Sòm 1

Dë Chemen

1 Beni se yon nonm ki pa mache selon konsèy mechan, ni kanpe sou rout pechè, ni chita nan chèz mokè;

2 Men ki trouve plezi li nan lwa Segnè-a, e ki medite nan lwa Li jou e nwit.

3 L’ap tankou yon piebwa plante arebò riviè dlo yo, ki toujou prodwi fri li nan sezon l, ke fèy li pa janmè fennen; kèlkeswa sa li fè ap prospere.

4 Li pa konsa pou malfektè yo.  Yo tankou pay ke van soufle bote ale.

5 Se poutèt sa, mechan yo p’ap kapab kanpe nan jou jijman, ni pechè yo nan asanble moun jis yo.

6 Segnè-a konnen chemen moun dwat yo, men chemen mechan yo ap peri.

© SayZeal | Sezi l Nèttm

Posted in Medite | Tagged , , ,

An n Kòmanse ak Amitie


Nickenson Prud’homme ak
Ralph Papillon

i {2x}

M fè anpil aktivite
Pou fè jounen mwen pase,
Men mwen pa janmè rive
Efase ou nan nanm mwen.

M fè priyè, je croix en Dieu1,
Explike tout sa m gen bezwen.
Olie m santi mwen bien,
M’ap soufri ak la pèn.

Santiman ou malen, e
Kè mwen bouke galonnen.
Menm m konnen ke lanmou
Ap fè m kwaze w
Nan ‘on chi-men jennen.

Jou sa n’ap, fas-a-fas,
Nan yon bèl plas.
Wè plis

Posted in Chanson | Tagged , , , , , ,

Mwen pa Esklav Ankò


Jonathan David e Melissa Helser
(Ent. Stephanie Saint-Surin)
(Ent. Frantz Junior Moïse)

i

Ou emèveye m, ak yon melodi;
W’antoure m ak chanson d’amou.
Ou delivre mwen de èlmi mwen yo.
Tout perèz mwen yo pati.

Koral

Mwen pa esklav perèz ankò.
Mwen se pitit bon Die.
Mwen pa esklav peche ankò.
Mwen se piti bon Die.

ii

Nan matris manman-m,
Ou te deja chwazi m.
Renmen konn’ jan m rele.

Mwen rejenere;
Ou pran m nan fanmi Ou.
Sån-w koule nan venn mwen.

Koral {2x}

Mwen pa esklav perèz ankò.
Mwen se pitit bon Die.
Mwen pa esklav peche ankò.
Mwen se piti bon Die.
Wè plis

Posted in Chanson | Tagged , , , , , ,

Lè yon Nonm Renmen yon Fanm


Percy Sledge

i

Lè yon nonm renmnen yon fanm,
Li pa kapab panse sou lòt bagay;
L’ap boukante mond lan,
Pou bon bagay li trouve-a.
Si fanm lan se yon pèlen, li pa wè sa.
Pou li, manmzèl pa janm’ fè sa ki mal.
Vire do bay pi bon zanmi-l,
Pou li marie ak manmzèl.

ii

Lè yon nonm renmen yon fanm,
L’ap depanse denniè dë-gouden-l,
Pou eseye kenbe sa li bezwen an.
L’ap bay tout rekonfò li,
Menm dòmi deyò nan lapli,
Si manmzèl di se konsa bagay dwe ye.

iii

Enben, nonm sa renmen ou fanm!
Mwen ba ou tout sa m posede,
Ap eseye konsève lanmou sán pitie w la.
Cheri, souple, pa maltrete mwen.
Wè plis

Posted in Chanson | Tagged ,

Demokrasi Mande Sakrifis

Diskou Prezidan Jovenel Moïse de Novanm 2018

Pèp Ayisien, konpatriyòt mwen yo, nan kat kwen peyi-a ak nan diaspora. Depi plis pase trant ane, nou bay tèt nou yon konstitision ki etabli demokrasi nan peyi d’Ayiti. Se gras ak demokrasi, chak sitwayen kapab revandike dwa yo lib e libè, san piès kraponay.

Se nan kat demokrasi-a, pèp Ayisien an eli mwen Prezidan, nan eleksion lib e onèt, jan manman lwa peyi-a mande sa. Pandan 5-an’ Prezidans mwen an, pèsòn, mwen di bien pèsòn, sou kèlkeswa pretèx, pa ka menase enterè peyi-a, ni mete nasion an an danje.

