Demokrasi Mande Sakrifis

Diskou Prezidan Jovenel Moïse de Novanm 2018

Pèp Ayisien, konpatriyòt mwen yo, nan kat kwen peyi-a ak nan diaspora. Depi plis pase trant ane, nou bay tèt nou yon konstitision ki etabli demokrasi nan peyi d’Ayiti. Se gras ak demokrasi, chak sitwayen kapab revandike dwa yo lib e libè, sān piès kraponay.

Se nan kat demokrasi-a, pèp Ayisien an eli mwen Prezidan, nan eleksion lib e onèt, jan manman lwa peyi-a mande sa. Pandan 5-an’ prezidans mwen an, pèsòn, mwen di bien pèsòn, sou kèlkeswa pretèx, pa ka menase enterè peyi-a, ni mete nasion-an an danje.

Demokrasi mande sakrifis. Demokrasi mande pou règ jwèt la respekte, jan konstitision an ekjije l. Fòs tout demokrasi se respè la lwa. Nan peyi d’Ayiti, nou p’ap ka chape anba règ sa, si pou nou rete nan demokrasi, pou nou pa tonbe nan anachi.

Oken rezon, ni oken kòz, kit li relijie, ekonomik, sosial, oū bien politik, pa dwe jistifie pou moun ap touyou oū bien menase touye moun. Depi w travèse lign sa, lign respè dwa moun, w’ap tonbe anba sanksion la jistis.

Mwen gen yon panse espesial pou chak viktim ki tonbe anba z’ak banditis, espesialman polisie yo. Mwen sonje Giron Derosier, yon polisie ki t’ap sèvi peyi li, avèk konpetans e lwayote. Bandi touye Derosier, nan kondision dezonorab.

Se pou Premie Minis lan, chèf CSPN1 lan, degaje l ’kou mèt Jan Jak2, pou la polis arete moun ki komèt z’ak sa yo. Pou la jistis jije, epi kondane yo, jan la lwa mande sa. Enpinite pa mache ak demokrasi. Se pou la jistis pouswiv tout moun ki simen dèy, oū bien k’ap chache simen dèy nan mitan pèp la.
Wè plis

Posted in Literati, Nouvèl | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Demokrasi Mande Sakrifis

Benediksion An

Resansman | Nonb | Chapit VI, vv. xxii-xxvii

22 Yawey te pale avèk Moyiz, Li di:

23 Pale avèk Arawon e avèk piti gason li yo; 

Di yo, se konsa w’ap beni pitit Izrayèl yo.  Di sou yo:

24 Yawey beni ou, e proteje ou.

25 Yawey fè figi Li klere sou ou, e fè ou gras.

26 Yawey leve fas Li ba ou, e ba ou la pê 1.

Wè plis

Posted in Chanson, Literati | Tagged , , , , , , , , , , | Comments Off on Benediksion An

Ou Merite l

Ou Merite l Cheri
Èske m pa t’ di ou mėn la liń?
Di m si m te ofri w polaris?
Men w toujou prefere solèy la.
Anverite, ou merite l.

Te gen anpil bèl entansion.
Mwen vrèman manke delivre,
Men m p’ap jamè sispann batay.
Anverite, ou merite l.

Si vi vin’ senpleman rèv bliye,
Si m ret’ sèlman yon kè kraze,
L’ap kontinie bat pou ou sèl’.
Anverite, ou merite l.
Wè plis

Posted in Literati | Tagged , , , , , , | Comments Off on Ou Merite l

Enkwayab

Degaje
Incroyable

Harmonik

i

Ou ka wè tout je brake sou ou.
Jan tout gason vle goute mièl ou.
Menm femèl vle vin’ fè w lakou
Gen sa ki kanpe au jaloux.

Ou met’ tout moun au garde-à-vous.
Pèsòn pa ka fè demi-tour.
Chak fwa w ouvè bouch ou pou pale,
Ou ka wè jan tout moun ap tande.

Aswè-a là se ou ki rèn.
Ou merite ‘on gwo kout amèn.
Ay, ou mete lòt yo nan la pèn.

Koral

Ou s’on problèm ki pa gen solision.
Ou s’on poèm ki chaje emosion.
À l’instant même,
Se tout moun ki sou tansion.

