Priyè Modèl la

Matie 6:9-13, Lik 11:1-4

Jezi di yo, lè w priye, di :

Papa nou ki nan sièl la,
Se pou nōn ou sanktifie.

Se pou wayòm ou vini.

Se pou volonte ou fèt,
Sou la tè tankou nan sièl la.

Ba nou li jodi-a,
Pen nou bezwen chak jou-a.

Padone nou peche nou yo,
Tankou nou padone
Tout moun ki dwe nou yo.

Pa dirije nou nan tantasion,
Men delivre nou de malen an.

Se pou ou wayòm lan ye,
Epi pouvwa, epi la glwa,
Pou tout tan gen tan.

Amèn.

SayZeal | Sezi l Nèttm

This entry was posted in Literati, Medite and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.