Ala Ou Gran

Ou merite tout glwa Jezi:
Onè, respè, tout lwanj mwen.
Paske ou gran—
Wa, Mèt, Sovè, Segnè, l’Etènèl.
Ou se yon Die de mèvèy.
Ou se yon Die sān parèy.
Pa gen yen pèsòn tankou ou.

SayZeal | Sezi l Nèt

Posted in Bagay | Comments Off on Ala Ou Gran

Jan M Renmen W

i

’Jan m renmen w–pa gen yen poezi
Ki ka dekrive tout sa ki nan kè-m.

’Jan m renmen w–pa gen yen mizik
Ki kapab sonnen tout sa m resanti.

’Jan m renmen–paròl mwen manke,
Chak fwa m eseye pou fè ou konprann.

’Jan m renmen w–jan m renmen w!
Cheri, di ou renmen m. {2x}
Wè plis

Posted in Chanson | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Jan M Renmen W

Ou Renmen Mwen Kanmèm

Tout sa mwen ye yo aparan.
Peche mwen yo pa kache w.
Mwen konnen m pa merite w.
Ou renmen mwen kanmèm.

Se pa pou di mwen sān defo,
Ni mwen pa fè w sa ki mal.
Pèsòn pa di mwen inosan.
Ou renmen mwen kanmèm.
Wè plis

Posted in Chanson | Tagged , , , , , | Comments Off on Ou Renmen Mwen Kanmèm

Viv Vivan

Èske ou jwenn yon moun ki renmen ou? Èske oumenm ou chwazi vrèman renmen yon lòt? An verite, sa m’ap di w là se vre wi: «Ou reyèlman beni.» Ou mande m, kamarad explike m sa w vle di? Mèsi pou sa; paske, gen moun vre souvan ki konn’ tande kichoy, ki enterese, men ki pa imediatman konprann. Sa va ban mwen yon chans pou presize ak detay.

Di m kiyès ou ye pou yon lòt ta menm konfese ke yo rekonèt ou. Pou youn ta menm reklame w kòm yon asosie. Epi, gen nan ou ki gen bon zanmi ki vrèman zanmi; fanmi ki rekonèt ou kòm fanmi; mari e madanm ki fè e prè pou fè pi plis pou ou ke sa ou te ka jamè merite.

Kalkile konbien tan lib ou gen yen. Imajine, konbien tan lib li gen yen tou. Pou tout vakabonday moun ka fè avèk vi yo; limenm, se avèk ou li chwazi pou pase tan li. Epi, se pa paske li pa gen chwa. Li gen opsion; li pa pòv. Se pa pou di li manke apòtinite pou ale fè malfekterite nan la ri-a, e ogmante enfidèl pami lè z’òm.

Li ba ou tout sa w jamè mande l. Menm lè sa se yon sakrifis pou li, li pa refize ou anyen. Li pa jamè retounnen soti vwayaje pou li pa pote yon bagay pou ou. Chak jou li pale avèk ou, tèlman li entere nan vi-w. Tout sa ki konsène ou, konsène li tou. Oumenm, ou panse li dwe ou sa. Vrèman!

Mwen renmèsi ou zanmi mwen yo. Ou se zanmi ki ale lwen. Mwen rekonèt ke mwen pa metni ou bien ase. Se gras Die fè mwen wi ke ou pa chanje avèk chak ti van kontrè sikonstansièl. Si se pa t’ sa, mwen t’ap tou’ sèl. M’apresie tou ke istwa nou tèlman long, nou pa gen yen konplèx antre nou.

Selon Toto Nécessité, «yon nonm rich gen tròp zanmi, tròp fanmi, li difisil pou li rekonèt kiyès ki reyèl.» Gen yon lòt ki di, «chak lè telefòn mwen sonnen, gen youn ki nan nesesite.» Mwen te prè pou avèti dènie-a, «piga pran telefòn ou enben.» Aprè yon moman de refleksion, mwen wè menm misie tou beni. Menm si la plupart de moun k’ap koutwaze li yo pa renmen l, omwen y’ap panse de li.

Pa kite bezwen ou avegle w. Exprime gratitid ou pou tout sa ki bon youn fè pou ou. Pa met’ nan tèt ou ke pèsòn dwe ou anyen. M’ap di w, s’il posib, padone menm sa yo ki dwe ou lajan. Yo ka panse ou nayiv, men an reyalite, tankou yon bon plantè, se seme w’ap seme nan sezon difisil pou yon bon rezilta pi ta. Kòm Izarak, w’ap tèlman bien pozisionnen vi ou pou yon bèl rekòt, se sièl la ki va otorize l. M’ale.