Demokrasi mande sakrifis. Demokrasi mande pou règ jwèt la respekte, jan konstitision an ekjije l. Fòs tout demokrasi se respè la lwa. Nan peyi d’Ayiti, nou p’ap ka chape anba règ sa, si pou nou rete nan demokrasi, pou nou pa tonbe nan anachi.

Oken rezon, ni oken kòz, kit li relijie, ekonomik, sosial, oū bien politik, pa dwe jistifie pou moun ap touyou oū bien menase touye moun. Depi w travèse lign sa, lign respè dwa moun, w’ap tonbe anba sanksion la jistis.

Mwen gen yon panse espesial pou chak viktim ki tonbe anba z’ak banditis, espesialman polisie yo. Mwen sonje Giron Derosier, yon polisie ki t’ap sèvi peyi li, avèk konpetans e lwayote. Bandi touye Derosier, nan kondision dezonorab.

Se pou Premie Minis lan, chèf CSPN1 lan, degaje l ’kou mèt Jan Jak2, pou la polis arete moun ki komèt z’ak sa yo. Pou la jistis jije, epi kondane yo, jan la lwa mande sa. Enpinite pa mache ak demokrasi. Se pou la jistis pouswiv tout moun ki simen dèy, oū bien k’ap chache simen dèy nan mitan pèp la.

Bagay politik la dwe fèt sou teren l’ide. Teren diskision ki mennen sou teren eleksion. Li pa ka fèt nan kraze-brize.

Frè-m ak sè-m, tande bien. Se Prezidan nou an k’ap pale ak nou. Depi trann-dë ane, z’ak briganday, kraze-brize, ti-krik ti-krak, enpeche pèp la al’ okipe z’afè li, [ki] fè peyi-a vin’ pi pòv.

Nou tout se Ayisien. Peyi d’Ayiti se pou nou tout. Jodi-a se mwen pèp la bay manda pou dirije peyi-a, denmen se ou k’ap soti nan eleksion pou vin’ dirije. Kèlkeswa ideoloji ou, e nan kèlkeswa pati politik ou ye, Ayiti se peyi-w. Fò k’ nou fè tout efò, pou peyi-a mache pi bien. Pou pitit nou, ak pitit-pitit nou, ka viv pi bien.

Ayisien, nou tout se frè ak sè. Se pou nou gen kouraj dialoge youn ak lòt, san nou pa exkli pèsòn. Nou gen dwa pa dakò sou tout bagay, men se yon devwa ak yon obligasion pou nou pale.

Mwen mande Premie Minis lan pou rankontre tout moun, tout tandans, menm jan mwen toujou fè l. Dialòg la sipoze ranmase tout kouch nan sosiete-a, nan respè konstitision an. Se pou Premie Minis lan pran tout dispozision pou garanti sekirite la vi ak bien tout moun.

Se pou gouvènman pran tout dispozision pou kreye kondision pou la pê etabli nan kat kwen peyi-a. Mwen pase enstriksion pou reaktive Komision Nasional Dezameman ak Reensèsion3 an. Gouvènman dwe pran tout responsabilite pou kontinie ak travay apèzman sosial nan katie defavorize yo, pou ameliore kondision moun ap viv, sitou sila yo ki nan plen bezwen.

Frè-m ak sè-m yo, m’ap profite renmèsi tout moun ki te kenbe kalm yo ak serenite yo nan dènie jou sa yo. M’ap renmèsie la près, lidè d’opinion yo, tout relijion yo, ak tout lòt moun epi òganizasion nan sosiete sivil la, san nou pa bliye zanmi nou nan [arena] entènasional la, k’ap vehikile mesaj la pê ak stabilite-a.

Se pou bon Die, Gran Mèt la, kontinie akonpanie nou, nan tout aksion positiv n’ap fè nan enterè peyi-a, enterè pitit nou, ak pitit-pitit nou. Chemen devlopman difisil, men se li pou nou pran, pou Ayiti ka pi bèl. Pou chak Ayisien viv avèk fiète ak dignite nan peyi yo.

Viv la demokrasi! Viv Ayiti!

