Kredo Apot Yo

Mwen kwè nan Bon Die,
Papa-a Tou’ Pisan,
Kreyatè sièl yo ak tè-a.

Mwen kwè nan Jezi Kris,
Piti Inijeni Li, e Segnè nou an.
Ki te konsevwa pä Sent Espri-a.
Né pä Vièj Mari.
Soufri anba Pons Pilat.
Yo te krisifie L. Li te mouri e antere.
Li te desann pami mò yo.
Nan twazièm jou-a, Li te leve, resisite.

Li te moute ale nan sièl la,
Kote Li ye kounia, chita a dwat Papa-a.
L’ap retounen pou Li vini jije tout moun,
Vivan oū mouri.

Mwen kwè nan Sent Espri-a,
Nan yon Legliz Kretien Sen,
Nan kominion sen yo,
Nan padon pou peche,
Nan rezireksion kò-a,
E nan la vi etènèl. Amèn.

SayZeal | Sezi l Nèttm

This entry was posted in Literati, Medite and tagged , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.