Category Archives: Medite

Konfians

Se materièl pou bagay youn espere. Se evidans pou kichoy sans yo pa kabab pèsevwa (Ebre 11:1). SayZeal | Sezi l Nèttm

Posted in Bagay, Medite | Tagged , , , | Comments Off on Konfians

Panse Mal, Aji Mal

Moun ki panse mal, kwè mal, e dèske yo kwè mal, yo aji mal. -K. E. HAGIN Gade sa. SayZeal | Sezi l Nèttm

Posted in Medite | Tagged , | Comments Off on Panse Mal, Aji Mal

Lwa ak Teori pa Menm

Yon teori se yon sipozision [yon opinion] baze sou ignorans de sijè k’ap diskete-a. -K. E. HAGIN SayZeal | Sezi l Nèttm

Posted in Medite | Tagged | Comments Off on Lwa ak Teori pa Menm

Prodwi-a e Fabrikan Li

Fiti yon prodwi se pase fabrikan li. Fiti ou pa kache devan Die. Piga w pè anyen; Jezi deja triyonfe sou mond lan. Sèl pouvwa pase ou gen sou ou, se sa ou ba li, men fiti ou plen posibilite. … Continue reading

Posted in Medite | Tagged , | Comments Off on Prodwi-a e Fabrikan Li

Sòm 1

1 Beni se yon nonm ki pa mache selon konsèy mechan, ni kanpe sou rout pechè, ni chita nan chèz mokè; 2 Men ki trouve plezi li nan lwa Segnè-a, e ki medite nan lwa Li jou e nwit. 3 … Continue reading

Posted in Medite | Tagged , , , , , | Comments Off on Sòm 1

Vi-a pi Bon avèk Jezi

Vini jwenn Jezi. Sa pa vle di tout problèm ou ap rezoud nan yon jou, ni ou p’ap janmè gen problèm ditou. Non, se pa vre. Sepandan, pi move jou ou avèk Jezi miyò pase pi meyè jou ou sān … Continue reading

Posted in Medite | Tagged , | Comments Off on Vi-a pi Bon avèk Jezi

Lapli Tonbe, Van Soufle, Lavalas Desann

Sajès pa baze sou kantite experians yon moun fè. Li pa posib, paske gen experians yon moun fè yon sèl fwa. Mouri pä ekzanp, se yon experians youn fè yon sèl fwa. E si ou vle pèsonèlman experimante ak tout … Continue reading

Posted in Konsèy, Literati, Medite | Tagged , , , , , | Comments Off on Lapli Tonbe, Van Soufle, Lavalas Desann

Yon Diagnostik pou Konfians ou Dout 

Tout kondision yo egal. Distenksion avèk senk sans yo pa posib. Se là : Dout dezespere, li plenyen, e li tris, men konfians menm rejwi, li renmèsi, e li selebre. –Keith Moore SayZeal | Sezi l Nèttm

Posted in Medite | Tagged | Comments Off on Yon Diagnostik pou Konfians ou Dout 

Se Mwen Menm Menm

Mwen briyan.  Mwen chèlbè. Mwen file. Mwen fò. Mwen rich anpil…  Mwen se yon gran benediksion.  –Keith MOORE SayZeal | Sezi l Nèttm

Posted in Medite | Tagged | Comments Off on Se Mwen Menm Menm

Kwè nan Mwen

Jezi, Kris la, di : « 1Piga kite kè ou toumante : Kwè nan Bon Die, kwè nan Mwen-Menm tou. 2La kay Papa Mwen, gen pliziè chato. Si se pa t’ verite, Mwen pa t’ap di ou sa. Mwen pr’ale prepare … Continue reading

Posted in Medite | Tagged , , | Comments Off on Kwè nan Mwen

Yon Sitadèl Enpenetrab

Nōn Segnè-a se yon sitadèl enpenetrab: moun dwat yo kouri antre ladan, epi yo jwenn sekirite (Provèb 18:10). © SayZeal | Sezi l Nèttm

