Silvouplè… Padone m

Poukisa mouri anvan nou devwale tout sa Kreyatè-a te mete nan nou. Touye-m, rache-m, sȧn-m ap koule, epi chak gout ki tonbe, tankou lapli, ap aroze tè-a, pou fè yon flè pouse, ki va kontinie kriye, tankou sȧn Abèl (cf. Jenèz 4.8-10), pa pou jistis ni pou vanjans (cf. Ebre 12.24), men pou senpleman raple w ke mwen renmen w.

Wi mwen konnen m fè w sa ki mal. Epi, ban m di w yon sekrè, ou fè mwen mal tou. Mwen pa vini pou di w kijan pou ou aji. Mwen-menm, mwen deja dispoze-m. Desizion pà-m lan se pou padone ; kèlkeswa sa l te ye-a ke ou te fè m. Ou mèt bliye l ; mwen deja gentan bliye l. Mwen deside pou m padone ou tout kichòy. Tout sa w te fè m, e tout sa ou gen pou fè m toujou ki mal.

Mwen gen anpil problèm se vre ; kwè-m si l posib, pi gro problèm mwen… se ke se tankou w mwen ye. Se yon problèm imanite. M’ap fè sa m kapab konsène sa. Segnè ede-m. Jezi gen pitie pou mwen. Se youn nan rezon ki fè ke li konplètman nesesè pou mwen padone. Mwen dwe chwazi renmen. M’ap mande w, silvouplè, padone m.

Mwen pa di mwen p’ap jamè ofanse w. Mwen pa menm konnen tout sa m te fè w, oū sa ke m ka fè w ankò ki mal. M’ap fè ‘on efò kanmèm pou enpeche yo. Si mwen rate, m’espere ou konprann, entansion mwen atravè de ou-menm ap toujou rete tout sa ki bon. Pase yon bon Pak. Kris Jezi resisite ! (cf. Matie 28.6 ). Epi, Li vivan pou tout tan gen tan (cf. Rev. 1.17-18). Amèn.

SayZeal | Sezi l Nèttm

This entry was posted in Medite, Opinion and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.