Sòm 91

1 Li-menm ki demere nan plas sekrè Altisimo-a*, ap abite anba lonbraj Omnipotan.
2 M’ap di de Segnè-a, «Se Li-Menm ki refij e fòtrès mwen; Bon Die mwen, nan Li m’ap konfie.»
3 Sètènman, L’ap delivre ou anba pèlen chasè-a, e anba pestilans k’ap fè peri toupatou.
4 L’ap kouvri ou avèk plim Li, e anba zèl Li w’ap kapab pran refij. Verite Li ap sèvi ou kòm yon protèj e yon boukliye.

5 Ou p’ap bezwen pè de terè lan nwit, ni de flèch k’ap vole la jounen,
6 Ni de pestilans k’ap mache nan fènwa, e ni de epidemi k’ap ravaje moun gro midi.
7 Mil moun te mèt tonbe bò kote w, dis mil moun te mèt tonbe sou bò dwat ou, men anyen p’ap ka rive sou ou.
8 Se sèlman avèk z’ie-w, ou va gade wè rekonpans mechan yo ap vin’ jwenn yo.

9 Paske, ou te fè Segnè-a, refij pà mwen, Li-Menm ki Pi Wo Wa, abitasion pá ou.
10 Oken malè p’ap rive w. Oken fleo p’ap kabap aproche devan pòt kay ou.
11 L’ap bay anj li yo responsibilite pou ou, pou proteje-w, nan tout chemen-w.
12 Y’ap pote ou nan pla mėn yo, pou krent ke ou te ka frape zòtèy pie ou sou yon ròch.

13 W’ap pilonnen lion yo ak kobra yo, jèn lion yo ak sèpan yo w’ap platonnen anba pie.
14 Dèske li te konfie amou li ban Mwen; pä konsekans, M’ap delivre li. M’ap leve li bien wo, paske li konnen nōn Mwen.
15 Lè li rele M, M’ap reponn. M’ap avèk li nan advèsite; M’ap sove li e M’ap onore l.
16 Avèk yon vi long M’ap satisfè li, e M’ap montre l delivrans Mwen.

© SayZeal | Sezi l Nèttm
* Ebre: Elyowna.  Laten: Altissimus. Espagnòl: Altísimo. Anglè: Most High. Ayisien: Wa ki Pi Wo-a. Pi Wo Wa. Pi Wo-a.

This entry was posted in Medite and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.