Category Archives: Medite

Yon Etwal File

Kanmèm ou deja tande yon etwal file aswè-a. Pemèt mwen lanse yon ti Missile 727 vwazen, souple, mèsi. Ansien Prezidan Afrik di Sid la, Nèlson Mandela mouri. Li te gen 95 ane. Yo di tout moun se moun, men tout … Continue reading

Posted in Medite, Nouvèl | Leave a comment

M’ap Retounen pou Ou

Mwen p’ap abandoned w kòm ofelen; m’ap retounen vin’ jwenn ou (Jan 14:18). SayZeal | Sezi l Nèttm

Posted in Medite | Tagged , , | Leave a comment

Li Pran Lajan Zanmi

Asire ke ou gen kèlke goud nan pòch ou, e ou sou kontròl yon mannèv ki kapab garanti w kèlke dola an plis. Li bon lè w gen lajan. Li senpleman mal si w kite l kontrole w. Sou tè … Continue reading

Posted in Medite | Tagged , , , , | Leave a comment

Ekzistans Divin

Prèv ke Bon Die ye-a, se pa yon koze prive. Nenpòt moun ki disipline kapab valide sa. Sepandan, kan youn chwazi pou fè l, se là li vini yon bagay prive. Youn raman jamè trouve Die kòm yon ekzèsis kolektiv, … Continue reading

Posted in Medite | Tagged | Leave a comment

Si w Kapab Kwè

Jezi di li, «Si w kapab kwè, tout bagay posib pou youn ki kwè» (Mak 9:23). SayZeal | Sezi l Nèttm

Posted in Medite | Tagged , , , , | Leave a comment

Peche w Renmen pi Plis la

Predikatè-a di, «Rete bien lwen peche w renmen pi plis la.» Mwen konstate, li gen rezon. Yo di, sajès pa mande w al’ pèsonèlman experimante tout kichòy, se vle wi. Obsève bien sèlman sa ki fè lòt la kilbite, w’a … Continue reading

Posted in Konsèy, Medite | Tagged , | Leave a comment

Se sa k’ Problèm lan

Youn ap sanble ekzakteman avèk panse ke l’ap nouri nan sèvo-l yo. Si w’ap medite panse de mediokrite e d’echèk, se sa w’ap rekonèt. Si w vle chanje yon nonm, ou dwe chanje mantalite-l. Chanje fason l panse. Si w … Continue reading

Posted in Medite | Tagged , , , | Leave a comment

Sa Kòmanse Là e Kounia

Kote w ye-a, aprann kiltive yon mantalite d’ekselans. –O. Derain SayZeal | Sezi l Nèttm

Posted in Konsèy, Medite | Tagged , , , | Leave a comment

Sou Tèt Mòn Lan Glise

Ala glise sou tèt mòn lan glise; Pi wo w moute, ou trouve plis mistik. Se pa ‘on problèm, tout etwal gen kritik; Sèlman chwazi w’ap rete sān blese. Apèx la mete ou pi expoze: W’ap trouve solitid ou pa … Continue reading

Posted in Literati, Medite | Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Kouri pou Prim lan

«An Afrik, chak maten yon gazèl leve, li konnen l dwe gen plis vitès ke lion ki pi rapid la si li vle rete vivan. Chak maten yon lion leve, li konnen l dwe gen plis vitès ke gazèl ki … Continue reading

Posted in Konsèy, Medite | Tagged , , , , , | Leave a comment

Pa Di Mwen Fou, Dèske M’ap Lapriyè

«Depi jou sa ou p’ap mande m anyen. Anverite, anverite m’ap di w, kèlkeswa kichoy ou mande Papa-a nan nōn mwen, L’ap ba ou li.» (cf. Sen Jan 16.23). Yon predikatè temwaye : «Mwen pa jamè priye yon priyè nan … Continue reading

Posted in Medite | Tagged , , | Leave a comment

Chanje Panse-w, Chanje Vi-w

Si w vle chanje yon nonm, ou dwe chanje mantalite-l. Chanje fason l panse. –R. Wafo SayZeal | Sezi l Nèttm

Posted in Konsèy, Medite | Tagged , , , | Leave a comment

Tout sa ki Bon Ane sa–Menm pou Lougarou pami nou yo

Chak nouvo ane sanble pote nouvo rèv ak nouvo aspirasion. Bon, an fèt, anpil pami nou pran moman tranzision sa kòm yon tan pou detèminasion, pou fè rezolision, e pou refleksion. Yon tan pou kòmanse yon angajman nouvo, ou menm … Continue reading

Posted in Medite, Opinion | Tagged , , , , , | Leave a comment

Refize Mediokrite

Ki kote w vle ale? Kisa k’ defi-w yo nan la vi? Refize mediokrite! Kwè nan sa ki dekrete enposib. Kwè nan mèvèy. Kwè nan Jezi Kris. Tande mwen bien, m’aprann yon bagay, gen dë kan nan mond sa: kan … Continue reading

Posted in Medite | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Manifeste Trezò-w yo

Reyalite ke ou te fèt nan jenerasion sa se ase evidans ke Bon Die te konnen mond lan t’ap bezwen potantièl ou ansent avèk la nan moman presi sa. Bay vizion-w yo vi. Travay pou fè rèv ou yo yon … Continue reading

Posted in Konsèy, Medite | Tagged , , , , | Leave a comment

Ou se yon Mèvèy!

Konsidere valè-w, kijan ou chè, presie, ki kalite enpòtans ou genyen… pou ke pouvwa ki kreye kosmos la, sièl yo, tè-a, ak tout sa ki nan yo oū sou yo, avèk paròl li, tèlman enterese nan ou, chwazi pou li … Continue reading

Posted in Bagay, Medite | Tagged , | Leave a comment

Konfians Grosè yon Grenn Moutad

Dimanch pase-a, pandan m’ap soti legliz la, yon diak lonje yon ti sache plastik ziploc® ban mwen, avèk sis ti grenn moutad ladan l, kòm yon souvni ki va pemèt mwen raple mesaj Pastè Joèl la sou konfians. And’dan sache-a … Continue reading

Posted in Medite | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Anyen pa Kache Devan Li

Eseye jwe lago-kache avèk Kreyatè-w la, se yon ekzèsis foli; se travay moun fou.  Se Li-Menm ki te konstwi w, avan menm manman-w te rekonèt ou (cf. Jer. 1.5).  Pa gen anyen ki kache devan z’ie-L.  Li wè menm yon … Continue reading

Posted in Medite | Tagged , , , , , , | Leave a comment

I Lèt a Korentien yo, Chapit Trèz

Pòl, Apot la, sou Renmen 12.31 Dezire sensèman meyè don an. Pä konsekans, m’ap moutre w chemen ki pi ekselan. 1 Menm si mwen pale tout lang moun pale ak lang anj yo tou, si m pa gen renmen, mwen … Continue reading

Posted in Literati, Medite | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Yon Peyi Devlope

Mwen di, si gen yon peyi devlope, mwen pa ta sipoze wè twa kichoy ladan-l.  Si m pa wè twa bagay sa yo nan yon peyi, vrèman vre, sa se yon peyi ki devlope.  Moun mande m, kisa ?  Men repons lan … Continue reading

Posted in Medite | Tagged , , | Leave a comment

Ki Benefis sa ta ye

Ki benefis li ta ye pou yon nom, si li ta posede tout mond lan nèt antie, epi pèdi nanm li? Oū bien kisa yon nonm kapab bay an retou pou nanm li? (Mat. 16.26). © 2011 SayZeal | Sezi … Continue reading

Posted in Medite | Leave a comment