Ou fè les hommes wè ak zòrèy yo
Ou fè les femmes tande ak je yo…
Wè plis

Posted in Chanson | Tagged , , , , , , | Comments Off on Enkwayab

Di m ou Konnen m Renmen w

King Kino
Don’t you Know I Love You

King Kino

1

Bien souvan, dë moun ki renmen
Konn’ gen ti problem.
Pa okipe zanmi k’ap pale ;
Fanmi k’ap foure bouch nan z’afè nou.

Bien souvan, dë moun ki d’amou
Konn’ gen ti problem.
Pa okipe zanmi k’ap pale ;
Fanmi k’ap foure bouch nan z’afè nou.

Di m ou konnen…

Koral (2x)

(Di m ou konnen m renmen w.
Kite mwen okipe w.
M’ap toujou tou pre ou;
Mwen p’ap jamè kite w).
Wè plis

Posted in Chanson | Tagged , , , , , , | Comments Off on Di m ou Konnen m Renmen w

Silvouplè… Padone m

Poukisa mouri anvan nou devwale tout sa Kreyatè-a te mete nan nou. Touye-m, rache-m, sȧn-m ap koule, epi chak gout ki tonbe, tankou lapli, ap aroze tè-a, pou fè yon flè pouse, ki va kontinie kriye, tankou sȧn Abèl (cf. Jenèz 4.8-10), pa pou jistis ni pou vanjans (cf. Ebre 12.24), men pou senpleman raple w ke mwen renmen w.
Wè plis

Posted in Medite, Opinion | Tagged , , , , , , | Comments Off on Silvouplè… Padone m

Kontribiye yon Vèsè

Nou pa lī e ekri poezi paske li mignon. Nou lī e ekri poezi paske nou se manb ras imen an. E ras imen an ranpli avèk pasion.

E medesiń, lwa, biznis, enjenieri, sa yo se pouswit nòb e nesesè pou soutni la vi. Men poezi, bote, romans, renmen, se pou sa yo nou rete vivan.
Wè plis

Posted in Literati | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Kontribiye yon Vèsè

Jerizalèm – Jerusalema


Master KG ak Nomcebo

i {2x}

Jerusalema ikhaya lami
Ngilondoloze
Uhambe nami
Zungangishiyi lana

Jerizalèm, peyi mwen an…
Ou se defans mwen!
Vini avèk mwen.
Piga ou kite mwen là.

ii {2x}

Ndawo yami ayikho lana
Mbuso wami awukho lana
Ngilondoloze
Zuhambe nami

Là se pa plas mwen (kay mwen pa isi).
Wayòm mwen bien lwen (li pa isiba)–
Ou se defans mwen!
Mache avèk mwen.
Wè plis

Posted in Chanson | Tagged , , , | Comments Off on Jerizalèm – Jerusalema

Langaj Mwen Manke

1. Mwen rekonèt langaj mwen manke*,
E mwen pa toujou di ou sa m panse.

2. Jodi-a m’ap ofri w mizik,
Avèk poezi pou di w jan m renmen w.

3. Ou se rezon ki bay vi mwen sans.
Ou enspire mwen a chak jou.
Wè plis

Posted in Chanson, Literati | Tagged , , , , , , , , , | Comments Off on Langaj Mwen Manke

Tout sa w ye

Pou tout sa w ye pou mwen,
Pou tout sa w fè pou mwen,
Pou jan w trete mwen–
Mwen loure w Sovè.

Pou tout sa w ye pou mwen,
Pou tout sa w fè pou mwen,
Pou jan w pran swen mwen–
Mwen renmen w Segnè.
Wè plis

Posted in Chanson | Tagged , , , , , , | Comments Off on Tout sa w ye

Aviso Peyi-a Kont Gratèl

SayZeal | Sezi l Nèttm

Posted in Nouvèl | Tagged | Comments Off on Aviso Peyi-a Kont Gratèl

Politik Kiyès ki Kòrèk

Anverite, anverite, di Sègnè-a, «Mwen pa Repibliken; Mwen pa Demokrat; e Mwen pa Ameriken». —Keith Moore Wè plis

Posted in Medite, Opinion | Tagged , , , , , , | Comments Off on Politik Kiyès ki Kòrèk

Mwen Swete ou Jwa

M’espere ke ou kapab  flote sou sikonstans la vi ou yo, kòm yon vwalie k’ap loveye lè van l’ès ap soufle.  Kòm yon papiyon k’ap danmbala sou flè prenten.

Mwen swete ou kapab jwenn rezon pou espere, menm kan ou rive nan kalfou la vi epi ou dwe chwazi pami chemen ki difisil. Mwen espere ou chwazi rout mwens vwayaje-a.

