Viv Vivan

Èske ou jwenn yon moun ki renmen ou? Èske oumenm ou chwazi vrèman renmen yon lòt? An verite, sa m’ap di w là se vre wi: «Ou reyèlman beni.» Ou mande m, kamarad explike m sa w vle di? Mèsi pou sa; paske, gen moun vre souvan ki konn’ tande kichoy, ki enterese, men ki pa imediatman konprann. Sa va ban mwen yon chans pou presize ak detay.

Di m kiyès ou ye pou yon lòt ta menm konfese ke yo rekonèt ou. Pou youn ta menm reklame w kòm yon asosie. Epi, gen nan ou ki gen bon zanmi ki vrèman zanmi; fanmi ki rekonèt ou kòm fanmi; mari e madanm ki fè e prè pou fè pi plis pou ou ke sa ou te ka jamè merite.

Kalkile konbien tan lib ou gen yen. Imajine, konbien tan lib li gen yen tou. Pou tout vakabonday moun ka fè avèk vi yo; limenm, se avèk ou li chwazi pou pase tan li. Epi, se pa paske li pa gen chwa. Li gen opsion; li pa pòv. Se pa pou di li manke apòtinite pou ale fè malfekterite nan la ri-a, e ogmante enfidèl pami lè z’òm.

Li ba ou tout sa w jamè mande l. Menm lè sa se yon sakrifis pou li, li pa refize ou anyen. Li pa jamè retounnen soti vwayaje pou li pa pote yon bagay pou ou. Chak jou li pale avèk ou, tèlman li entere nan vi-w. Tout sa ki konsène ou, konsène li tou. Oumenm, ou panse li dwe ou sa. Vrèman!

Mwen renmèsi ou zanmi mwen yo. Ou se zanmi ki ale lwen. Mwen rekonèt ke mwen pa metni ou bien ase. Se gras Die fè mwen wi ke ou pa chanje avèk chak ti van kontrè sikonstansièl. Si se pa t’ sa, mwen t’ap tou’ sèl. M’apresie tou ke istwa nou tèlman long, nou pa gen yen konplèx antre nou.

Selon Toto Nécessité, «yon nonm rich gen tròp zanmi, tròp fanmi, li difisil pou li rekonèt kiyès ki reyèl.» Gen yon lòt ki di, «chak lè telefòn mwen sonnen, gen youn ki nan nesesite.» Mwen te prè pou avèti dènie-a, «piga pran telefòn ou enben.» Aprè yon moman de refleksion, mwen wè menm misie tou beni. Menm si la plupart de moun k’ap koutwaze li yo pa renmen l, omwen y’ap panse de li.

Pa kite bezwen ou avegle w. Exprime gratitid ou pou tout sa ki bon youn fè pou ou. Pa met’ nan tèt ou ke pèsòn dwe ou anyen. M’ap di w, s’il posib, padone menm sa yo ki dwe ou lajan. Yo ka panse ou nayiv, men an reyalite, tankou yon bon plantè, se seme w’ap seme nan sezon difisil pou yon bon rezilta pi ta. Kòm Izarak, w’ap tèlman bien pozisionnen vi ou pou yon bèl rekòt, se sièl la ki va otorize l. M’ale.

Viv kòm si ou vivan. Ou ye.

© 2022 SayZeal | Sezi l Nèttm

This entry was posted in Medite and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.