Tonbe pou Ou


Leela James
Rex K. Rideout, e Joe Ryan

Là nou ye, ansanm,
E tout bagay antre nou bien.
Mwen là nan nwaj sa, bebe.
Pare pou vole, men avan m pran
Yon lòt pá :

Èske w ka kenbe m si m tonbe pou ou ?
Paske m’ap tonbe.
M’ap tonbe ; m’ap tonbe.

M tèlman abitie kanpe.
Tèlman abitie viv sèl.
Men bagay sa nouvo, bebe.
Mwen santi m’ap pèdi kontròl.
M’ap fè yon lòt pá,

Si w kenbe m lè m tonbe pou ou.
Paske m’ap tonbe.
M’ap tonbe ; m’ap tonbe.
Wè plis

Posted in Chanson | Tagged ,

Fanm

Nan je mwen, ou pi presie pami tout kreyati Granmèt la.  Tout sa w ye poko menm fini revele.  Sa ki revele fè mwen konprann, ou kapab yon benediksion konplè, kòm ou kapab yon pièj bien maske. Kan papa nou Adan te wè w, li vini yon poèt nan yon enstan : « Zo-l se zo mwen ; chè-l se chè mwen—yo dwe rele li fanm, paske se te andedan l’Òm li te soti. » Pitit gason Eloyim yo tou pa t’ kapab reziste w, dèske «Kan yo te wè pitit fi z’òm yo, kijan yo te bèl, yo pran ladan yo pou madanm, kèlkeswa sa yo te vle. »

Se sa Beken te di nou, « Yon fanm se kajou ; yon nonm se ebenist. » Se ou-menm sèl ki kapab revele posibilite ke nou posede yo, kiyès ke nou vrèman ye tout bon.  Tout sa nou fè kòm gason, se senpleman pou chache resevwa aprobasion ou.  Pou rezon sa, Adan kontinie, « Yon nonm ap kite manman li, avèk papa li, pou ale kore madanm li, e yo de-a ap vini yon sèl chè. » Se atravè de ou-menm sièl la te kapab jwenn mwayen pou li restore nou nan paradi.  Pemèt mwen trouve sèlman gras bò kote ou fanm.  Fè mwen senpleman sa ki bon.

© SayZeal | Sezi l Nèttm

Posted in Bagay | Tagged

Renmen san Ipokrizi

Pou jan tan-w presie, pa gen anyen ase mwen te kapab ba ou pou li, men dèske w deside pou ou pase yon moso ladan ap li sa mwen ekri, se nòmal pou mwen ofri w yon bagay an retou.  Mwen sispann panse ke renmen romantik mande pou nou rete tann an pèmanans.  Kounia mwen kwè pito, «Se plis yon angajman jenès ke yon ekzèsis granmoun.»  Si li mande tan extraòdinè pou deside ke nou renmen, li valab pou panse ankò, «Èske se vrèman renmen ke nou genyen antre nou de-a tout bon.»

Jenès, mande yon moun renmen ki vrèman fè w plezi, epi wi, renmen avèk pasion.  Bliye renmen kache–sa pa itil pèsòn anyen.  Di li si ou renmen l.  Nan ka pa-m lan, mwen pa t’ gen oken chwa ke ou.  Lè m bò kote w, kè-m palpite.  Ou fè li difisil pou mwen menm respire nòmalman.  Kisa m pèdi dèske m te fè w konnen kijan m renmen w?  Pou mwen, renmen jwenn ase jistifikasion nan limenm.  Li miyò pèdi nan renmen, ke pou youn pa t’ jamè jwe ditou.

Mariaj se yon joug, yon joug se yon chaj, e yon nonm chaje se yon sèvitè.  Si mariaj se vrèman yon angajman sakre, li miyò pou yon nonm esklav yon Rèn benevolent ke yon sadik san pitie.  Mwen vrèman beni, dèske bò kote w, mwen trouve sèlman gras sou gras, epi renmen san ipokrizi.  Mwen konnen bien m pa merite Demi, men sa ka pa enpeche w chwazi m.  Kanmèm, w’ap rete etènèlman sèl Muse mwen; paske, mwen deja trouve nan ou yon sous de enspirasion pou tout yon vi.

