Chache Trouve Chemen Ou

Tout moun se jeni, men si ou jije yon pwason pä abilite li pou monte yon piebwa, l’ap viv tout vi li kwè ke li sòt. –Albert Einstein

SayZeal | Sezi l Nèttm

Posted in Opinion | Tagged , , , , , , | Comments Off on Chache Trouve Chemen Ou

Sou Kiyès ou Konte?

Lè ou vini konplètman depandan sou Die, ou vini konplètman endepandan tout lòt. Desizion sa ba ou yon libète ke majorite nan mond lan p’ap jamè jwi…. Konfie sèlman nan Bon Die. –Keith Moore

SayZeal | Sezi l Nèt tm

Posted in Konsèy, Medite, Opinion | Tagged , , | Comments Off on Sou Kiyès ou Konte?

La Priyè se yon Fòs

«La priyè se pi pisan fòm de enèji youn kapab jenere. Li se yon fòs ki reyèl kòm gravite terestial. Kòm yon medsen, mwen konn wè nonm, apre tout lòt terapi echwe, leve soti de maladi e de melankoli pä efò serèn la priyè….

La priyè, kòm rhodium, se yon sous de limine, pèpetièl, enèji…. Nan la priyè èt imen chache pou ogmante enèji limite yo pä adrese yomenm a Sous Enfini de tout enèji-a. Lè nou priye, nou liyen noumenm avèk pouvwa motiv inepizab k’ap revòlve inivè-a. Nou priye ke yon pati de pouvwa sa dezigne a bezwen nou yo.
Wè plis

Posted in Konsèy, Medite | Tagged , , , , , | Comments Off on La Priyè se yon Fòs

Mare de Pie e de Mėn

Gisselle AtadaAtada de Gisselle
Paròl Alejandro Montalban e
Eduardo Rogelio Reyes Napoles

1

Mwen konnen ke lanmou sa pr’ale avèk mwen jiska denniè jou-m.
Renmen de fòm total sa se renmen ki pou la vi.
Pa menm dlo sèt lanmè yo kapab etèn dife sa.
Mwen pa kapab evite angaje mwen avèk yon dezi si adan.

Se yon bagay ki pi fò pase m, ki kontrè menm avèk volonte-m.
Li rale m e mennen m, li tounen m e brile m,
Li oblije m toujou mande pou plis.

Mare de pie e de mėn, ou kenbe mwen antoure d’amou.
Mwen pa vle soti nan kadna yo
Ke ou envlople a kè mwen an.

Mare de pie e de mėn ap voye mwen fou pou ou.
Touche anlè sièl la, m’ap dezire ti bo-w yo sou mwen.
Sān limit e sān kondision, sān kòz, sān yon rezon,
Mwen gen pouvwa chwazi libreman antre tout bagay sa yo.
Wè plis

Posted in Chanson | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Mare de Pie e de Mėn

Sòm 117

1 Loure Segnè-a, nou menm tout nasion yo; fè lwanj pou Li, nou menm tout pèp yo!
2 Ala gran jentiyès mizerikòd Li ye pou nou epi fidèlite Segnè-a dire etènèlman. Loure Segnè-a!

© SayZeal | Sezi l Nèttm
afeksion profon
Loure Ya

Posted in Literati, Medite | Tagged , , , , , | Comments Off on Sòm 117

Lòd Jeneral Nimero 3

Katie Jeneral Distrik de Tekzas
Galveston, Tekzas
19 Jwen 1865

«Pèp Tekzas la enfòme ke ań akòdans avèk proklamasion Ekzekitiv Eta z’Ini-an [i.e. Abraham Lincoln], tout esklav yo libere. Sa konsène yon egalite absoli regade dwa pèsonèl e dwa propriyete, antre ansien esklavajis yo ak esklav yo, e konneksion jiska prezan ekziste antre yo-a tounen youn antre yon anplwayè ak yon travayè. Nonm libere yo avèti pou rete dousman nan kay prezan yo e travay pou salè. Yo enfòme ke yo pa pèmi rasanble nan pòst militè e ke yo p’ap sipòte yo nan wazivite ni laba oū ayè.»

Pä Lòd Jeneral Majè Gordon Granger

F. W. Emery
Majè e Asistan Jeneral-Adjwen

Lòd General Nimero 3

Posted in Bagay | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Lòd Jeneral Nimero 3

Miyan Miyan

Art Danse nan LapliArt


L’Ensemble Select de
Coupé Cloué

i

Wololoy…

Se te yon jou Jedi,
Yon jou Jedi, aprè midi.
Mwen te sān distraksion.
Mwen te santi ke-m sān pozision.

Mwen genyen yon bon zanmi,
Li remake m sān konsolasion,
{Li fè m yon propozision,
Pou n’al’ asiste repetision}. {2x}
… … …

Wololoy…

ii

Se te nan Mariani.
Ansanb Selèk t’ap repete.
Malgre m te sou lè nè,
Lè m rive, m santi m soulaje.

