Tout Sa W Ye

Pou tout sa w ye pou mwen,
Pou tout sa w fè pou mwen,
Pou jan w trete mwen–
Mwen loure w Sovè.

Pou tout sa w ye pou mwen,
Pou tout sa w fè pou mwen,
Pou jan w pran swen mwen–
Mwen renmen w Segnè.
Wè plis

Posted in Chanson | Tagged , , , , , , | Comments Off on Tout Sa W Ye

Aviso Peyi-a Kont Gratèl

SayZeal | Sezi l Nèttm

Posted in Nouvèl | Tagged | Comments Off on Aviso Peyi-a Kont Gratèl

Politik Kiyès ki Kòrèk

Anverite, anverite, di Sègnè-a, «Mwen pa Repibliken; Mwen pa Demokrat; e Mwen pa Ameriken». —Keith Moore Wè plis

Posted in Medite, Opinion | Tagged , , , , , , | Comments Off on Politik Kiyès ki Kòrèk

Mwen Swete ou Jwa

M’espere ke ou kapab  flote sou sikonstans la vi ou yo, kòm yon vwalie k’ap loveye lè van l’ès ap soufle.  Kòm yon papiyon k’ap danmbala sou flè prenten.

Mwen swete ou kapab jwenn rezon pou espere, menm kan ou rive nan kalfou la vi epi ou dwe chwazi pami chemen ki difisil. Mwen espere ou chwazi rout mwens vwayaje-a.

Avanse kanmèm, menm lè chemen an kwense.  Kominike kanmèm, menm si langaj parèt limite.  Renmen kanmèm, menm si ou riske kè kraze. 

Gen difikilte nan la vi.  Pèsevere kanmèm.  Tankou Job, ou kapab trouve Kezia, nan finisman tray ou yo. 

Nan mond sa, Jezi di, w’ap gen tribilasion; men pran kouraj, mwen deja triyonfe sou mond lan (cf. Jan 16.33).  

Mwen swete ou yon bòn ane:  plen de jwa, kontantman, esperans e lanmou.  Rezève yon bòl soup jomou pou mwen.  Ale bienneme, triyonfe!

© 2021 SayZeal | Sezi l Nèttm

Posted in Bagay | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Mwen Swete ou Jwa

M’ap Toujou Renmen w


Aprè
Dolly Parton e
Whitney Houston

i

Si pou m ta rete,
Mwen t’ap sèlman yon annwi.
Enben, mwen pr’ale.

Men mwen konnen,
M’ap panse de ou,
Chak etap, sou rout la.

Koral

E m’ap… toujou… renmen ou.
M’ap toujou renmen w.

ii

Memwa dous e anmè,
Se sa yo sèlman
Mwen ap pran avèk mwen.

Babay. Souple, pa kriye.
Nou tou’ dë konnen,
Mwen pa sa ou bezwen an.
Wè plis

Posted in Chanson | Tagged , , , , , | Comments Off on M’ap Toujou Renmen w

Sou Konfians e Fidelite

Mwen gen moun k’ap seme nan Ministè sa pou plis ke karant ane epi ki pa jamè manke yon mwa.
Wè plis

Posted in Medite | Tagged , , , | Comments Off on Sou Konfians e Fidelite

Kan pou Aji

Mwen pa bezwen yon rezon pou pa fè yon bagay; mwen bezwen enspirasion divin [yon mennen, yon kondwi, dirije pä espri de Die] pou fè li. –Keith Moore

SayZeal | Sezi l Nèttm

Posted in Medite | Tagged , | Comments Off on Kan pou Aji

Konsians Mwen

Se pa vwa espri mwen li ye?

SayZeal | Sezi l Nèttm

Posted in Medite | Comments Off on Konsians Mwen

Kris nan Ou

Richès mistè glorièz la: Kris nan ou, esperans de la glwa (Kolosien 1:27).
Wè plis

Posted in Bagay | Tagged , , , , | Comments Off on Kris nan Ou

Si w te Sèlman Konnen

Sa ki deja dèyè nou e sa ki toujou devan nou yo tout miniskil konpare avèk sa ki andedan nou. Wè plis

Posted in Medite | Tagged , , , , | Comments Off on Si w te Sèlman Konnen

Non Fanm, pa Kriye

Aprè
Bob Marley

Koral {2x}

Non fanm, pa kriye.
(Non, fanm, pa kriye).
Non fanm, pa kriye.
(Non, fanm, pa kriye).

i

Ou wè, mwen sonje, lè nou te konn chita
Nan koulwa gouvènman, nan Trenchtown.
Ap obzève ipokrit yo,
K’ap melanje ak bon moun nou rankontre yo.

ii

Ala bon zanmi nou te gen yen,
E bon zanmi nou pèdi tou,
Nan chemen an.
Nan gran fiti sa, ou pa ka bliye pase-w.
Enben, siye dlo nan z’ie ou, mwen di.
Wè plis

Posted in Chanson | Tagged , , , , , , , , , | Comments Off on Non Fanm, pa Kriye

Mèsi Misisipi

Ou chwazi yon nouvo drapo ke tout kalite moun Misisipi kapab apiye. Yon mega travay sou progrè reyalize rèv la, pou wè Misisipi

…transfòme kòm yon oasis de libète e jistis.

Ale Misisipi!

© SayZeal | Sezi l Nèttm

Posted in Opinion | Tagged , , | Comments Off on Mèsi Misisipi

Kalfou Antre Konnesans e Verite

Konnesans baze sou sa ki konnen. Malerezman, tout pa konnen, e sa k’ konnen pa konnen tout kote.