Viv kòm si ou vivan. Ou ye.

© 2022 SayZeal | Sezi l Nèttm

Posted in Medite | Tagged , , , , , | Comments Off on Viv Vivan

Le Mond se pa la Kay Mwen

Legliz Ayisien An
Chants d’Esperance

i

Le mond se pa la kay mwen,
Nan sièl mwen pr’ale.
Trezò mwen ak kè mwen,
An wo yo tout fikse.
Mwen tande z’anj yo k’ap
Rele mwen anlè-a,
E mwen pa ka’b santi m
Trò’ alèz isiba.

Koral {r. a. chak v.}

Jezi ou konnen,
Ou se sèl zanmi mwen .
Si ou pa pran m nan sièl,
O Segnè, sa m’a fè.
Mwen tande z’anj yo
K’ap rele mwen anlè-a,
E mwen pa ka’b santi m
Trò’ alèz isiba.
Wè plis

Posted in Chanson | Tagged , , , , , , , , | Comments Off on Le Mond se pa la Kay Mwen

Achte yon Manchèt

Aprè Li [Jezi] di yo, men kounie-a, limenm ki gen yon djakout, se pou li pran li, menm jan pou moun ki gen yon bous : Epi, moun ki pa gen manchèt, se pou li vann rad li, pou li achete youn (Lik 22:36).
Wè Plis

Posted in Nouvèl, Opinion | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Achte yon Manchèt

Ou Sèl’ Kè Mwen Manke

Wi, mwen antoure avèk mèvèy toupatou,
Men mwen konn’ pase tout yon jounen
Kòmsi sans mwen yo pa angaje ditou.

M’ap di w, kote m’abite-a, toutrèl chante
Chak maten e chak aprè midi. Ou sonje,
Zwazo yo konn’ poze menm sou galeri-a.

Gen raje ; gen zèb ginen, tou prè mwen an,
Nan teren arebò rout la, avan koulin lan–
Ti flè sovaj yo toujou grandi anpil ladan.
Wè plis

Posted in Literati | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Ou Sèl’ Kè Mwen Manke

Se ou ki Koupab

Kaï Koupab

Koupab

Kaï ak Bedjine

Antre

Tou-tou, lou-lout, tou-dout.
Tou-tou, lou-lout.

Alfa

Bliye eskize m ; ou di m n’ap kite.
Men avan ou ale, f­­­­ō k’ nou
Fè ‘on ti chita pale.

Mwen pa tankou
Lòt nèg k’ap ba w manti,
Ki pr’al’ swete w bonnes chances,
Pran pòz, yo vle wè w k’ap souri.

Paske, mwen pa vle wè ou k’ap pase,
Avèk yon lòt, k’ap trete w,
Pi bien pase m.

Paske mwen pa vle wè ou k’ap pase,
Avèk yon lòt, k’ap renmen w,
Pi plis pase m.

Ou pa t’ realize,
Tout sakrifis mwen fè pou ou.
Mwen di w :

Koral {Ansanm}

Se ou ki koupab… {kou-pa-ä-ab}
Ou pran lanmou pou yon jwèt, tande ;
Ou pa gen dwa ban m chaj pote.

Mwen sèmante, se ou ki koupab… 
Ou pran lanmou pou yon jwèt, tande ;
Ou pa gen dwa ban m chaj pote.

Se ou ki koupab…

Wè plis

Posted in Chanson | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Se ou ki Koupab

Demontre Mwen Lanmou

Chak fwa, lè mari mwen ekri,
Yon ti poezi pou fè m souri,
Se vre, sa vrèman fè m plezi.

Li fè m kado yon ti moman.
Ban mwen ase tan nan mitan,
Pou nou kreye yon santiman.

Nou gen anpil responsibilite.
Vi nou ranpli avèk aktivite.
Nou gen ase bagay ke n’ap regle.
Wè plis

Posted in Literati | Tagged , , , , , , | Comments Off on Demontre Mwen Lanmou

Bò Kote W

Bò Kote W

Jacques Sauveur Jean
Alias Jackito

Pati 1

Dites d’entente :
Tout noun konn’ sa k’ rele lanmou.
Se pa jodi-a m’ap chante l.
Defwa, li konn’ trè difisil.
Brit sou kou, la vi-m vin’ chanje.
Lè m retrouve mwen bò kote w,
E pou mwen se sa ki lanmou.

