Rèv pou Misisipi

Attachmen

Åtis Laurin Stennis avèk yon drapo li desine kòm kandida pou ranplase drapo Misisipi make rasial avèk emblema Konfedere-a. | Joe Ellis/Clarion-Ledger

«Mwen fè yon rèv ke yon jou, menm nan Misisipi, yon eta k’ap toufe avèk chalè enjistis, k’ap toufe avèk chalè opresion, ap transfòme vini yon oasis de libète e jistis,» Martin Luther KING, Jr., Ph.D.

Mwen swete ou reyisi mademwazèl Laurin Stennis e tout lòt Misisipien ki pataje yon ide parèy, ki dezire wè yon meyè relasion antre ras yo e mwens hèn nan sosiete an jeneral.  Ale Misisipi!  Vini yon

…oasis of freedom and justice.

SayZeal | Sezi l Nèttm

Posted in Opinion | Tagged , , ,

Kouraj Frè-m

Mwen fenyan pase tout nonm sou la tè.
Si se pa vre, pou ki rezon perèz
Domine vi-m konsa. Mėn konsèy frè:
Ou kapab rich, men renmen ‘on malerèz.
Moun anwo kòm moun anba tout se moun.
Edikasion konte, men li pa tout.
Yon zanmi k’ t’ap chache, vin’ trouve youn
San yon atribi distenge, sou rout
Fènwa, san l pa t’ konnen se t’ap limiè-l
Li ye: Yon rèn, anj gadien, gid etwal.
Bèlte se vanite, men w miyò bèl.
Bat fè pa t’ ba-l anpil, men li te ba-l.
Fè chwa pá-w la; kontante w ak li bien.
Nou chak gen pou defann nou sèl an fen.

© SayZeal | Sezi l Nèttm

Posted in Konsèy, Literati | Tagged , , ,

Vi-a pi Bon avèk Jezi

Vini jwenn Jezi. Sa pa vle di tout problèm ou ap rezoud nan yon jou, ni ou p’ap janmè gen problèm ditou. Non, se pa vre. Sepandan, pi move jou ou avèk Jezi miyò pase pi meyè jou ou san Li. –Joyce MEYER

SayZeal | Sezi l Nèttm

Posted in Medite | Tagged ,

Fè Vi-w Konte

Inove. Kreye. Imajine. Se sa ki mwayen pou asire yon eritaj pou jenerasion. Entelijans sèlman p’ap jamè garanti yon legasi. Youn trouve moun entelijan e irelevan tou’ patou youn gade. –Walter ISAACSON

SayZeal | Sezi l Nèttm

Posted in Konsèy | Tagged , , , ,

Fanm e Senatè Modèl

Souzi Collins sou Brett Kavanaugh

Pou kèlke mwa, Mouvman Mwen Menm Tou-an ap travèse Eta z’Ini, e youn kapab di menm anvayi mond lan tout antie.  Fanm toupatou ap plenyen sou move experians yo avèk gason.  An patikilie, dialog sa yo konsène agajman seksièl san envite avèk gason ki nan pozision pouvwa.  Nou tande anpil plent e akizasion, san dout pliziè ladan yo valab, sou move experians fanm fè avèk gason, enkli menm ka-de-jak.  Pliziè fanm demontre ke mobilizasion pou yo, atravè sosiete nan mond lan, trò souvan se yon kesion de quid pro quoExempli gratia, pou yon patron pemèt yo avanse profesionèlman souvan vini avèk demand pou fè favè seksièl.

Bagay sa yo natirèlman pa nòmal.  Yon fanm se yon pitit, yon sè, yon madanm, yon manman, etc.  Fanm fè pati fabrik yon sosiete.  Fiti jenerasion an se nan men yo li ye.  Yo gen tout dwa pou yo kapab viv, travay, òganize, dirije, patisipe nan sosiete y’ap viv la an plen, san nesesite pote plis chaj extraòdinè e anòmal.  Fanm gen tout dwa pou viv, kòm gason gen dwa.

