Kris nan Ou

Richès mistè glorièz la: Kris nan ou, esperans de la glwa (Kolosien 1:27).
Wè plis

Posted in Bagay | Tagged , , , , | Comments Off on Kris nan Ou

Si w te Sèlman Konnen

Sa ki deja dèyè nou e sa ki toujou devan nou yo tout miniskil konpare avèk sa ki andedan nou. Wè plis

Posted in Medite | Tagged , , , , | Comments Off on Si w te Sèlman Konnen

Non Fanm, pa Kriye

Aprè
Bob Marley

Koral {2x}

Non fanm, pa kriye.
(Non, fanm, pa kriye).
Non fanm, pa kriye.
(Non, fanm, pa kriye).

i

Ou wè, mwen sonje, lè nou te konn chita
Nan koulwa gouvènman, nan Trenchtown.
Ap obzève ipokrit yo,
K’ap melanje ak bon moun nou rankontre yo.

ii

Ala bon zanmi nou te gen yen,
E bon zanmi nou pèdi tou,
Nan chemen an.
Nan gran fiti sa, ou pa ka bliye pase-w.
Enben, siye dlo nan z’ie ou, mwen di.
Wè plis

Posted in Chanson | Tagged , , , , , , , , , | Comments Off on Non Fanm, pa Kriye

Mèsi Misisipi

Ou chwazi yon nouvo drapo ke tout kalite moun Misisipi kapab apiye. Yon mega travay sou progrè reyalize rèv la, pou wè Misisipi

…transfòme kòm yon oasis de libète e jistis.

Ale Misisipi!

© SayZeal | Sezi l Nèttm

Posted in Opinion | Tagged , , | Comments Off on Mèsi Misisipi

Kalfou Antre Konnesans e Verite

Konnesans baze sou sa ki konnen. Malerezman, tout pa konnen, e sa k’ konnen pa konnen tout kote.

Verite baze sou sa ki verifiab. Verite menm bagay tout kote. Malerezman, se pa tout verite ki verifiab. Wè plis

Posted in Bagay | Tagged , , , | Comments Off on Kalfou Antre Konnesans e Verite

Lanmou Vire Do Ale

631 Toussaint l’Ouverture
Brooklyn, New York
8 Fevriye 2010

M. George Jacques
1 Saint Nicolas
Kenscoff, Ayiti

Zanmi-m :

Lanmou te là. L leve ; l’ale. Tankou ‘on timoun ki maledve. Sān eskize, sān di padon, sān bay rezon, l vire do-l ; l’ale.

Depi jou sa, m’ap penpennen. Temèt lan nwit ; temèt la jounen. Kè-m ap plenyen. Mėn-m ap manje m.  Tou’ dë ap chache l ; tou’ dë bezwen l.

Li kite gou bouch li sou bouch mwen. Li kite fòm, fòm kò-l, nan bra mwen. Se nòmal si m’ap flannen : moute-desann, vire-tounen. Ki sans la vi-m ap gen yen ? Ki sans la vi-m ap gen yen, sān li ?
Wè plis

Posted in Chanson, Literati | Tagged , , , , , , | Comments Off on Lanmou Vire Do Ale

Fè Mwen Enstrimen Ou

Segnè, fè mwen yon enstrimen La Pê Ou. Kote ki gen la hèn, pemèt mwen seme lanmou. Kote ki gen blesi, padon. Kote ki gen dout, konfians.  Kote ki gen dezespwa, esperans.  Kote ki gen fènwa, limiè. Kote ki gen tristès, jwa. Ô Mèt Divin, grante mwen pou pa menm chache jwenn konsolasion ke pou konsole; pou yo konprann mwen, ke pou konprann; pou yo renmen m, ke pou renmen; paske se nan done ke nou resevwa, nan padone ke nou trouve padon, e se nan mouri a noumenm ke nou rene a La Vie Etènèl. –Sen Fransis d’Asisi

SayZeal | Sezi l Nèttm

Posted in Medite, Opinion | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Fè Mwen Enstrimen Ou

Se yon Kreyatè ki Kreye Nou

« M toujou viv de mizik wi. Mwen pa sèlman viv de mizik, mais de doute parole qui sort de la bouche de Dieu* (cf. Matie 4.4).
Wè plis

Posted in Medite, Opinion | Tagged , , , , , , , , , | Comments Off on Se yon Kreyatè ki Kreye Nou

Sou At ak Sante

S’on don ke l ye lè w konn’ sa ki bon. Lè w konn’ sa k’ bon, w’anvi toujou fè bèl.