Avanse kanmèm, menm lè chemen an kwense.  Kominike kanmèm, menm si langaj parèt limite.  Renmen kanmèm, menm si ou riske kè kraze. 

Gen difikilte nan la vi.  Pèsevere kanmèm.  Tankou Job, ou kapab trouve Kezia, nan finisman tray ou yo. 

Nan mond sa, Jezi di, w’ap gen tribilasion; men pran kouraj, mwen deja triyonfe sou mond lan (cf. Jan 16.33).  

Mwen swete ou yon bòn ane:  plen de jwa, kontantman, esperans e lanmou.  Rezève yon bòl soup jomou pou mwen.  Ale bienneme, triyonfe!

© 2021 SayZeal | Sezi l Nèttm

Posted in Bagay | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Mwen Swete ou Jwa

M’ap Toujou Renmen w

I Will Always Love You

Dolly Parton

i

Si pou m ta rete,
Mwen t’ap sèlman yon annwi.
Enben, mwen pr’ale.

Men mwen konnen,
M’ap panse de ou,
Chak etap sou rout la.

Koral

E m’ap… toujou… renmen w.
M’ap toujou renmen w.

ii

Memwa dous e anmè,
Se sa yo sèlman
Mwen ap pran avèk mwen.

Babay. Souple, pa kriye.
Nou tou’ dë konnen,
Mwen pa sa ou bezwen.
Wè plis

Posted in Chanson | Tagged , , , , , | Comments Off on M’ap Toujou Renmen w

Sou Konfians e Fidelite

Mwen gen moun k’ap seme nan Ministè sa pou plis ke karant ane epi ki pa jamè manke yon mwa.
Wè plis

Posted in Medite | Tagged , , , | Comments Off on Sou Konfians e Fidelite

Kan pou Aji

Mwen pa bezwen yon rezon pou pa fè yon bagay; mwen bezwen enspirasion divin [yon mennen, yon kondwi, dirije pä espri de Die] pou fè li. –Keith Moore

SayZeal | Sezi l Nèttm

Posted in Medite | Tagged , | Comments Off on Kan pou Aji

Konsians Mwen

Se pa vwa espri mwen li ye?

SayZeal | Sezi l Nèttm

Posted in Medite | Comments Off on Konsians Mwen

Kris nan Ou

Richès mistè glorièz la: Kris nan ou, esperans de la glwa (Kolosien 1:27).
Wè plis

Posted in Bagay | Tagged , , , , | Comments Off on Kris nan Ou

Si w te Sèlman Konnen

Sa ki deja dèyè nou e sa ki toujou devan nou yo tout miniskil konpare avèk sa ki andedan nou. Wè plis

Posted in Medite | Tagged , , , , | Comments Off on Si w te Sèlman Konnen

Non Fanm, pa Kriye

No Woman, No Cry

Bob Marley

Koral {2x}

Non fanm, pa kriye.
(Non, fanm, pa kriye).
Non fanm, pa kriye.
(Non, fanm, pa kriye).

i

Ou wè, mwen sonje, lè nou te konn chita
Nan koulwa gouvènman, nan Trenchtown.
Ap obzève ipokrit yo,
K’ap melanje ak bon moun nou rankontre yo.

ii

Ala bon zanmi nou te gen yen,
E bon zanmi nou pèdi tou,
Nan chemen an.
Nan gran fiti sa, ou pa ka bliye pase-w.
Enben, siye dlo nan z’ie ou, mwen di.
Wè plis

Posted in Chanson | Tagged , , , , , , , , , | Comments Off on Non Fanm, pa Kriye

Mèsi Misisipi

Ou chwazi yon nouvo drapo ke tout kalite moun Misisipi kapab apiye. Yon mega travay sou progrè reyalize rèv la, pou wè Misisipi

…transfòme kòm yon oasis de libète e jistis.

Ale Misisipi!

© SayZeal | Sezi l Nèttm

Posted in Opinion | Tagged , , | Comments Off on Mèsi Misisipi

Kalfou Antre Konnesans e Verite

Konnesans baze sou sa ki konnen. Malerezman, tout pa konnen, e sa k’ konnen pa konnen tout kote.

Verite baze sou sa ki verifiab. Verite menm bagay tout kote. Malerezman, se pa tout verite ki verifiab. Wè plis

Posted in Bagay | Tagged , , , | Comments Off on Kalfou Antre Konnesans e Verite