sou tout bagay, men se yon devwa ak yon obligasion pou nou pale.

Mwen mande Premie Minis lan pou rankontre tout moun, tout tandans, menm jan mwen toujou fè l. Dialòg la sipoze ranmase tout kouch nan sosiete-a, nan respè konstitision an. Se pou Premie Minis lan pran tout dispozision pou garanti sekirite la vi ak bien tout moun.

Se pou gouvènman pran tout dispozision pou kreye kondision pou la pê etabli nan kat kwen peyi-a. Mwen pase enstriksion pou reaktive Komision Nasional Dezameman ak Reensèsion3 an. Gouvènman dwe pran tout responsabilite pou kontinie ak travay apèzman sosial nan katie defavorize yo, pou ameliore kondision moun ap viv, sitou sila yo ki nan plen bezwen.

Frè-m ak sè-m yo, m’ap profite renmèsi tout moun ki te kenbe kalm yo ak serenite yo nan dènie jou sa yo. M’ap renmèsie la près, lidè d’opinion yo, tout relijion yo, ak tout lòt moun epi òganizasion nan sosiete sivil la, san nou pa bliye zanmi nou nan [arena] entènasional la, k’ap vehikile mesaj la pê ak stabilite-a.

Se pou bon Die, Gran Mèt la, kontinie akonpanie nou, nan tout aksion positiv n’ap fè nan enterè peyi-a, enterè pitit nou, ak pitit-pitit nou. Chemen devlopman difisil, men se li pou nou pran, pou Ayiti ka pi bèl. Pou chak Ayisien viv avèk fiète ak dignite nan peyi yo.

Viv la demokrasi! Viv Ayiti!

SayZeal | Sezi l Nettm
1Coseil Supérieur de la Police Nationale
2 Petèt yon referans a Jean-Jacques Dessaline
3 Cf. Commission Nationale de Désarmement de Démobilisation et de Réinsertion

This entry was posted in Literati, Nouvèl and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.