Ou wè at, li pa sèlman nan chante: li nan jan w abiye, li nan jan w gade zòtèy ou, jan w gade cheve-w, jan w gade kò-w, dan-w etcetera [id est, jan w pran swen tèt ou an jenneral]….

Rete pròp; rete viv lontan….
Wè plis

Posted in Opinion | Tagged , , , , | Comments Off on Sou At ak Sante

Chache Trouve Chemen Ou

Tout moun se jeni, men si ou jije yon pwason pä abilite li pou monte yon piebwa, l’ap viv tout vi li kwè ke li sòt. –Albert Einstein

SayZeal | Sezi l Nèttm

Posted in Opinion | Tagged , , , , , , | Comments Off on Chache Trouve Chemen Ou

Sou Kiyès ou Konte?

Lè ou vini konplètman depandan sou Die, ou vini konplètman endepandan tout lòt. Desizion sa ba ou yon libète ke majorite nan mond lan p’ap jamè jwi…. Konfie sèlman nan Bon Die. –Keith Moore

SayZeal | Sezi l Nèt tm

Posted in Konsèy, Medite, Opinion | Tagged , , | Comments Off on Sou Kiyès ou Konte?

La Priyè se yon Fòs

«La priyè se pi pisan fòm de enèji youn kapab jenere. Li se yon fòs ki reyèl kòm gravite terestial. Kòm yon medsen, mwen konn wè nonm, apre tout lòt terapi echwe, leve soti de maladi e de melankoli pä efò serèn la priyè….

La priyè, kòm rhodium, se yon sous de limine, pèpetièl, enèji…. Nan la priyè èt imen chache pou ogmante enèji limite yo pä adrese yomenm a Sous Enfini de tout enèji-a. Lè nou priye, nou liyen noumenm avèk pouvwa motiv inepizab k’ap revòlve inivè-a. Nou priye ke yon pati de pouvwa sa dezigne a bezwen nou yo.
Wè plis

Posted in Konsèy, Medite | Tagged , , , , , | Comments Off on La Priyè se yon Fòs

Mare de Pie e de Mėn

Gisselle AtadaAtada de Gisselle
Paròl Alejandro Montalban e
Eduardo Rogelio Reyes Napoles

1

Mwen konnen ke lanmou sa pr’ale avèk mwen jiska denniè jou-m.
Renmen de fòm total sa se renmen ki pou la vi.
Pa menm dlo sèt lanmè yo kapab etèn dife sa.
Mwen pa kapab evite angaje mwen avèk yon dezi si adan.

Se yon bagay ki pi fò pase m, ki kontrè menm avèk volonte-m.
Li rale m e mennen m, li tounen m e brile m,
Li oblije m toujou mande pou plis.

Mare de pie e de mėn, ou kenbe mwen antoure d’amou.
Mwen pa vle soti nan kadna yo
Ke ou envlople a kè mwen an.

Mare de pie e de mėn ap voye mwen fou pou ou.
Touche anlè sièl la, m’ap dezire ti bo-w yo sou mwen.
Sān limit e sān kondision, sān kòz, sān yon rezon,
Mwen gen pouvwa chwazi libreman antre tout bagay sa yo.
Wè plis

Posted in Chanson | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Mare de Pie e de Mėn

Sòm 117

1 Loure Segnè-a, nou menm tout nasion yo; fè lwanj pou Li, nou menm tout pèp yo!
2 Ala gran jentiyès mizerikòd Li ye pou nou epi fidèlite Segnè-a dire etènèlman. Loure Segnè-a!

© SayZeal | Sezi l Nèttm
afeksion profon
Loure Ya

Posted in Literati, Medite | Tagged , , , , , | Comments Off on Sòm 117

Lòd Jeneral Nimero 3

Katie Jeneral Distrik de Tekzas
Galveston, Tekzas
19 Jwen 1865

«Pèp Tekzas la enfòme ke ań akòdans avèk proklamasion Ekzekitiv Eta z’Ini-an [i.e. Abraham Lincoln], tout esklav yo libere. Sa konsène yon egalite absoli regade dwa pèsonèl e dwa propriyete, antre ansien esklavajis yo ak esklav yo, e konneksion jiska prezan ekziste antre yo-a tounen youn antre yon anplwayè ak yon travayè. Nonm libere yo avèti pou rete dousman nan kay prezan yo e travay pou salè. Yo enfòme ke yo pa pèmi rasanble nan pòst militè e ke yo p’ap sipòte yo nan wazivite ni laba oū ayè.»

