Kote nou Soti pou n Rive Là?


Johann Gicé

Sous: johannaturelle.  Atik sa te originalman pibliye pä johannaturelle, le 4 Oktòb, 2013. Klike sou lien an ou bien imaj nan paj sa pou konnekte avèk yo.

Bonjou! Bonjou!

Kouman nou ye?

Anfen, mwen deside kreye blog Johann#naturelle la. Nou kontan koumanse lot istwa sa a avèk nou paske nap dakò ak staff la, pataje lide ak tout moun kap swiv johann#naturelle se yon istwa ki pote pou mwen ak ou, anpil satisfaksyon. Gen plizyè zanmi ki te ankouraje m kreye blòg sa a. Map di yo mèsi pou ankourajman yo. Mwen espere fason atik yo ap pibliye kounye a ap fasilite nou lekti yo epi sa ka pèmèt nou reyaji pi fasilman tou. Mwen swete tout lektè ak lektèz yo bon lekti epitou map ankouraje yo tou, itilize toutotan yo kapab tout ti konsèy ki ka itil yo sou blog sa a.

Pou mwen koumanse wout la, map envite ou li yon atik Johann Gicé, fondatris paj Johann#naturelle la te pibliye sou paj facebook la.

Ou deja bèl, men y’ap admire ou plis.

Sa fè plis pase yon mwa, mwen deside mete paj sa a ak aktivite sou facebook paske mwen te panse li nesesè poum patisipe tou yon sèten fason nan mouvman natirèl la ki pote anpil benefis pou mwen ak pou anpil lòt moun. Mwen jwi anpil de travay lòt moun sou kesyon cheve ak sante natirèl, kreye paj sa a, se te yon mwayen pou mwen patisipe nan gwo mouvman sa a. Mwen pat twonpe m paske depi lè paj la fèt jiska jodi a, anpil moun apresye travay la. Malgre sa, gen yon bagay mwen pat ko janm fè. Mwen pa pale nou ditou de istwa cheve pam. Kouman mwen te ye anvan? kisa ki fè jodi a mwen fè chwa sa a. Ebyen jodi a, mwen pral kase nou tikal nan istwa cheve pam paske mwen kwè se pa sèl mwen ki fè esperyans sa a men istwa pam nan ka ankouraje moun ki natirèl déjà kontinye asime chwa yo a epi motive lòt moun ki poko fè sa konpran pi plus toujou avantaj yo ka jwi si yo deside repran wout natirèl la.

Lè map gade pwogrè cheve m fè depi lè mwen te koupe yo an me 2010, mwen kontan anpil paske se youn nan antrepriz mwen reyisi pandan dènye tan sa yo epitou paske mwen vinn aprann renmen tèt mwen jan mwen ye tout bon an. Yon lòt bagay ki fè mwen renmen cheve natirèl mwen yo plus, se paske yo pèmèt mwen pran stil mwen vle lè m vle pandan mwen kenbe tout orijinalite m. Si avan menm mwen te retounen natirèl mwen te yon bèl tifi (pa dim djòlè souple, (ri), kounye a, chevem sèlman fèm vinn yon sipèsta nan lantouraj mwen. Poutan, sa pa anpeche m panse ak tout mizè mwen pase ak bèl cheve sa yo anvan mwen tonbe damou yo konsa. Nou mèt kwè mwen, sa pat fasil ditou. Menm si mwen pat mete pèmanant twò lontan, ti tan mwen te fè ak cheve siwo pann sou do a te fèm panse ke se toujou konsa mwen te dwe ye epi mwen te kwè ke lavi fasil ak cheve siwo a se te pi bon chwa mwen te ka fè. Fòk mwen di nou tou, cheve sa a te tèlman bèl nan je m san konte mari m ki te byen renmen wè madanm li konsa, hmm, mpa bezwen di nou, menm la renn Anacaona pat pi bèl fanm pasem! (ri). Erèzman, gen yon gwo evènman ki pral vire bagay yo.

Anvan pèmanant, cheve m te bèl epi byen founi. Malerezman, mwen potko renmen sante m ak chevem ase nan epòk sa a pou m pat mete pèmanant nan yo. Se apre dezyèm pitit mwen finn fèt, apre sijesyon mari mwen ki te anvi wèm ak cheve swa, mwen te deside mete yon defrizan «Just for me», mwen te ezite anpil anvan mwen te fè chwa sa a paske mwen te pè pwodui chimik sa yo anpil. Moun nan antouraj mwen te fèm konprann ke se yon bon pèmanant, li pap fèm anyen okontrè lap fè cheve yo vini! Dim byen mesye dam, ki fanm ki renmen cheve kap tande yon bagay ka ede cheve l long ki pap mete l nan tèt li? Lèm te pi jèn, mwen te fè foli pou pèmanant, manmanm te bouke dim non, pèmanant zero! Mwen te rive bay vag, men kèk ane apre, lèm tande cheve m ap pouse ak “Just for me” mwen kontan. Finalman mwen mete defrizan an premye fwa nan mwa me 2007. Cheve long, cheve o van, kwafi ke cheval, gade, mwen finn wè mò ak cheve long. An desanm pou fèt mwen, mwen fè yon seri foto ki fèm damou cheve swa yo nèt. Mwen vinn wèm yon fason mwen pat janm konprann tèt mwen anvan. Epi poutan, se chay pwoblèm mwen tap akimile nan depo. Istwa damou sa a kontinye jiska si mwa apre lèm kòmanse santi bous mwen ap koule ak antretyen tèt mwen: lavaj nan stidyo chak semèn, ben dwuil ak ben krèm tèt nèg, frè pou blo cheve kap grenpe ak kou lavi a, pri pèmanant ki pa janm desann.

