Pale avè’ M ań Ayisien

Dë tafiatè soū chita sou yon ban. Youn te tonbe, blese, kò-l t’ap koule sån sān sès, e sa pa t menm deranje l. Ak dènie san goud li te rete, li kòmande yon lòt gròg. Yo di l dejwe. Machann lan pè di li non li bwè ase, epi yon vandè là pou vann tou.

Ki problèm pá lòt la menm?

Mwen pa konnen. Nōn li se Kayen. Yo di li te ale lekòl pou aprann lī dwa. Li fini. Apre chache trouve travay, sān jwenn anyen, li pèdi la pê nan tèt li. Li di, alkòl la konsole l.

Enben, se pou misie fè biznis pá-l, angis de bwè avèk lajan prete.

Se yon sèk visie wi li ye. Yon ti kleren pou bliye problèm yo. Tròp tafia oū ta afia, epi youn pèdi tout kontròl. Èske w gen pán? Jere vi-a bien tande. Manje avrán ou avèk kè poze, e tèt nan plas pito. Danse kòmpā ou lanteman, dë pā pä dë pā.

Èske sa trò dí; trò difisil pou konprann?

Non, ou mèt pale avèk li wi. Se Kreyòl li ye, e yon moun bien eklere. Yon Jeremien tankou Syto ak Wanito. Ou pa bezwen pale fò. Pale klè; pale bien. Pale senpleman. Pale avèk li ań Ayisien.

© SayZeal | Sezil Nèttm

Posted in Literati | Tagged , , , , , , , , , , ,

Pa Gen Anyen k’ Serie

Kolabore

Jean Gesner HENRY
(Alias Coupé Cloué)

Antre {2x}

Chak chaplè gen kwa pá yo.
Chak legliz gen prèt pá yo.
Chak maison gen moun pá yo.
Chak tafiatè gen tafia pá yo.

Tout chaplè gen menm valè priyè.
Tout legliz ap preche le Christ.
Tout maison fèt pou kouche dòmi.
Tout tafiatè ap bwè pou yo soū.

S’on fason pou demontre,
Pa gen anyen k’ serie,
Fò n kolabore.

S’on fason pou demontre,
Pa gen anyen k’ serie,
Fò n kolabore—

Koral {2x}

Pa gen anyen k’ serie.
Fò n kolabore.
Pa gen anyen k’ serie.
Fò n kolabore.
Pa gen anyen k’ serie.
Fò n kolabore. {Refren}
Wè plis

Posted in Chanson | Tagged , , , , , ,

Je Ferai

Tout pou ou

Wyab

i a

Mwen konnen ke mwen pa t’ toujou rete,
Atantif avèk sa w te dezire,
Sān realize, ke m t’ap ekate ou lwen mwen.
Pou tout dlo m te fè koule sot’ nan z’ie-w,
Ak tout lòt tray mwen te fè ou soufri,
Si m te kapab, mwen t’ap efase yo.

ii b

Mwen t’ap fè, tout bagay ke ou vle.
M t’ap jire, pou chanje sèlman pou ou.
Dèske mwen pa kapab viv sān ou.
M t’ap envante, mo ki pa menm ekziste,
Pou mwen di w, kijan ke mwen renmen w.
Piga w kite m ; mwen pa kapab viv sān ou.

iii

Sān ou mwen tankou yon bato ki sān vwal,
Yon jounen sān solèy, yon nwit sān z’etwal.
Paske m konnen, sān ou mwen pa anyen.
Mwen konnen mwen fè ou mal se vre,
Men nou p’ap ka chanje le passé.
Cheri ban mwen chans mwen,
Pou m montre w jan m renmen w.

iv c

Mwen t’ap fè, tout bagay ke ou vle.
M t’ap jire, pou chanje sèlman pou ou.
Piga w kite m ;
Mwen pa kapab viv sān ou.
Non, mwen pa kapab viv sān ou.
Wè plis

Posted in Chanson | Tagged , , ,

Sān Ou

Sān ou mwen tankou yon bato ki sān vwal, yon jounen sān solèy, yon nwit sān z’etwal; paske m konnen, sān ou, mwen pa anyen. –M. GUIRAND

SayZeal | Sezi l Nèttm

Posted in Bagay, Literati | Tagged ,

Mwen Là Toujou

Ti Pouchon

Toto NÉCESSITÉ

i

Ala kontan m kontan, Bon Die renmen m, Li ban m kouraj, pou m sipòte wô. Ala kontan m kontan, Bon Die renmen, Li banm kouraj, pou m pa komèt betiz.

Nan kèlke ane ki te pase, mwen te tankou yon Jwif Eran. Mwen là toujou. Zanmi leve m, frape m a tè. Yo fè tankou ke yo bliye m ; mwen la toujou.

Ala bèl bagay se vanite. Ou gen bèl oto pou yo prete. Wi, ou se ti bon die pou yo. Lajan nan pòch pa sa rete. Se pa repròch ke m’ap fè yo ; mwen là toujou.

Wi m là toujou. Kris kapab.

ii

Nan kèlke ane ki te pase, mwen te tankou yon Jwif Eran. Mwen là toujou. Zanmi leve m, frape m a tè. Yo fè tankou ke yo bliye m. Mwen là toujou.

Ala bèl bagay se lè w gen lajan. Ou gen bèl oto pou yo vin’ prete. Wi, ou se ti bon die pou yo. Lajan nan pòch pa sa rete. Se pa repròch ke m’ap fè yo ; mwen là toujou.

Wi m là toujou wô. W’a di yo, mwen là toujou m’ap chante, apre Die. Zanmi leve m, frape m a tè. Yo pale m mal. Yo kritike m. Mwen là toujou.