Pä Lòd Jeneral Majè Gordon Granger

F. W. Emery
Majè e Asistan Jeneral-Adjwen

Lòd General Nimero 3

Posted in Bagay | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Lòd Jeneral Nimero 3

Miyan Miyan

Art Danse nan LapliArt


L’Ensemble Select de
Coupé Cloué

i

Wololoy…

Se te yon jou Jedi,
Yon jou Jedi, aprè midi.
Mwen te sān distraksion.
Mwen te santi ke-m sān pozision.

Mwen gen yen yon bon zanmi,
Li remake m sān konsolasion,
{Li fè m yon propozision,
Pou n’al’ asiste repetision}. {2x}
… … …

Wololoy…

ii

Se te nan Mariani.
Ansanb Selèk t’ap repete.
Malgre m te sou lè nè,
Lè m rive, m santi m soulaje.

Aprè yon bon moman pase,
Gen yon van ki t’ape vante.
{Van sila te vin’ anonse,
Gen yon lapli ki pr’ale tonbe}. {2x}
Wè plis

Posted in Chanson | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Miyan Miyan

Danse pou Mwen

Danse pou Mwen

Fè yo jwe pou nou yon konbo konpa dirèk.
Retounen kote m lan sou yon ti bolero ansien.
Soufle pou mwen yon ti rara raga la kay.

Souke pou mwen yon tchatcha troubadou peyi.
Bwaze kò ou. An n melanje yon merenge ansanm.
Zouke, tankou yon maskarad nan kanaval.

An nou tande siwèl yon mini djaz lontan.
Kwaze pou mwen, yon kadans kontredans.
Fè li, tankou yon fanm Kreyòl k’ap danse rasin.

© SayZeal | Sezi l Nèttm

Google Translate | Web Translator

Posted in Literati | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Danse pou Mwen

Kriz e Politik

Ou pa jamè vle wè yon kriz serie gaspiye.  E sa m vle di pa sa se yon apòtinite pou fè bagay ou panse ou pa t’ kapab fè oparavan.  –Rahm Israel EMANUEL

SayZeal | Sezi l Nèttm

Posted in Opinion | Tagged , , , , | Comments Off on Kriz e Politik

Aplike. Aji.

Konnesans pa ase; nou dwe aplike. Volonte pa sifi; nou dwe aji. —Leonardo da Vinci

SayZeal | Sezil Nèttm

Posted in Konsèy | Tagged , , | Comments Off on Aplike. Aji.

Ekzijans Vital

Sa se paròl konfians n’ap preche-a : 9 Ke si ou konfese avèk bouch ou « Segnè Jezi » e ou kwè nan kè ou ke Die te leve Li de mò, w’ap sove.  10 Paske, se avèk kè li youn kwè pou li jistifie, e se avèk bouch li youn konfese pou li sove.  11 Kòm Ekriti-a di : «Kèlkeswa kiyès ki kwè nan Li p’ap jamè jwenn okazion pou vin’ wont» (Romen 10:8-11).

© SayZeal | Sezi l Nèttm

Posted in Konsèy, Literati, Medite | Tagged , , , , , , | Comments Off on Ekzijans Vital

Coronavirus la Diferan

Kisa ki fè maladi sa tèlman kreye panik konsa? Anba, trouve yon tab ak enfòmasion pibliye pa gouvènman Eta Lwizián lan, Eta z’Ini. Yo konte periodikman kantite moun ki malad e kantite moun ki mouri ak maladi-a, depi fleo COVID-19 lan te kòmanse.

Kòm ou ka wè anba tab la, plis ke kat (4) moun sou chak san (100) moun ki tonbe malad te mouri. Konpare sa avèk grip anièl la Eta z’Ini, ki touye sèlman yon (1) moun pami chak mil (1,000) moun ki tonbe malad. Maladi sa diferan wi vre. Enben, veye, priye, mezanmi.

COVID-19 Data, Lwizián, 11 Avril, 2020
COVID-19 Data, Louisiana, April 11, 2020

SayZeal | Sezi l Nèttm

Posted in Nouvèl, Opinion | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Coronavirus la Diferan