Apendix Sou Istwa Nou

Non. Ou pa t’ jamè pà mwen.
Poukisa mwen santi m pèdi yon ja.
Yon mwatie ki fè mal kòmsi se tout.

Kanmèm, mwen renmèsi ou,
Dèske ou pa t’ kite mwen nan
Dezesperans, pèpetièl, pou toujou.

Kounia, mwen konprann klèman–
Tout se te yon rèv.
Paske, ou depase tout previzion,
E esperans ki pi sakre mwen yo.
Li pa te kapab posib Dèlma.

Mèsi vrèman pou tandrès ou,
Dèske w te chwazi pou reveye m.
Malgre, si se te chwa-m sèl,
Mwen t’ap prefere kontinie reve.

M’ap renmen ou, etènèlman.
Renmen, yon jan oū yon lòt. 

Sa etranj. Youn kapab prepare,
Pou bay tout sa li ye pou yon lòt,
Epi pini, olie de rekonpanse.
Lanmou pa toujou bien akeyi.

Beni se moun ki trouve renmen.
Renmen ki verite, epi resiproke.

© SayZeal | Sezi l Nèttm

Posted in Literati | Tagged , ,

Kondwi Operasion Konpa

Mwen te  fatige aprè yon long joune travay.  Mwen tonbe  kabicha pandan m t’ap gade televizion pou tande ki denniè tenten Prezidan Trump te di diran jounen an, epi bliye pou etèn televizion an.  An verite, mwen reveye pä yon emision televizion ki t’ap jwe yon episod baze sou yon kominote Ayisièn.  Se yon program ki rele American Greed.  Li espesialize sou aktivite gran eskanmòtè Etazini e kalite rakèt yo mennen pou rasanble lajan an mas.

Moral program lan senp.  Yon kriminèl kapab reyisi nan yon sezon pou bati yon empi, volè anpil lajan, men tôt-ou-tard, la lwa gen pou rankontre li.  Tout sa k’ te ranmase se te senpleman  pou konfiske pa gouvènnman, ou pou fè restitision avèk viktim yo.  Vanite de vanite, yon pouswiv aprè van, malfektè k’ap rasanble pou moun de bien.

Fò mwen konfese ke mwen deja wè pliziè episod program sa.  Avan jodi-a, mwen pa t’ jamè tande oken emision sou yon kominote Ayisièn.  Emision sa tèlman Ayisien santrik, ke envètigatè yo titile li «Operasion Konpa».  Yon tit ki dekrive yon prosès kote protagonist yo eseye blanchi lanjan biznis kokayin lan avèk lajan biznis mizik lan—i.e. genre mizik ki te kreye pä Nemour Jean Baptist la.
Wè plis

Posted in Bagay, Nouvèl, Opinion | Tagged , , , , , , ,

Teorèm Pitagora

Sitiasion

Samdi pase-a, Toma Tomazo t’al nan mache Pestèl.  Pandan misie t’ap pase nan yon ti chemen ki fèt ak blòk kare, li gade li wè youn nan blòk yo ki te fann dë bò, fòme dë triang.  Deske youn nan moso blòk kase-a pa t’ bien chita, Toma retire l pou li te kapab ranje tè anba moso blòk la, pou remete l chita nòmal.  Men, a moman misie reteri yon triang, li obzè ke akote chak branch triang lan se yon kare, e si li fòme yon lòt kare imajinè akote lign ki fann blòk la, kare sa konpoze ak kat lòt triang, mete ansanm, ki menm grosè avèk lòt de kare yo mete ansanm.

i1 Wè plis

Posted in Matematik | Tagged , ,

Yon Diagnostik pou Konfians ou Dout 

Tout kondision yo egal. Distenksion avèk senk sans yo pa posib. Se là :

Dout dezespere, li plenyen, e li tris, men konfians menm rejwi, li renmèsi, e li selebre. –K. MOORE

SayZeal | Sezi l Nèttm

Posted in Medite | Tagged

Se Mwen Menm Menm

Mwen briyan.  Mwen chèlbè. Mwen file.  Mwen fò. Mwen rich anpil…  Mwen se yon gran benediksion.  –K. MOORE

SayZeal | Sezi l Nèttm

Posted in Medite | Tagged

Mwen Ekri pou Ou

M’ekri pou ou paske ou jèn.
Ou poko genyen tròp regrèt.
M’ekri pou paske w s’on rèn,
Malgre gen yo k’ trete ou bèt.

Anverite w s’on vrè trezò.
Valè ou plis ke pèl ak lò,
Ajan, rodiòm, diaman, platen,
Mete ansanm ; ke tout biten.

Nan jou Die te kreye ou-a,
Sièl ak tè-a te konvoke.
Delivrans ou te vo vi Wa.
Li ba w Non Li pou envoke.

M’ekri pou ou paske w vivan.
Malgre defi avèk traka,
Yo ensilte w tankou baka,
Toujou genyen espwa devan.

M’ekri pou di w pèsevere.
Mechanste p’ap dire toujou.
Yo poko wè jan w’ap briye.
Nwit ou prèske fini. L’ap jou,

Yon jou. Y’a wè kiyès ou ye. 