Posted in Medite | Tagged , , | Comments Off on Yon Sitadèl Enpenetrab

Fason yon Nonm

Lè fason yon nonm fè Segnè-a plezi, Li fè menm èlmi-l yo gen la pê avèk li (Provèb 16:7). © SayZeal | Sezi l Nèttm

Posted in Medite | Tagged , , | Comments Off on Fason yon Nonm

Pèdi Tan

Kèlkeswa kiyès ki gen tan pou brile, p’ap jamè [briye, oū] bay mond lan anpil limiè. Detwi tan se pa mètriye; se souwiside. -M. MUNROE SayZeal | Sezi l Nèttm

Posted in Medite | Tagged , , | Comments Off on Pèdi Tan

Nanm yon Imen

Pa gen nan mond sa oken fòs konparab avèk fòs yon nonm detèmine pou leve. Nanm yon imen pa kapab rete anchene an pèmanans. -W. E. B. Du Bois SayZeal | Sezi l Nèttm

Posted in Medite | Tagged , | Comments Off on Nanm yon Imen

Posibilite

Konsantre sou posibilite. « Sispann pale de sa w pa konnen, sa w pa genyen, ou sa w pa kapab fè » (K. Moore). « Jezi di, ‘si w kapab kwè, tout bagay posib pou youn ki kwè’ » (Mak … Continue reading

Posted in Medite | Tagged , | Comments Off on Posibilite

Jezi Renmen M

Pä Anna B. WARNER i Jezi renme m—mwen konnen, Bib la di mwen sa se vre ; Tout Timoun yo se pou Li— Wi yo fèb, men Li trè fò. Koral Wi, Jezi renmen m ! Wi, Jezi renmen m ! Wi, Jezi … Continue reading

Posted in Chanson, Medite | Tagged , , , , , , , , | Comments Off on Jezi Renmen M

Chemen la Vi Etènèl

44Jezi kriye e proklame, « Si ou konfie Mwen, se vrèman Die ki voye M lan ou konfie. 45Paske lè ou wè Mwen, se Li-Menm ki voye M lan ou wè. 46Mwen vini kòm yon limiè pou briye nan mond … Continue reading

Posted in Medite | Tagged , , , | Comments Off on Chemen la Vi Etènèl

Si m te Neglije di Mèsi

Gen manman ki tèmine vi pròp pitit yo : Joslyn mèsi. Gen papa ki abandone pitit yo tou : Maxo, mèsi kanmèm. Gen vwayajè ki voye lòt pasajè nan dlo : Kanntèyis yo mèsi. Gen frè ak sè ki pa vle wè youn … Continue reading

Posted in Literati, Medite | Tagged | Comments Off on Si m te Neglije di Mèsi

Mwen Renmen W

Renmen, yon nonm obzève, «Se lwil ki grese machin la vi». Pòl menm di, renmen pi miyò pase ni konfians, ni esperan, pami ide ki dirab yo (1 Kor. 13, v. 13). Sou menm lign sa, Piè ekri, «Anvan tout, … Continue reading

Posted in Medite | Tagged , , | Comments Off on Mwen Renmen W

Travay. La Vi Nesesite L.

Travay ka pran anpil motivasion. Tou’ dènieman, mwen trouve youn pami moun ak plis konfians nan mond lan. Yon nonm, bien ekipe, k’ap netwaye Fontamara. Mwen gen anpil admiration pou yon nonm ki pa gen oken problèm atake yon tach … Continue reading

Posted in Medite | Tagged , | Leave a comment

Kite m Viv Alèz

Mwen souvan site yon ti fraz m’atribiye avèk R. Wafo, ki di, « Si w vle chanje yon nonm, ou dwe chanje mantalite-l ; chanje fason l panse. »  Nou ensiste ke teyat yon nonm jwe, ou pi presizman kite ap jwe nan … Continue reading

Posted in Medite | Tagged , , , | Leave a comment