© SayZeal | Sezi l Nèttm

Posted in Bagay | Tagged

Prezidan René Garcia Préval Mouri

Ansien Prezidan Repiblik d’Ayiti-a, Rene Garcia Preval (né 17 Janvie 1943), mouri, Vandredi, 3 Mas, 2017, aje 74 ane.  Nan yon peyi kote la lwa avèk la jistis pa toujou respekte, kote yon gouvènman estab raman wè limiè, agronomist lan demontre de fwa, ke difikilte pa vle di enposiblite.  Se opinion pa nou ke Rene Preval reprezante pi meyè ekzanp de leadership nou wè ann Ayiti nan tan modèn lan. Rene, nou espere ou trouve plas ou nan sièl la pami moun ki jistifie pa Kris Jezi yo, e ou kapab repoze an pè.

© SayZeal | Sezi l Nèttm

Posted in Nouvèl, Opinion | Tagged ,

Bèl Jwèt. Meyè Fini.

Si w se fanatik foutbòl Ameriken, petèt jodi-a ou wè pi meyè chanpiona ki jamè jwe antre de ekip.  Li te sanble Atlanta Falcons t’ap bat New England Patriots, sèlman pou vin’ pèdi jwèt la nan extra tan.  Bien fini toujou miyò pase bien kòmanse.  Felisitasion a Tom Brady e Bill Belichick, e avèk eskwad yo-a.  New England Patriots genyen Super Bowl LI.   Se konsa show Lady Gaga ak Tom Brady-a fini.

Posted in Nouvèl | Tagged , , , ,

Panse Richès

Biznis, anverite m’ap di w, se souvan trafike nan enflourans. Mwen garanti w, si ou pa pare pou aji kòm yon aktè ou yon aktris, gen bagay ou p’ap jamè wè. Ou dwe kòmanse aji, maskarade w kòm yon rich, mensi ou pa posede anyen. Yo pa fè konfians avèk moun pòv. Se konsa mond lan ye. Se sa k’ fè ou dwe antre nan po yon moun ki genyen. [Gade yon aparans kòrèk]. –R. Wafo

Posted in Konsèy | Tagged ,

Posibilite

Konsantre sou posibilite. « Sispann pale de sa w pa konnen, sa w pa genyen, ou sa w pa kapab fè » (K. Moore). « Jezi di, ‘si w kapab kwè, tout bagay posib pou youn ki kwè’ » (Mak 9.23).

Posted in Medite | Tagged ,

Bòn Ane 2017

Ke nan ane 2017 la ou afime amou-w, asire jwa-w, e etabli la pè-w. Pase yon bòn ane. Chwazi nan ki direksion ou vle ale. Fè yon enpak. -jvm

Posted in Bagay

Fidel Castro Mouri

Fidel Castro mouri, Vandredi, 25 Novanm, 2016, aje 90 ane.  Kiben Miami yo selebre lanmò Fidel.  Kiben Avana yo kriye lanmò li.  Nan vi sa, se konsa bagay yo ye, sa w wè depan sou ki kote w kanpe.  Li enposib pou pozision-w pa afekte pèspèktiv ou.  Kòm yon Ayisien, mwen pa gen oken problèm konprann tou de santiman sa yo : kriminèl pou yon group san dout, men setènman ero pou yon lòt.  Yon profon analiz, vis-à-vis istwa d’Ayiti e sikonstans kouran peyi-a, kapab menm fòse yon Ayisien admèt konklisivman ke, tou de santiman sa yo valab.

SayZeal | Sezi l Nèttm

Posted in Nouvèl | Tagged

Nimero

Nimero Arabik yo prèske inivèsèl, men prononsiasion se konsekans langaj.  Nan tab anba trouve kòman pou ekri nimero zero jiska dis nan kèlke diferan langaj.

 

No. Ayisien Fransè Espagòl
0 zero zéro cero
1 en un uno
2 de deux dos
3 twa trois tres
4 kat quatre cuatro
5 senk cinq cinco
6 sis six seis
7 sèt sept siete
8 youit huit ocho
9 nèf neuf nueve
10 dis dix diez

 

No. Italien Anglè Alman
0 zero zero null
1 uno one eine
2 due two zwei
3 tre three drei
4 quattro four vier
5 cinque five fünf
6 sei six sechs
7 sette seven sieben
8 otto eight acht
9 nove nine neun
10 dieci ten zehn

SayZeal | Sezi l Nèttm

Posted in Matematik | Tagged ,