Provèb 31

Prològ: Konsène Fanm, Diven ak Tafia

1  Se paròl Wa Lemièl.  Konsèy enspire ke Manman-l te enstwi l.
2  Kisa, pitit gason mwen?  Epi kisa pitit ki soti nan z’antray mwen an? Ankò kisa pitit angajman mwen yo [pou m di w]?
3 Piga gaspiye kouray ou nan fanm, ni vigè ou nan sa k’ap detwi wa.

4  Li pa pou wa, Lemièl—bwè diven pa pou wa, ni pou chèf ap bwè tafia.
5  Sinon, y’ap bwè, soû, epi bliye la lwa, e pèvèti jistis pou tout malere yo.
6  Tafia se pou moun k’ap peri, e diven pou moun nanm yo anmè.
7  Kite li bwè pou bliye povrete li, pou li nwaye mizè li.
8  [Ou-menm], ouvè bouch ou pou sila yo ki pa kapab pale pou tèt yo; defann dwa moun ki sān sekou yo.
9  Pale pou yo. Jije avèk dwati.  Plede kòz pòv la ak endijan.

Epilòg: Pòtre yon Madanm Ideal (oū Enposib)

10 Alèf Yon Madanm vanyan*, kiyès ki ka trouve youn?  Valè li anpil plis ke roubi.

11 Bèt Mari li gen tout konfians nan li, e li pa manke anyen ki gen vale [la kay li].

12 Gimèl Fanm lan fè li bien.  Li pa janm’ fè l sa ki mal pou tout vi li.

13 Dalèt Li chache lèn [mouton] ak fil lèn, e li travay [yo] ak mėn li avèk plezi.

14 He Tankou yon batiman k’ap bote machandiz, li pote provizion li soti bien lwen.

15 Waw Li leve pandan l toujou nwit, l’ap prepare manje pou moun nan kay la e devwa pou sèvant li yo.

16 Zayin Li konsidere yon bitasion, epi l’achete l.  Avèk pròp fwi mėn li, li plante yon vignòb [sou li].

17 Hèt Lè l’ap travay, li mare ren-l; li trouse manch ròb li.

18 Tat Li disène ke biznis li ap bien mache. Lanp la kay li pa janmè etèn.

19 Youd Li kapab depoze mėn li sou yon kenouy. Dwèt li konnen kòman pou fè yon fizo fil dodo.

20 Kap Li lonje mėn-l bay pòv yo.  Wi, li bay malere yo kout mėn [tou].

21 Lamèd Li pa pè pou moun la kay li lè l’ap fè nèj, paske tout moun la kay li abiye ań eskalat.

22 Menm Li fè kouvèti lèn pou  kabann yo.  Rad li yo menm se ak lèn fen e twal wayal yo fèt.

23 Noun Mari li renome devan bariè yo [nan vil la], lè l pran chèz li pati chèf fanmi peyi-a.

24 Samèk Li fè rad lèn pou vann, e prodwi sentiron [an kantite] pou machann yo.

25 Ayenn Kouray ak onè se vètman li, e l’ap rejwi nan tan k’ap vini yo.

26 Pe Li ouvri bouch li avèk sajès.  La lwa tandrès [toujou] sou lanj li.

27 Sadhi Li konnen vire tounen tout moun la kay li.  Li pa manje pen paresèz.

28 Kouf Pitit li yo leve e yo rele li beni; Mari li [tou] e li fè lwanj pou li:

29 Rèch «Gen anpil fan ki djanm, men ou-menm menm nan, ou eksele depase yo tout».

30 Chin Cham deseptiv e bote tranzitwa, men yo merite fè lwanj pou yon fanm ki gen krentif pou Segnè-a.

31 Taw Ba li fwi mėn li.  Pemèt pròp travay li fè lwanj pou li devan bariè yo.

© SayZeal | Sezi l Nèttm
*vètiez, nòb

This entry was posted in Konsèy, Literati, Medite and tagged , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.