SayZeal | Sezi l Nettm
__________________
1 Coseil Supérieur de la Police Nationale
2 Petèt yon referans a Jean-Jacques Dessaline
3 Cf. Commission Nationale de Désarmement de Démobilisation et de Réinsertion

Posted in Literati, Nouvèl | Tagged , , , ,

Sou Imilite ak Ògèy

Imilite ap proteje w de desepsion, men ògèy se yon pòt ouvè pou destriksion. –Keith MOORE

SayZeal | Sezi l Nèttm

Posted in Konsèy | Tagged , ,

Pa Gen yon Lòt Die Tankou w

Mwen Kanpe Devan Tròn Ou
Aprè Luckner Corridon
E Samuel Robuste

Koral

Pa gen yon lòt Die tankou w.
P’ap janm’ gen yon lòt Die tankou w, {var.}
Pou m adore–
Pou m adore.

Pa gen yon lòt Die tankou w.
P’ap janm’ gen yon lòt Die tankou w,
Pou m adore–
Pou m adore.

i

Mwen kanpe devan tròn ou,
Pou m adore–
Pou m adore.

Mwen kanpe devan tròn ou,
Pou m adore–
Pou m adore.

Koral

Pa gen yon lòt Die tankou w.
P’ap janm’ gen yon lòt Die tankou w,
Pou m adore–
Pou m adore.

Pa gen yon lòt Die tankou w.
P’ap janm’ gen yon lòt Die tankou w,
Pou m adore–
Pou m adore.

ii

Mwen vini devan tròn ou,
Pou m adore–
Pou m adore.

Mwen vini devan tròn ou,
Pou m adore–
Pou m adore.

Koral

Pa gen yon lòt Die tankou w.
P’ap janm’ gen yon lòt Die tankou w,
Pou m adore–
Pou m adore.

Pa gen yon lòt Die tankou w.
P’ap janm’ gen yon lòt Die tankou w,
Pou m adore–
Pou m adore.

iii

Jezi ou sen. Jezi ou sen.
Jezi ou sen,
K’ap veye sou tròn la vi mwen.

Mwen wè bon Die sou tròn ki pi wo-a,
K’ap veye sou tròn la vi mwen.
Mwen wè bon Die sou tròn ki pi wo-a,
K’ap veye sou la vi mwen.

Koral

Pa gen yon lòt Die tankou w.
P’ap janm’ gen yon lòt Die tankou w,
Pou m adore–
Pou m adore.

Pa gen yon lòt Die tankou w.
P’ap janm’ gen yon lòt Die tankou w,
Pou m adore–
Pou m adore.

SayZeal | Sezi l Nèttm

Posted in Chanson | Tagged , , , , ,

Rèv pou Misisipi

«Mwen fè yon rèv ke yon jou, menm nan Misisipi, yon eta k’ap toufe avèk chalè enjistis, k’ap toufe avèk chalè opresion, ap transfòme vini yon oasis de libète e jistis,» Martin Luther KING, Jr., Ph.D.

Åtis Laurin Stennis avèk yon drapo li desine kòm kandida pou ranplase drapo Misisipi make rasial avèk emblema Konfedere-a. | Joe Ellis/Clarion-Ledger

Mwen swete ou reyisi mademwazèl Laurin Stennis e tout lòt Misisipien ki pataje yon ide parèy, ki dezire wè yon meyè relasion antre ras yo e mwens hèn nan sosiete an jeneral.  Ale Misisipi!  Vini yon

…oasis of freedom and justice.

SayZeal | Sezi l Nèttm

Posted in Opinion | Tagged , , ,

Kouraj Frè-m

Mwen fenyan pase tout nonm sou la tè.
Si se pa vre, pou ki rezon perèz
Domine vi-m konsa. Mėn konsèy frè:
Ou kapab rich, men renmen ‘on malerèz.
Moun anwo kòm moun anba tout se moun.
Edikasion konte, men li pa tout.
Yon zanmi k’ t’ap chache, vin’ trouve youn
San yon atribi distenge, sou rout
Fènwa, san l pa t’ konnen se t’ap limiè-l
Li ye: Yon rèn, anj gadien, gid etwal.
Bèlte se vanite, men w miyò bèl.
Bat fè pa t’ ba-l anpil, men li te ba-l.
Fè chwa pá-w la; kontante w ak li bien.
Nou chak gen pou defann nou sèl an fen.

© SayZeal | Sezi l Nèttm

Posted in Konsèy, Literati | Tagged , , ,

Vi-a pi Bon avèk Jezi

Vini jwenn Jezi. Sa pa vle di tout problèm ou ap rezoud nan yon jou, ni ou p’ap janmè gen problèm ditou. Non, se pa vre. Sepandan, pi move jou ou avèk Jezi miyò pase pi meyè jou ou san Li. –Joyce MEYER

SayZeal | Sezi l Nèttm

Posted in Medite | Tagged ,