Tout sa vinn motive m fè yon chanjman ki ofon, pata pral chanje anyen. Olye mwen lage «Just for me» ak tout pèmanant definitivman, mwen chwazi mete on lòt pwazon nan po tèt mwen, e nou mèt kwèm, pwazon sa a te pi vyolan. Mwen swiv konsèy yon kamarad inivèsite mwen ki te mete pèmanant «Motion», mwen mete pèmanant sa a. Avantaj mwen te jwenn nan pwodui sa a, li te koute mwens kòb, mwen te jwenn tout gam pwodui yo achte isit epi nan yon bon pri. Men se ak pwodui sa yo pwoblèm ta pral koumanse tout bon. Ak Motion, cheve yo vinn parèt pi swa, pi long epi pi kòrèk men yo vinn pi egzijan tou. Sa vle di malgre mwen vinn achte yon pwodui ki mwen chè, mwen vinn oblije depanse plus nan stidyo paske mwen pat ka fè anyen pou kont mwen nan cheve yo ki te vinn pi long men tou pi fen, kidonk pi frajil. Leu moun wèm nan lari, yap dim pa egzanp: «o o a la tèt la bèl!», men yo pa konnen ki sa sa koutem. Chak abònman map peye, mwen plenn, chak fwa mal lave cheve m pou pran sechwa a men oswa kas la, tèt fè mal ak je wouj fè menm moun lakay mwen pa rekonèt mwen tèlman figi m make soufrans, epi de jou an jou, mwen plus pa rekònèt pwòp cheve m ki vinn pay pay, san nanm epi san koulè. Men malgre tout sa, mwen kontinye kenbe toujou.

Finalman, tranbleman tè 2010 la pral chanje tout bagay. Strès ak move swen vinn lakoz mwen gen chit plizyè kote nan tèt mwen. Apre kat mwa konba (zam mwen te genyen se lwil natirèl ak bon pwodui mwen te konn abiye sèvi yo epi alonj), mwen reziyen m koupe tout cheve ki te gen pèmanant yo. Tout moun lakay mwen ak zanmi m yo sezi tèlman yo konnen mwen renmen cheve m, yo pat panse mwen tap rive nan pwen sa a. Menm jan franse a di li «Aux grands maux, les grands remèdes», mwen te oblije fè yon chwa efikas men difisil.

Depi lè sa a, mwen kòmanse monte le syèl pa do ak cheve yo, nati chevem vinn chanje nèt, mwen pat konn penyen cheve kout, mwen te toujou gen bon kou cheve nan tèt mwen epi mwen pat konn ki pwodui ki tap ka fè mwen metrize cheve yo. Sak pi rèd la, mwen te kontinye itilize menm chanpou mwen te konn sèvi anvan ki te gen yon seri konpoze ki pa bon pou cheve natirèl, nan moman sa a mmwen potko konnen enfòmasyon sa a. Malgre tout sa, mwen kontinye ap chache kouman poum okipe yo jiskaske yo pouse poum remete pèmanant ankò! Anhan, nou wè nan ki pwen jem te bouche? Ebyen nou konnen kijan lide sa pral sòti nan tèt mwen?

Ebyen nan mwa oktòb 2010, mwen pati al fè yon ti tan viv Montréal pou etid mwen. Sa vinn pèmèt mwen gen plus tan pou tèt mwen epitou mwen vinn rankontre ak anpil lòt nasyon moun ak tout pwen inik yo genyen lakay yo. Malgre mwen te kontinye ap batay ak cheve yo epi sere yo anba alonj, gen yon bagay ki te make mwen anpil. Lè mwen pran metwo, mwen pran tout tan mwen poum obsève lòt moun ki pa ayisyen yo. Yo chak gen yon seri de bagay sou kò yo ki gentan di a klè oswa on tikras ki nasyon yo ye, ki zòn yo sòti, ki kilti yo reprezante. Pou endyen yo, se cheve yo, fason yo abiye, dizay bijou yo ak stil makiyaj yo renemn fè. Pou afrifèn yo, se aksan yo, bèl kwafi très ak chema, rad tradisyonèl yo konn renmen mete. Pou moun ki adèp kilti majinal yo, tankou punk yo, se piercing, tattoo ak rad on ti jan konplike yo ki fè mwen rekonèt yo. Kèk egzanp sa yo reprezante yon fenomèn mwen te obsève epi ki ta pral chanje nètman fason mwen te wè pwòp tèt mwen. Mwen te kòmanse santi nesesite pou m afime tèt mwen kòm yon ayisyèn, desandan afriken epi yon fanm konsekan ki renmen tèt li jan l ye a. Anplis de sa, nan legliz mwen te frekante nan vil Montréal, medam yo te renmen mete fo cheve anpil, men gen kèk nan yo ki te koumanse retounen natirèl. Pami yo, gen de sè mwen nan Christ ki te vreman motive pou yo rete natirèl malgre tip cheve yo pat fasil pou manipile. Sa te vinn fè m wè tèt mwen kòm yon moun privilejye. Si de medam sa yo rive gen ase kouray pou retounen natirèl alòske yo gen yon teren ki mande plus pasyans ke mwen ki gen yon tip cheve pi fen, aparaman pi fasil pou pran swen, poukisa mwen pa ta eseye fè eksperyans lan? Ebyen mesye dam, men kijan mwen plonje nan mond natirèl la tout bon vre.