Vi-a kanmèm merite balans.  Malerezman, sa ki mal souvan se vwazen sa ki bon.  Anpil akizasion sa yo vin rezoud avèk pliziè gazon, selèb kòm anonim, pèdi travay yo, pèdi kontra yo, tonbe divòse, pami lòt tray.  Wi yon zak gen konsekans.  Yon koupab konprann li merite sa li jwenn lan.  Kanmèm, pèsòn pa ta dakò pou inosan ap peye pou koupab.  Epi, men kesion enpòtan: Kijan nou defini inosan.  Kiyès ki inosan?  Yon nonm ki pèdi pozision li nan sosiete akoz de yon veritab viòl merite l, men li tris pou yon lòt trouve l nan menm sitiyasion an senpleman akoz de yon fo akizasion.

Là, n’ap antre nan yon lòt diskou ki konnekte avèk diskou presedan.  Yon jij ki rele Brett Kavanaugh, chwazi pa Prezidan Donald Trump, pou vini youn nan manb Tribinal Siprèm lan Eta z’Ini.  Yon pozision, nan opinion ekriven sa, ki pa anyen mwens ke yon Principauté Ameriken.  Anfen, se yon pozision à vie.  Avan yon moun Prezidan chwazi kapab pran chèz li nan Tribinal la, Sena sipoze vote pou konfime ou rejete chwa Prezidan.  Vòt sou Mesie Kavanaugh-a prouve difisil, akoz de kèlke akizasion sevè.  Se youn ladan yo sèlman ki enpòtan pou nou nan trete prezan.  Se akizasion pä Profesè Christine Blasey Ford la.

Profesè Ford akize Mesie Kavanaugh de move knodwit seksièl.  Yon sitiyasion, selon Profesè Ford, ki te pase nan jenès yo, ki tanto montare egal avèk ka-de-jak.  Profèse-a temwaye piblikman, an detay, kijan Mesie Kavanaugh mete men sou bouch li pou lòt moun ki t’ap fete ansanm avèk yo-a pa te kapab tande li ap kriye, pandan Mesie Kavanaugh t’ap eseye retire rad sou demwazèl Ford, pou viole li.  Profesè Ford ofri yon temwayaj sensè, piblik, e televise.  Neanmwen, Mesie Brett Kavanaugh nie temwayaj Profesè-a, e di sa pa t’ jamè rive antre yo.  Li inosanj de tout chaj.  Malgre temwayaj Madam Ford la te trè fò, pa gen prèv sifizan (youn ka menm di pa gen prèv ditou) pou verifie si Jij Brett Kavanaugh vrèman an tò.

Se la nou vle vini sou diskou Senatè Susan Collins lan, ki selon ekriven sa, gen pou rete kòm referans nan politik Ameriken sou tès ki nesesè pou konfime yon Jistis.  Senatè Collins analize an detay nan diskou-a, konvèsasion li an prive avèk Mesie Brett Kavanaugh.  Li prezante yon ka definitiv, demontre klèman, an detay, kalifikasion Jij Kavanaugh pou pran chèz li nan Tribilinal Siprèm lan.  An plis, Senatè Souzi avanse avèk dikou-a sou dwa fanm, enpòtans temwayaj Profesè Ford la, e doktrin inosan jiskan prouve koupab la.

Selon Senatè Souzi, yon vi moun pa sipoze detwi sou sipozision.  Sena pa yon tribinal.  Desizion Sena sipoze baze sou prèv e kalifikasion, kote sa konsène moun ki chwa Prezidan pou chita nan Tribinal Siprim lan.  Pou rejete Mesie Kavanaugh t’ap nesesite evidans ke misie te reyèlman fè zak la, pa sèlman yon akizasion, menm si se yon akizasion reyèlman sensè.  Senatè Souzi konplètman annile emosion kòm yon jistifikasion valab pou rejete yon chwa ki nan tout lòt maniè bien kalifie.  Li ofri nan menm diskou sa yon analiz sou diskision antre li-menm ak Jij Kavanaugh sou desizion istorik Tribinal la te pran ke tout jirist e moun ki entere nan jistis ap trouve itil.

