Category Archives: Medite

Konfians

Se materièl pou bagay youn espere. Se evidans pou kichoy sans yo pa kabab pèsevwa (Ebre 11:1). SayZeal | Sezi l Nèttm

Posted in Bagay, Medite | Tagged , , ,

Panse Mal, Aji Mal

Moun ki panse mal, kwè mal, e dèske yo kwè mal, yo aji mal. -K. E. HAGIN Gade sa. SayZeal | Sezi l Nèttm

Posted in Medite | Tagged ,

Lwa ak Teori pa Menm

Yon teori se yon sipozision [yon opinion] baze sou ignorans de sijè k’ap diskete-a. -K. E. HAGIN SayZeal | Sezi l Nèttm

Posted in Medite | Tagged

Prodwi-a e Fabrikan Li

Fiti yon prodwi se pase fabrikan li. Fiti ou pa kache devan Die. Piga w pè anyen; Jezi deja triyonfe sou mond lan. Sèl pouvwa pase ou gen sou ou, se sa ou ba li, men fiti ou plen posibilite. … Continue reading

Posted in Medite | Tagged ,

Sòm 1

1 Beni se yon nonm ki pa mache selon konsèy mechan, ni kanpe sou rout pechè, ni chita nan chèz mokè; 2 Men ki trouve plezi li nan lwa Segnè-a, e ki medite nan lwa Li jou e nwit. 3 … Continue reading

Posted in Medite | Tagged , , ,

Vi-a pi Bon avèk Jezi

Vini jwenn Jezi. Sa pa vle di tout problèm ou ap rezoud nan yon jou, ni ou p’ap janmè gen problèm ditou. Non, se pa vre. Sepandan, pi move jou ou avèk Jezi miyò pase pi meyè jou ou san … Continue reading

Posted in Medite | Tagged ,

Lapli Tonbe, Van Soufle, Lavalas Desann

Sajès pa baze sou kantite experians yon moun fè. Li pa posib, paske gen experians yon moun fè yon sèl fwa. Mouri pä ekzanp, se yon experians youn fè yon sèl fwa. E si ou vle pèsonèlman experimante ak tout … Continue reading

Posted in Konsèy, Literati, Medite | Tagged

Yon Diagnostik pou Konfians ou Dout 

Tout kondision yo egal. Distenksion avèk senk sans yo pa posib. Se là : Dout dezespere, li plenyen, e li tris, men konfians menm rejwi, li renmèsi, e li selebre. –Keith MOORE SayZeal | Sezi l Nèttm

Posted in Medite | Tagged

Se Mwen Menm Menm

Mwen briyan.  Mwen chèlbè. Mwen file. Mwen fò. Mwen rich anpil…  Mwen se yon gran benediksion.  –Keith MOORE SayZeal | Sezi l Nèttm

Posted in Medite | Tagged

Kwè nan Mwen

Jezi, Kris la, di : « 1Piga kite kè ou toumante : Kwè nan Bon Die, kwè nan Mwen-Menm tou. 2La kay Papa Mwen, gen pliziè chato. Si se pa t’ verite, Mwen pa t’ap di ou sa. Mwen pr’ale prepare … Continue reading

Posted in Medite | Tagged , ,