Malgre mwen te natirèl lontan, mwen pat janm rive aksepte tèt mwen jan Bondye te deside voyem sou tè a. Gen twòp lide tou fèt ki te la pou dekourajem asime tèt mwen, tankou, tèt grenn pa al sou moun, moun tèt grenn pa ka travay nan yon seri kote, tèt grenn difisil pou pran swen, tèt grenn pa fè moun byen. Mwen te rive depase tout vye lide sa yo. Kèk mwa apre, Christine PV te envite m dekouvri video sou youtube ak blòg sou entènèt ki vinn fè edikasyon natirèl mwen nèt. Temwayaj, egzanp kwafi, resèt swen mwen te jwenn nan tout sous sa yo te ede m konprann kouman mwen ka fè tèt mwen byen lè mwen rete jan m ye a epi fè tout sa m kapab poum rann tèt mwen pi bèl chak jou. Yo te fè m konprann anplis, kèlkeswa tip cheve krepi yon moun genyen, youn pa pi bon ni pi fasil ke lòt. Nou jus bezwen aprann konnen ki cheve nou genyen, kisa cheve nou bezwen, ki swen li merite epi kisa nou ka fè pou li tounen tout bon vre kouwòn nou. Anpil moun nan lantouraj mwen te kòmanse dekouraje m poum retounen nan pwazon dous sa a yo rele pèmanant lan, men lè yo wè mwen gen konviksyon an tout bon, se yo menm ankò kap felisitem. Mari mwen se premye moun ki te kòmanse gade m yon ti jan dwòl ak tèt bizarrr sa a mwen te retounen Ayiti a (kwafi mwen te pran an te dwòl vre wi! ri), men apre li finn wè se pou tout bon, li se premye moun ki ankouraje m fè plus efò nan pèfeksyone epi divèsifye kwafi m yo, epi pataje sam konnen ak lòt moun ki entèrese antre nan mouvman sa a.

Sa vle di medam, menm moun ki o komansman ka dekouraje nou, se menm yo menm nan kap rekònèt valè efò nou fè epi admire kouraj nou. Sa enpòtan anpil pou nou konprann paske fason nou panse, fason nou konprann epi jere aparans nou pa yon bagay ki senp. Se yon pwosesis ki koumanse depi byen lontan anvan nou fèt nan rapò kolonizatè esklavajis yo ak afriken epi desandan yo, ki pran chè nan sèvo nou depi nou koumanse pran kwafi tou piti, ki grandi nan konsepsyon nou tank nap pran brimad lakay nou nan penyen, nan lekòl kanta fason nou wè responsab yo ak lantouraj nou separe moun tèt grenn ak tèt swa kòm ki dire youn pi bon ke lòt ( bon cheve vs move teren) san konte fason yo devalorize pwòp idantite kiltirèl nou lè yo entèdi yon seri kwafi nan lekòl yo. Sa kontinye nan medya yo nan fason yo fè nou kwè se karakteristik ras blanch yo ki garanti yon moun bèl, kòm ki dire se ak sèl moun sa yo Bondye te panse poul te fè bèl moun epi rès yo pase pami la foul. Lè yon moun rive depase tout prejije sa yo pou li aksepte tèt li jan li ye a epi asime chwa sa a, se yon gwo bagay ki merite anpil respè. Mwen konte sou nou pou nou kenbe fèm nan chwa sa a nou fè a epi ofri bon egzanp bay moun ki poko anbake yo san nou pa fistre yo oswa konvenk yo ke se yo ki pwoblèm nan alòske se konsepsyon yo ki merite chanje.

Kidonk medam, jodi a, mwen te deside pran yon ti tan poum pataje avèk nou eksperyans pam ak cheve m sou chemen natirèl la.

E nou menm, ki istwa pa nou? Ale sou paj yo-a pou pataje opinion ou johannaturelle.

SayZeal | Sezi l Nèttm

This entry was posted in Konsèy, Opinion and tagged , . Bookmark the permalink.