Pou anglèpal yo, mwen rekòmande ou li oū tande diskou Senatè Susan Collins lan sou chwa li pou vote pou konfime Jij Brett Kavanaugh pou yon chèz nan Tribinal Siprèm lan.  W’ap dekouvri yon fanm sensè e yon modèl senatè. Ou kapab trouve diskou Senatè Susan Collins lan là: Lenk pou Sena.

© SayZeal | Sezi l Nèttm

Posted in Nouvèl, Opinion | Tagged , , , , , , ,

Lapli Tonbe, Van Soufle, Lavalas Desann

Sajès pa baze sou kantite experians yon moun fè. Li pa posib, paske gen experians yon moun fè yon sèl fwa. Mouri pä ekzanp, se yon experians youn fè yon sèl fwa. E si ou vle pèsonèlman experimante ak tout bagay, se ekzakteman sa ki gen pou rive w. W’ap mouri anvan tan-w; swa chagren, swa maladi, oū yon move jijman ap touye ou jèn.

Youn nan fason ou ka bati sajès se atravè experians vre, men sa se experians analize, etidie, evalie pou ou kapab aprann sou li. Pou ou kapab korijje erè ou te fè, oū ameliore rezilta-w konsène yon chwa ou te fè oū desizion ou te pran. Sepandan, yon nouvo fondasion pi bien bati sou yon ansien fondasion, dèske tè nan plas ansien fondasion an deja bien konsolide.

Pä konsekans, mwayen ki pi efektiv pou akeyi sajès se pä konfians. Sa se pou di, konfians nan analiz youn fè sou rezilta lòt moun jwenn nan vi pà yo. Oū bien sou yon paròl fidèl. Ou di: «Explike»? Li senp. Resevwa e swiv bon konsèy. Swiv experians chemen vi moun ki prodwi rezilta ke ou-menm ta renmen reprodwi nan pròp vi ou. Yo di viktwa kite pista. Se vre.

Siksè, reyisit, kite evidans, kite yon tras sou rout li, pou lòt moun k’ap chache kapab trouve sou menm chemen an. Bati vi ou sou modèl vi moun ki prodwi bon bagay–sou yon bon fondation. Epi ou kapab menm depase tout sa ki bon nenpòt lòt jamè prodwi, paske Die li-menm kapab sèvi ou kòm yon modèl. Nan analiz final la, li miyò bati sou yon bon fondasion, patikilieman sou yon bon ansien fondasion, pito soufri konsekans move experians.

Aprè yon gran diskou, titile Sèmon sou Montay la, Jezi, Kris la, fini avèk paròl ki swiv yo (Matie ch. 7, v. 20-27):

20Konsa se pä fwi yo prodwi w’ap rekonèt yo.

21Se pa tout moun k’ap di m, Segnè, Segnè, k’ap antre andedan wayòm sièl la, men se moun ki fè volonte papa mwen ki nan sièl la k’ap antre.

22Gen anpil k’ap di mwen nan jou sa, Segnè, Segnè, èske nou pa t’ profetize nan nōn ou? Èske nou pa t’ chase diab yo nan nōn ou? Èske nou pa t’ fè trayvay mèveyez nan nōn ou? 23Epi m’ap reponn yo, mwen pa t’ jamè rekonèt nou: Depeche nou lwen mwen, bann travayè malveyan.

24Pä konsekans, kèlkeswa kiyès ki tande paròl mwen sa yo, epi ki mete yo an praktik, m’ap konpare l avèk yon nonm saj, ki te bati kay li sou yon wòch: 25 Epi lapli tonbe, lavalas desann, gran van soufle, e bat sou kay sa, men li pa t’ tonbe; paske, li te fonde sou yon ròch.

26E tout moun ki tande paròl mwen sa yo, men ki pa mete yo an praktik, m’ap konpare l avèk yon nonm fou, ki te bati kay li sou sab: 27Epi lapli tonbe, lavalas desann, gran van soufle, e bat sou kay sa; kay la te tonbe: Li tounen yon katastròf nèt ale.