Aprè yon bon moman pase,
Gen yon van ki t’ape vante.
{Van sila te vin’ anonse,
Gen yon lapli ki pr’ale tonbe}. {2x}
Wè plis

Posted in Chanson | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Miyan Miyan

Danse pou Mwen

Danse pou MwenFè yo jwe pou nou yon konbo konpa dirèk.
Retounen kote m lan sou yon ti bolero ansien.
Soufle pou mwen yon ti rara raga la kay.

Souke pou mwen yon tchatcha troubadou peyi.
Bwaze kò ou. An n melanje yon merenge ansanm.
Zouke, tankou yon maskarad nan kanaval.

An nou tande siwèl yon mini djaz lontan.
Kwaze pou mwen, yon kadans kontredans.
Fè li, tankou yon fanm Kreyòl k’ap danse rasin.

© SayZeal | Sezi l Nèttm

Posted in Literati | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Danse pou Mwen

Kriz e Politik

Ou pa jamè vle wè yon kriz serie gaspiye.  E sa m vle di pa sa se yon apòtinite pou fè bagay ou panse ou pa t’ kapab fè oparavan.  –Rahm Israel EMANUEL

SayZeal | Sezi l Nèttm

Posted in Opinion | Tagged , , , , | Comments Off on Kriz e Politik

Aplike. Aji.

Konnesans pa ase; nou dwe aplike. Volonte pa sifi; nou dwe aji. —Leonardo da Vinci

SayZeal | Sezil Nèttm

Posted in Konsèy | Tagged , , | Comments Off on Aplike. Aji.

Ekzijans Vital

Sa se paròl konfians n’ap preche-a : 9 Ke si ou konfese avèk bouch ou « Segnè Jezi » e ou kwè nan kè ou ke Die te leve Li de mò, w’ap sove.  10 Paske, se avèk kè li youn kwè pou li jistifie, e se avèk bouch li youn konfese pou li sove.  11 Kòm Ekriti-a di : «Kèlkeswa kiyès ki kwè nan Li p’ap jamè jwenn okazion pou vin’ wont» (Romen 10:8-11).

© SayZeal | Sezi l Nèttm

Posted in Konsèy, Literati, Medite | Tagged , , , , , , | Comments Off on Ekzijans Vital

Coronavirus la Diferan

Kisa ki fè maladi sa tèlman kreye panik konsa? Anba, trouve yon tab ak enfòmasion pibliye pa gouvènman Eta Lwizián lan, Eta z’Ini. Yo konte periodikman kantite moun ki malad e kantite moun ki mouri ak maladi-a, depi fleo COVID-19 lan te kòmanse.

Kòm ou ka wè anba tab la, plis ke kat (4) moun sou chak san (100) moun ki tonbe malad te mouri. Konpare sa avèk grip anièl la Eta z’Ini, ki touye sèlman yon (1) moun pami chak mil (1,000) moun ki tonbe malad. Maladi sa diferan wi vre. Enben, veye, priye, mezanmi.

COVID-19 Data, Lwizián, 11 Avril, 2020
COVID-19 Data, Louisiana, April 11, 2020

SayZeal | Sezi l Nèttm

Posted in Nouvèl, Opinion | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Coronavirus la Diferan

Leadership anba Presion

«Li pa regade m kiyès ki an chaj, ou dwe gen pi meyè relasion travay ki posib avèk yo si ou vle yo konsidere rekèt ou yo avèk limiè ki pi favorab.» –John Bel Edwards, Gouv. Lwizián, Eta z’Ini

Posted in Konsèy, Opinion | Tagged , , , , | Comments Off on Leadership anba Presion

Konfians Enspire Konfidans

Kòm Li [Jezi] ye, sa nou ye, nan mond sa (1 Jan 4:17).

SayZeal | Sezi l Nèttm

Posted in Medite | Tagged , , , | Comments Off on Konfians Enspire Konfidans

Tan Brèf men Konsekans yo Etènèl

Sejou nou isiba tèlman brèf, men desizion nou pran diran li yo ap gen konsekans etènèl. Jodi-a, pemèt mwen redrese kèlke nan pà mwen yo. Silvouplè, «Padone mwen, tout sa m te fè w ki mal.»