Bò kote w là,
Mwen konnen des pi bon moman.
Akote w là, rakonte des pi bèl istwa.
Vin’ chache w lá, pou ka di w tout an verite.
I am in love. I am in love.
Wè plis

Posted in Chanson | Tagged , , , , , , | Comments Off on Bò Kote W

Sou Tout Lòt


Aprè
Lenny LeBlanc, Paul Baloche e
Michael W. Smith

i

Sou tout lòt pouvwa.
Sou tout lòt wa.
Sou tout la nati,
E tout sa ki kreye.
Sou tout sajès,
Tout konnesans imen,
Ou te là menm
Avan kòmansman.

ii

Sou tout wayòm yo,
E sou tout tròn.
Sou tout mèvèy—
Mond lan jamè konnen.
Sou tout richès,
E trezò sou la tè,
Pa gen mwayen
Pou mezire valè-w.
Wè plis

Posted in Chanson, Medite | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Sou Tout Lòt

Priyè Modèl la

Matie 6:9-13, Lik 11:1-4

Jezi di yo, lè w priye, di :

Papa nou ki nan sièl la,
Se pou nōn ou sanktifie.

Se pou wayòm ou vini.

Se pou volonte ou fèt,
Sou la tè tankou nan sièl la.

Ba nou li jodi-a,
Pen nou bezwen chak jou-a.
Wè plis

Posted in Literati, Medite | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Priyè Modèl la

Avan Ou

Vitaa & Slimane
Aprè
Vitaa ak Slimane

Antre {Alpha}

Lá pa t’ gen imaj ; lá pa t’ gen koulè.
Lá pa t’ gen istwa, parèy mwen.
Lá pa t’ gen yen fèt ; lá pa t’ gen yen kè.
Oken souri, parèy mwen.

Kò {Ansanm}

Ou konn’ mond pa t’ tounen an won.
M te gen mo yo, men l pa t’ yon chanson.
Ou konn’ renmen ; ou konnen pasion.

Wi sa ekri. Sa te di.
Wi, se la vi–
Avan ou, mwen pa t’ gen anyen.
Avan ou, youn pa t’ montre mwen chemen an.
Wè plis

Posted in Chanson | Tagged , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Avan Ou

M pa Kiè

Darline ak Roody


Darline Desca ak
Roody Roodboy

Antre

Ou di, m fè w bagay ki sal.
Ou di w pa wè espwa avni-w avè’ mwen.

Si w vle kite m ; vle abandone m–
M pa kiè. (Ki mele m).
O, m pa kiè.
(Ki mele m, ki mele m, ki mele m).

W’ap imilie m. W’ap plede blaze m.
M pa kiè. (Ki mele m).
O, m pa kiè.
(Ki mele m, ki mele m, ki mele m).

Koral

Pandan nan je ou m pi mal,
Gen yon lòt ki deyò a ki bezwen mwen.
Ou di, m fè w bagay ki sal.
Ou di w pa wè espwa avni-w avè’ mwen.

Si w vle kite m ; vle abandone m–
M pa kiè. (Ki mele m).
O, m pa kiè.
(Ki mele m, ki mele m, ki mele m).

W’ap imilie m ; w’ap plede blaze m.
M pa kiè. (Ki mele m).
O, m pa kiè.
(Ki mele m, ki mele m, ki mele m).
Wè plis

Posted in Chanson | Tagged , , , , , , , , , | Comments Off on M pa Kiè

Benediksion An

Resansman | Nonb | Chapit VI, vv. xxii-xxvii

22 Yawey te pale avèk Moyiz, Li di:

23 Pale avèk Arawon e avèk piti gason li yo;

Di yo, se konsa w’ap beni pitit Izrayèl yo. Di sou yo:

24 Yawey beni ou, e proteje ou.

25 Yawey fè figi Li klere sou ou, e fè ou gras.

26 Yawey leve fas Li ba ou [avèk favè], e ba ou la pê +.

27 Se konsa w’ap mete nōn Mwen sou pitit Izrayèl yo,

E M’ap beni yo.