Koral {2x}

Fiyèl o pa kriye. Fiyèl o konsole w. Fiyèl o, pran kouraj. Se lè w nan malè pou w konn’ si gen bon zanmi.

iii

Se lè w nan malè pou w konn’ si gen bon zanmi. Se lè fiyèl mouri pou w konn’ si gen bon marenn.

Se lè w nan problèm pou w konn’ si gen bon zanmi. Se bite m bite, m poko tonbe wo. Lè w nan pozision, tout moun rele w Ti Pouchon.

Ou rive Le Lanbi, dë boutèy wisky, douz koka, pou yo. Ou tande w pèdi djòb ou, tout moun te gentan bliye w. Se bite m bite ; m poko tonbe wo. Rele wo.

Koral {2x}

Fiyèl o pa kriye. Fiyèl o konsole w. Fiyèl o, pran kouraj. Se lè w nan malè pou w konn’ si gen bon zanmi.

iv

Si w’ap koute sousi, ou ka komèt betiz chak jou. Si w’ap gade sou moun, ou sanlè tonbe nan akochay.

Sosiete ap mande w, men l pa janm ofri w anyen. M p’ap koute la vi pou m al’ komèt betiz.

Zanmi leve lan nwit, l’al fè afè-l. Sa ? Ou pa konnen. Demen maten l leve, men longè otomobil li.

Mwen p’ap gade sou moun. Wi, m p’ap kopie sou zanmi. Mwen-menm, mwen là toujou, m’ap demele m o, apre Die.

Koral {2x}

Fiyèl o pa kriye. Fiyèl o konsole w. Fiyèl o, pran kouraj. Se lè w nan malè pou w konn’ si gen bon zanmi.

v

A wi, sa se vre. Se nan malè pou w konn’ si gen bon zanmi. Lè w gen problèm, nan touman. Ou nan tout move moman. Se lè sa pou w konnen si w gen bon kamarad, bon vwazen.

Lè w wè gen lajan, tout moun se zanmi-w. Tout la jounen : fanmi, zanmi, visit. Lajan ?

Ou temèt te gen 90 an’, depi w gen lajan, w’ap okipe jèn timoun yo deyò-a, yo rele w, yo rele w, Ti Pouchon. Granmoun lan wi k’ Ti Pouchon an. Ou wè laj li ? Lajan ? Lajan… ? Lī plis

Posted in Chanson, Literati | Tagged , , , ,

Mwen p’ap Negosie w


Harmonik

A

M p’ap negosie w.
Mwen p’ap negosie ou doudou;
Menm si w’ale, m’ap vin’ chache w kanmèm.

M p’ap negosie w.
Mwen p’ap negosie ou doudou.
Menm si w’ale…

B

Sa fè dë an’ depi mwen d’amou.
M’agre tout sa mwen fè,
Pou m pa aji tankou moun fou;
Mwen konnen bien w’ap obzève m,
Pou w tande bri kouri sou mwen tout kote.
Paròl moun di fè w’ap make m;
Se sa k’ fè ou mete m nan penitans.

C

Mwen pa vle w fè m peye;
(Mwen pa vle w fè m peye.)
Mwen pa bezwen peye.
M pa vle peye pou feblès mwen.
(Se lanmou. Se lanmou. Se lanmou.)

Mwen pa vle w fè m peye,
(Mwen pa vle w fè m peye.)
Mwen pa bezwen peye,
Pou yon kado bon Die mete nan kè-m.
(Se lanmou. Se lanmou. Se lanmou.)

D

Men a prezante, mwen deside
Moutre w yon lòt moun,
Yon lòt aspèk de mwen.

Cheri pa dezekilibre m. Lè m ekri w,
Ou p’ap pran plim lan pou w reponn.
Ou wè vilnerabilite m,
M’ap tann ou vin’ wete m nan penitans—
Mwen.

{Repete C, A} … … …Oo ou wo ou wo {mx}
Wè plis

Posted in Chanson | Tagged , , , , ,

Panse Mal, Aji Mal

Moun ki panse mal, kwè mal, e dèske yo kwè mal, yo aji mal. -K. E. HAGIN

Gade sa.

SayZeal | Sezi l Nèttm

Posted in Medite | Tagged ,

Lwa ak Teori pa Menm

Yon teori se yon sipozision [yon opinion] baze sou ignorans de sijè k’ap diskete-a. -K. E. HAGIN

SayZeal | Sezi l Nèttm

Posted in Bagay, Medite | Tagged

Prodwi-a e Fabrikan Li

Fiti yon prodwi se pase fabrikan li. Fiti ou pa kache devan Die. Piga w pè anyen; Jezi deja triyonfe sou mond lan. Sèl pouvwa pase ou gen sou ou, se sa ou ba li, men fiti ou plen posibilite. -M. MUNROE

SayZeal | Sezi l Nèttm

Posted in Medite | Tagged ,

Sòm 1

1 Beni se yon nonm ki pa mache selon konsèy mechan,
ni kanpe sou rout pechè, ni chita nan chèz mokè;

2 Men ki trouve plezi li nan lwa Segnè-a,
e ki medite nan lwa Li jou e nwit.

3 L’ap tankou yon piebwa plante arebò riviè dlo yo,
ki toujou prodwi fwi li nan sezon-l,
ke fèy li pa janmè fennen;
kèlkeswa sa li fè ap prospere.

4 Li pa konsa pou malfektè yo.
Yo tankou pay ke van soufle bote ale.

5 Se poutèt sa, mechan yo p’ap kapab kanpe
nan jou jijman, ni pechè yo nan asanble moun dwat yo.

6 Segnè-a konnen chemen moun dwat yo,
men chemen mechan yo ap peri.

© SayZeal | Sezi l Nèttm

Posted in Medite | Tagged , , ,