© SayZeal | Sezi l Nèttm

Posted in Literati | Tagged ,

Mwen Anvi Viv

Se vre, tout jenerasion gen problèm pa yo. Malgre sa, krè m frè-m oū sè-m, ou te kreye pou viv nan tan pa-w la, e ou kapab fè l. Anverite m’ap di w, ou kalifie pou moman sa. Si ou vle, ou kapab menm jwi la vi. Sèvi Bon Die. Travay ak konnesans e ak sajès. Lè w dekouraje, pemèt Dener Ceide oū Ralph Conde soulaje doulè ou. La vi posib. -jvm

SayZeal | Sezi l Nèttm

Posted in Opinion | Tagged , , ,

Heartbreak and Misery

Kè Kraze ak Mizè

disip
(Orij. Jealous, de Labrinth)

Prezante:
Gazman Couleur ak
Dener Ceide

i

Mwen jalou pou lapli.
Lè m wè l tonbe sou po-w, li nwi m.
Paske l rive kot’ mėn-m pa t’ janm’ rive.
O wi mwen jalou menm pou lapli.

ii

Mwen jalou lè m vè van,
Pou jan l flote anba jipon-w,
Jan l vante nan mitan lonbraj ou.
O wi mwen jalou menm pou van.
… … …

Koral

Mwen swete w, mwen swete w,
Tout sa ki bon pou ou.
Mwen sonje m te di ou, lè w ta pr’ale-a,
Ou pa bezwen menm padone m.
An pansan ke w t’ap ‘tounen,
Pou w vin’ di m, all you found was
Heartbreak and misery1
.
Li difisil pou m di w,
Mwen jalou lè m gade,
Jan kè-w kontan san mwen.
Wè plis

Posted in Chanson | Tagged , , , ,

Yon ti Bo


Zenglen

1e dialòg

Nicky: Richie hm, ou kwè w konprann bien sa m’explike lan.
Richie: Yo, Nicky.
Nicky: Pale avè’ m.
Richie: Monchè w konnen, bagay w’explike m lan, se, se, se istwa m w’ap rakonte là man.
Nicky: You’re playing man1.
Richie: Trust me bro.2
Nicky: Mėn y’ap gade nou là wi.
Richie: Li dèyè m lan.
Nicky: Pa vire monchè. Pa, pa vire man.
Richie: Ou wè l’ap gade. Oh my God. Anyway. Let’s do this3.
Nicky: Yo pran nou!

i

(Yon ti bo, aswè-a, ki fè m tonbe panse).
Yon grosè aksidan k’ rive,
Kè mwen chavire, men pèsonn pa blese.

(Yon ti bo, aswè-a, ki fè m tonbe panse).
Anbilans gentan debake, yo di pa gen danje.
Tande sa k’ pase:

Mwen sonje, lè nou te tou piti,
Nan lapli, n’ap benyen tou touni.
Ansanm, nou fè premie kominion.
Ansanm ankò, nou fè konfimasion.
Jodi-a, gade nou fini lekòl.
Nan gradiasion, n’ap danse, mėn sou zepòl.
Gad’ je nou ‘kontre, epi nou anbrase,
Kè mwen exploze.

ii

(Yon ti bo, aswè-a, ki fè m tonbe panse).
Yon grosè aksidan k’ rive,
Kè mwen chavire, men pèsonn pa blese.

(Yon ti bo, aswè-a, ki fè m tonbe panse).
Pa ka gade w nan je, doudou m dekontrole,
Mwen pè pou w pa fache, si mwen ofanse w.

(Padon m’ap mande w) padon
(Si mwen ofanse w) si mwen ofanse w
(Padon m’ap mande) padon m’ap mande
(Si mwen ofanse w) si mwen ofanse w doudou
(Padon m’ap mande) mande w padone m doudou
(Si mwen ofanse w) wo, wo, wo ou wo
(Padon m’ap mande w, si mwen ofanse w)

Yon lanmou, (aswè-a, ki fè m tonbe panse).
Anbilans gentan debake,
Yo di pa gen danje, e, e, ee…
(Yon ti bo, aswè-a, ki fè m tonbe panse).
Wè plis

Posted in Chanson, Literati | Tagged , , , , , , , , , , , , ,

Demisione


KAÏ

Prezante :
Richard CAVÉ

Entro

Ayay, ayay. Ou, Ayay, ayay. Ou, ayay, ayay.

i

Sa fè deja lontan, ke n’ap travay sou menm projè.
Chak jou n’ap fè deba, se yon fason pou n ka wè klè.
N’ap bay mėn, n’ap pountche, e nou menm fè overtimea
Se sa travay la mande. Fò n pa dekouraje.

ii

Tan vin’ pase sou nou. Se vre, defwa, mwen fè erè.
M’eseye. Malgre tout, w santi w’ap pèdi enterè.
Ou pa menm ban m préavisb. Se tankou kontra m fini.
Men nou pa sou menm paj.
C’est dommage, ou gentan baisser les bras.

Koral

(Cheri w demisione). Ou lage m.
(Sanble w demisione). [Tande.]

(Cheri w demisione).
Gran maten sa w gentan soti pou w ban m lage-a.

(Cheri w demisione). Lage-a.
(Sanble w demisione). [Lage-a.]

Cheri w demisione).
[Gran maten sa w gentan soti…]
Wè plis

Posted in Chanson | Tagged , , , , , , ,