SayZeal | Sezi l Nèttm

Posted in Medite | Tagged | Comments Off on Tan Brèf men Konsekans yo Etènèl

Resansman Ameriken 2020

Sèvis Gouvènmantal

Pou Kòmanse:

2. Orijinal: Piga ou itilize bouton navigatè a entènèt la (pou retounen, avanse, oswa fèmen navigatè a).

2. Konsidere: Piga ou itilize bouton navigatè entènèt la (pou retounen, avanse, oswa fèmen navigatè a).

3. Orijinal: Pou pibon rezilta, itilize vèson Chrome, Firefox, Internet Explorer, oswa Safari. Pèmet cookies.

3. Konsidere: Pou pi bon rezilta, itilize vèzyon Chrome, Firefox, Internet Explorer, oswa Safari. Pemèt cookies.

Kesyon sou Kay la:

2. Orijinal: Èske pral gen okenn LÒT moun ou poko mete?

2. Konsidere: Èske pa gen okenn LÒT moun ou poko mete?

Kesyon sou Moun yo:

5. Orijinal: Eske nòmalman John Smith viv oswa rete yon lòt kote…?

5. Konsidere: Èske nòmalman John Smith viv oswa rete yon lòt kote…? Jeneralman, èske, pa eske. Ranplase sa tout lòt kote.

SayZeal | Sezi l Nèttm
Direct questions regarding this post to me here: jvmarcelin@gmail.com

Posted in Bagay | Tagged , , , , , | Comments Off on Resansman Ameriken 2020

Septentrional Toujou Dous

Septentrional
Dous

L’Orchetre Septentrional

Koral (2x)

Septan dous.
Tout bagay li dous.
Lè l’ap frape,
Se gro zen.

Septan dous.
Tout bagay li dous.
Lè l’ap chofe,
Se sa nèt.

i

Nan boule de feu,
Ou santi w nan ‘on lòt mond.
Ou dous, ou swa, ou sikre.

Lè w’ap danse l,
La jwa anvayi w.
Tankou w te nan paradi.
Wè plis

Posted in Chanson | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Septentrional Toujou Dous

Kredo Apot Yo

Mwen kwè nan Bon Die,
Papa-a Tou’ Pisan,
Kreyatè sièl yo ak tè-a.

Mwen kwè nan Jezi Kris,
Piti Inijeni Li, e Segnè nou an.
Ki te konsevwa pä Sent Espri-a.
Né pä Vièj Mari.
Soufri anba Pons Pilat.
Yo te krisifie L. Li te mouri e antere.
Li te desann pami mò yo.
Nan twazièm jou-a, Li te leve, resisite.
Wè plis

Posted in Literati, Medite | Tagged , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Kredo Apot Yo

Mwen ka Releve

Kassav' 40 Ans

Ke sa Leve

Kassav

i

Si pou w chape,
Souple, rale pòt la dèyè w.
Pou van an pa vini chouboule
Sa ke mwen rete jodi-a…
An han… hmm.

(Lanmou-an [de]ja bout).
Se pa la pèn fè wòl
Ni gran pèn ban mwen.
(Li bout).

Chache paròl ki pe
Miyonnen kò mwen.
(Lanmou-an ‘ja bout).

M pa ka rayi w
An regade doulè mwen.
(Li bout). Ale !

ii

Men, pa rete pi lontan.
Chak ti paròl
Gen odè, « sa bout ».
Dë mo pou konsole,
Paka fè la vi mwen mofwaze.

Si pou w chape,
Souple, rale pòt la dèyè w.
Pou solèy pa vini makrele
Sa ki rive mwen jodi-a.

(Lanmou-an ‘ja bout).
Se pa la pèn fè wòl
Ni gran pèn ban mwen.
(Li bout).
Leve doulè sa
Ki paka lage mwen.

(Lanmou-an ‘ja bout).
Pa gen maji
Pou tchenbe sa k’ap pati.
(Li bout). Souple !
Wè plis

Posted in Chanson | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Mwen ka Releve

Ou Leve Mwen

Healing Room


Andy Michel

i

Lè m santi m fèb,
Lè tristès anvayi kè mwen.
Lè z’antray mwen
Ap dechire and’dan-m.

Nan solitid, mwen
Chita nan silans mwen,
M tande vwa-W
K’ap di mwen pran kouraj.

Koral

Ou leve mwen,
Retire m nan pousiè-a.
Ou fè m rive,
Kote m pa t’ espere.

Avèk Ou,
Anyen pa enposib.
Ou leve mwen,
Ou kache mwen nan Ou.
Wè plis

Posted in Chanson | Tagged , , , , , , | Comments Off on Ou Leve Mwen

Lwa Fondamantal Konfians Yo

Senk lwa fondamantal ki gouvène konfians, ki pemèt youn viv yon vi pä la fwa.

  1. Kwè li nan kè ou ; di li avèk bouch ou.
  2. Konfians pa kapab travay nan yon kè ki refize padone.
  3. Youn pa kapab resevwa benediksion Abraram yo avèk kwayans Toma.
  4. Konfians rele bagay sans yo pa pèsevwa kòm si yo ye.
  5. Konfians nesesite aksion kòrespondan.

Sa ki parèt pi difisil pou majorite moun se rele bagay ki pa aparan yo kòm si yo ye. Se sa Abraram te fè.  Rele bagay ki pa ye yo kòm si yo ye.  –Kenneth Copeland

Posted in Medite | Tagged , , , | Comments Off on Lwa Fondamantal Konfians Yo