SayZeal | Sezi l Nèttm
+ Ebre: Chalom, oū chalonm. La pê.

Google Translate | Microsoft Translator

Posted in Chanson, Literati | Tagged , , , , , , , , , , | Comments Off on Benediksion An

Ou Merite L

Èske m pa t’ di ou mėn la lin?
Di m si m te ofri w polaris?
Men w toujou prefere solèy la.
Anverite, ou merite l.

Te gen anpil bèl entansion.
Mwen vrèman manke delivre,
Men m p’ap jamè sispann batay.
Anverite, ou merite l.

Si vi vin’ senpleman rèv bliye,
Si m ret’ sèlman yon kè kraze,
L’ap kontinie bat pou ou sèl’.
Anverite, ou merite l.
Wè plis

Posted in Literati | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Ou Merite L

Enkwayab

Degaje
Incroyable

Harmonik

i

Ou ka wè tout je brake sou ou.
Jan tout gason vle goute mièl ou.
Menm femèl vle vin’ fè w lakou
Gen sa ki kanpe au jaloux.

Ou met’ tout moun au garde-à-vous.
Pèsòn pa ka fè demi-tour.
Chak fwa w ouvè bouch ou pou pale,
Ou ka wè jan tout moun ap tande.

Aswè-a là se ou ki rèn.
Ou merite ‘on gwo kout amèn.
Ay, ou mete lòt yo nan la pèn.

Koral

Ou s’on problèm ki pa gen solision.
Ou s’on poèm ki chaje emosion.
À l’instant même,
Se tout moun ki sou tansion.

Ou fè les hommes wè ak zòrèy yo
Ou fè les femmes tande ak je yo…
Wè plis

Posted in Chanson | Tagged , , , , , , | Comments Off on Enkwayab

Di m ou Konnen m Renmen w

King Kino
Aprè
King Kino

1

Bien souvan, dë moun ki renmen
Konn’ gen ti problem.
Pa okipe zanmi k’ap pale ;
Fanmi k’ap foure bouch nan z’afè nou.

Bien souvan, dë moun ki d’amou
Konn’ gen ti problem.
Pa okipe zanmi k’ap pale ;
Fanmi k’ap foure bouch nan z’afè nou.

Di m ou konnen…

Koral (2x)

(Di m ou konnen m renmen w.
Kite mwen okipe w.
M’ap toujou tou pre ou;
Mwen p’ap jamè kite w).
Wè plis

Posted in Chanson | Tagged , , , , , , | Comments Off on Di m ou Konnen m Renmen w

Silvouplè… Padone m

Poukisa mouri anvan nou devwale tout sa Kreyatè-a te mete nan nou. Touye-m, rache-m, sȧn-m ap koule, epi chak gout ki tonbe, tankou lapli, ap aroze tè-a, pou fè yon flè pouse, ki va kontinie kriye, tankou sȧn Abèl (cf. Jenèz 4.8-10), pa pou jistis ni pou vanjans (cf. Ebre 12.24), men pou senpleman raple w ke mwen renmen w.
Wè plis

Posted in Medite, Opinion | Tagged , , , , , , | Comments Off on Silvouplè… Padone m

Kontribiye yon Vèsè

Nou pa lī e ekri poezi paske li mignon. Nou lī e ekri poezi paske nou se manb ras imen an. E ras imen an ranpli avèk pasion.

E medesiń, lwa, biznis, enjenieri, sa yo se pouswit nòb e nesesè pou soutni la vi. Men poezi, bote, romans, renmen, se pou sa yo nou rete vivan.
Wè plis

Posted in Literati | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Kontribiye yon Vèsè

Jerizalèm – Jerusalema


Master KG ak Nomcebo

i {2x}

Jerusalema ikhaya lami
Ngilondoloze
Uhambe nami
Zungangishiyi lana

Jerizalèm, peyi mwen an…
Ou se defans mwen!
Vini avèk mwen.
Piga ou kite mwen là.

ii {2x}

Ndawo yami ayikho lana
Mbuso wami awukho lana
Ngilondoloze
Zuhambe nami

Là se pa plas mwen (kay mwen pa isi).
Wayòm mwen bien lwen (li pa isiba)–
Ou se defans mwen!
Mache avèk mwen.
Wè plis

Posted in Chanson | Tagged , , , | Comments Off on Jerizalèm – Jerusalema