© SayZeal | Sezi l Nèttm

Posted in Konsèy, Literati, Medite

Apendix Sou Istwa Nou

Non. Ou pa t’ jamè pà mwen.
Poukisa mwen santi m pèdi yon ja.
Yon mwatie ki fè mal kòmsi se tout.

Kanmèm, mwen renmèsi w,
Dèske ou pa t’ kite mwen nan
Dezesperans, pèpetièl, pou toujou.

Kounia, mwen konprann klèman–
Tout se te yon rèv.
Paske, ou depase tout previzion,
E esperans ki pi sakre mwen yo.
Li pa te kapab posib Dèlma.

Mèsi vrèman pou tandrès ou,
Dèske w te chwazi pou reveye m.
Malgre, si se te chwa-m sèl,
Mwen t’ap prefere kontinie reve.

M’ap renmen ou, etènèlman.
Renmen, yon jan oū yon lòt. 

Sa etranj. Youn kapab prepare,
Pou bay tout sa li ye pou yon lòt,
Epi pini, olie de rekonpanse.
Lanmou pa toujou bien akeyi.

Beni se moun ki trouve renmen.
Renmen ki verite, epi resiproke.

© SayZeal | Sezi l Nèttm

Posted in Literati | Tagged , ,

Kondwi Operasion Konpa

Mwen te  fatige aprè yon long joune travay.  Mwen tonbe  kabicha pandan m t’ap gade televizion pou tande ki denniè tenten Prezidan Trump te di diran jounen an, epi bliye pou etèn televizion an.  An verite, mwen reveye pä yon emision televizion ki t’ap jwe yon episod baze sou yon kominote Ayisièn.  Se yon program ki rele American Greed.  Li espesialize sou aktivite gran eskanmòtè Eta z’Ini e kalite rakèt yo mennen pou rasanble lajan an mas.

Moral program lan senp.  Yon kriminèl kapab reyisi nan yon sezon pou bati yon empi, volè anpil lajan, men tôt-ou-tard, la lwa gen pou rankontre avèk li.  Tout sa k’ te ranmase se te senpleman  pou konfiske pä gouvènnman, ou pou fè restitision avèk viktim yo.  Vanite de vanite. Yon pouswiv aprè van. Malfektè k’ap rasanble pou moun de bien.

Fò mwen konfese ke mwen deja wè pliziè episod program sa.  Avan jodi-a, mwen pa t’ jamè tande oken emision sou yon kominote Ayisièn.  Emision sa tèlman Ayisien santrik, ke envètigatè yo titile li «Operasion Konpa».  Yon tit ki dekrive yon prosès kote protagonist yo eseye blanchi lanjan biznis kokayin lan avèk lajan biznis mizik lan—i.e. genre mizik ki te kreye pä Nemour Jean Baptist la.
Wè plis

Posted in Bagay, Nouvèl, Opinion | Tagged , , , , , , ,

Teorèm Pitagora

Sitiasion

Samdi pase-a, Toma Tomazo t’al nan mache Pestèl.  Pandan misie t’ap pase nan yon ti chemen ki fèt ak blòk kare, li gade li wè youn nan blòk yo ki te fann dë bò, fòme dë triang.  Dèske youn nan moso blòk kase-a pa t’ bien chita, Toma retire l pou li te kapab ranje tè anba moso blòk la, pou remete l chita nòmal.  Men, a moman misie reteri yon triang, li obzè ke akote chak branch triang lan se yon kare, e si li fòme yon lòt kare imajinè akote lign ki fann blòk la, kare sa konpoze ak kat lòt triang, mete ansanm, ki menm grosè avèk lòt de kare yo mete ansanm.

i1 Wè plis

Posted in Matematik | Tagged , ,

Yon Diagnostik pou Konfians ou Dout 

Tout kondision yo egal. Distenksion avèk senk sans yo pa posib. Se là :

Dout dezespere, li plenyen, e li tris, men konfians menm rejwi, li renmèsi, e li selebre. –Keith MOORE

SayZeal | Sezi l Nèttm

Posted in Medite | Tagged