Verite baze sou sa ki verifiab. Verite menm bagay tout kote. Malerezman, se pa tout verite ki verifiab. Wè plis

Posted in Bagay | Tagged , , , | Comments Off on Kalfou Antre Konnesans e Verite

Lanmou Vire Do Ale

631 Toussaint l’Ouverture
Brooklyn, New York
8 Fevriye 2010

M. George Jacques
1 Saint Nicolas
Kenscoff, Ayiti

Zanmi-m :

Lanmou te là. L leve ; l’ale. Tankou ‘on timoun ki maledve. Sān eskize, sān di padon, sān bay rezon, l vire do-l ; l’ale.

Depi jou sa, m’ap penpennen. Temèt lan nwit ; temèt la jounen. Kè-m ap plenyen. Mėn-m ap manje m.  Tou’ dë ap chache l ; tou’ dë bezwen l.

Li kite gou bouch li sou bouch mwen. Li kite fòm, fòm kò-l, nan bra mwen. Se nòmal si m’ap flannen : moute-desann, vire-tounen. Ki sans la vi-m ap gen yen ? Ki sans la vi-m ap gen yen, sān li ?
Wè plis

Posted in Chanson, Literati | Tagged , , , , , , | Comments Off on Lanmou Vire Do Ale

Fè Mwen Enstrimen Ou

Segnè, fè mwen yon enstrimen La Pê Ou. Kote ki gen la hèn, pemèt mwen seme lanmou. Kote ki gen blesi, padon. Kote ki gen dout, konfians.  Kote ki gen dezespwa, esperans.  Kote ki gen fènwa, limiè. Kote ki gen tristès, jwa. Ô Mèt Divin, grante mwen pou pa menm chache jwenn konsolasion ke pou konsole; pou yo konprann mwen, ke pou konprann; pou yo renmen m, ke pou renmen; paske se nan done ke nou resevwa, nan padone ke nou trouve padon, e se nan mouri a noumenm ke nou rene a La Vi Etènèl. –Sen Fransis d’Asisi

SayZeal | Sezi l Nèttm

Posted in Medite, Opinion | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Fè Mwen Enstrimen Ou

Se yon Kreyatè ki Kreye Nou

« M toujou viv de mizik wi. Mwen pa sèlman viv de mizik, mais de doute parole qui sort de la bouche de Dieu* (cf. Matie 4.4).
Wè plis

Posted in Medite, Opinion | Tagged , , , , , , , , , | Comments Off on Se yon Kreyatè ki Kreye Nou

Sou At ak Sante

S’on don ke l ye lè w konn’ sa ki bon. Lè w konn’ sa k’ bon, w’anvi toujou fè bèl.

Ou wè at, li pa sèlman nan chante: li nan jan w abiye, li nan jan w gade zòtèy ou, jan w gade cheve-w, jan w gade kò-w, dan-w etcetera [id est, jan w pran swen tèt ou an jenneral]….

Rete pròp; rete viv lontan….
Wè plis

Posted in Opinion | Tagged , , , , | Comments Off on Sou At ak Sante

Chache Trouve Chemen Ou

Tout moun se jeni, men si ou jije yon pwason pä abilite li pou monte yon piebwa, l’ap viv tout vi li kwè ke li sòt. –Albert Einstein

SayZeal | Sezi l Nèttm

Posted in Opinion | Tagged , , , , , , | Comments Off on Chache Trouve Chemen Ou

Sou Kiyès ou Konte?

Lè ou vini konplètman depandan sou Die, ou vini konplètman endepandan tout lòt. Desizion sa ba ou yon libète ke majorite nan mond lan p’ap jamè jwi…. Konfie sèlman nan Bon Die. –Keith Moore

SayZeal | Sezi l Nèt tm

Posted in Konsèy, Medite, Opinion | Tagged , , | Comments Off on Sou Kiyès ou Konte?

La Priyè se yon Fòs

«La priyè se pi pisan fòm de enèji youn kapab jenere. Li se yon fòs ki reyèl kòm gravite terestial. Kòm yon medsen, mwen konn wè nonm, apre tout lòt terapi echwe, leve soti de maladi e de melankoli pä efò serèn la priyè….

La priyè, kòm rhodium, se yon sous de limine, pèpetièl, enèji…. Nan la priyè èt imen chache pou ogmante enèji limite yo pä adrese yomenm a Sous Enfini de tout enèji-a. Lè nou priye, nou liyen noumenm avèk pouvwa motiv inepizab k’ap revòlve inivè-a. Nou priye ke yon pati de pouvwa sa dezigne a bezwen nou yo.
Wè plis

Posted in Konsèy, Medite | Tagged , , , , , | Comments Off on La Priyè se yon Fòs

Mare de Pie e de Mėn

Gisselle AtadaAtada de Gisselle
Paròl Alejandro Montalban e
Eduardo Rogelio Reyes Napoles

1

Mwen konnen ke lanmou sa pr’ale avèk mwen jiska denniè jou-m.
Renmen de fòm total sa se renmen ki pou la vi.
Pa menm dlo sèt lanmè yo kapab etèn dife sa.
Mwen pa kapab evite angaje mwen avèk yon dezi si adan.

Se yon bagay ki pi fò pase m, ki kontrè menm avèk volonte-m.
Li rale m e mennen m, li tounen m e brile m,
Li oblije m toujou mande pou plis.

Mare de pie e de mėn, ou kenbe mwen antoure d’amou.
Mwen pa vle soti nan kadna yo
Ke ou envlople a kè mwen an.

Mare de pie e de mėn ap voye mwen fou pou ou.
Touche anlè sièl la, m’ap dezire ti bo-w yo sou mwen.
Sān limit e sān kondision, sān kòz, sān yon rezon,
Mwen gen pouvwa chwazi libreman antre tout bagay sa yo.
Wè plis

Posted in Chanson | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Mare de Pie e de Mėn