Mwen Emé W

Mwen Éme w


Zenglen

i (2x)

Papiyon vole–
Se tchè mwen k’ chavire.
Pou ou mwen s’on joujou.
Doudou, I love you.

M santi m minote.
Cheri m’anprizone e
Mwen pa vle lage.
Pou mwen—
Ou se sèl fanm ki ekziste.

Si m te ka kilòt ou mete,
M pa t’ap janm sal ni chire,
Pou jan m renmen w doudou,
Mwen obsede a ou.
Wè plis

Posted in Chanson | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Mwen Emé W

Tout Sa m Ye

All of Me

John Legend

i

Kisa m ta fè sān bouch ensolan w lan.
L’ap rale m vini, pandan w’ap pouse m deyò.
W’ap fè tèt mwen vire.
Malgre tout efò m, mwen pa kapab kenbe w.

Kisa k’ap pase nan bèl sèvo sa.
Mwen pran wilib majik, mistè, ou-a.
Tèt mwen ap vire, m pa konn’ sa k’ frape m
Men afè-m ap bon.

ii

Tèt mwen anba dlo men m’ap espire bien.
Se vre ou fou men tèt mwen pa bien tou.
Paske tout sa m ye, renmen tout sa w ye.
Mwen renmen tout koub e tout bò ou,
Tout enpèfèksion pafè w yo.

Ban m tout sa w ye ; m’ap ba ou tout sa m ye.
Ou se finisman e kòmansman m.
Menm lè mwen pèdi, m’ap genyen ;
Paske, mwen ba ou tout sa m ye…
E ou ban mwen tout sa w ye.
Wè plis

Posted in Chanson, Literati | Tagged , , , , , , , , | Comments Off on Tout Sa m Ye

Flè Diz’ê

Jean-Cleaude Martineau


Jean Claude Martineau

Nou toujou panse ke Kreyòl la se pou fè moun ri ou bien fè moun danse. Gen moun menm menm, grand savait yo, ki di konsa ke «ce n’est pas une langue de culture». Alò, mwen menm, se sa m t’ap eseye montre ke son lang de kilti. M pa konn’ si m reyisi. N’a jije sa nou menm.

Nan peyi nou gen yon ti flè abitan rele flè diz’ê. Yo di ke l pouse chak maten, å moman diz’ê ap sonnen. S’on ti flè rouj sān pretansion. Li pa ni gro, ni santi bon. Li pouse nenpòt jan l konnen, nan raje, olong gran chemen. Men si w pa ka swiv yon grenn mièl, si w pa konn chemen papiyon, w’ap pase sou yo ou pa wè yo—tèlman yo kache anba gazon.

Lè m’ap pale de flè diz’ê, se pa ‘on ti flè sèlman m wè, se tout yon epòk nan la vi-m, k’ap fè toubiyon nan l’epri-m. Epòk sa, plis pou m te genyen se diz’an’, si m chonje bien. M t’ap grandi sān m pa konprann, menm jan ak ‘on ti flè nan savann.

Depi w tande se ti chemen ke pie abitan yo foule, depi Kan Kòk jouk Bouk Lenmbe, nanpren youn mwen pa te konnen. Epi, m te kapab rekonèt kouman tout zwazo yo te chante: depi sou ti kolobrik vèt jouk sou tako ak sèpantie.

Nan zòn lan te gen ‘on ti lekòl. Yon sèl ti piès kouvri avèk tòl, avèk yon ti lakou dèyè l, kont pou trase dë jwèt marèl. Yon sabliye, dë flanbwayan, te kwaze lonbraj yo sou li. Pie parese yo menm, an ran, te fè ‘on l’antouray pou li.

Klas avanse de gen kat ban. Elemantè te yon tab. Dë oū twa ban pou klas mwayen, avèk menm sis pou anfanten. Nou te gen yon sèl profesè. L’ap fè ‘on klas eple silabè, yon dezièm menm ap pran dikte, yon twazièm menm ape resite.
Wè plis

Posted in Literati | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Flè Diz’ê

Kote ou Pr’ale?

Ti Zwazo

Ti zwazo, kote ou pr’ale?
Mwen pr’ale kay Fiyèt Lalo.
Fiyèt Lalo konn’ manne ti moun.
Si w’ale, l’a manje ou tou.

Brik kolobrik, brik kolobrik,
Resiyòl manje korosòl.
Oulo, oulo, oulo mwen soti la Vil Okay,
Tout bèt tonbe nan bwa.

Mademoiselle voulez-vous danser ?
Non monsieur, je suis fatiguée.

Madanmwazèl, leve pou w danse.
Mesie, mwen trò fatige.
Wè plis

Posted in Chanson, Literati | Tagged , , , , , , , , | Comments Off on Kote ou Pr’ale?

Ti Zwazo – Little Bird (Yellow Bird)

Oswald Durand

Choucoune 1883
Poèm Oswald Durand pou Noêl Belizaire
Mizik Michel Mauléart Monton 1893

i

Dèyè yon gwo touf pengwen,
Lòt jou mwen ‘kontre Choukoun.
Li souri lè li wè mwen.
Mwen di: « Sièl, ala bèl moun ! »           (2x)
Li di m: « Ou trouve sa, Chè… ? »

Ti zwezo nan bwa ki t’ape koute :        (2x)

{Kan mwen sonje sa,
Mwen gen yen la pèn.
(1) Ka depi jou sa,
Dë pie mwen nan chèn.}               (2x)

ii

Choukoun se yon marabou.
Z’ie li klere kòm chandèl.
Li gen yen tete debou.
Ay, si Choukoun te fidèl—                      (2x)
Nou rete koze lontan.

Jouk zwezo nan bwa te parèt kontan.   (2x)

{Pito bliye sa ;
Se twò gran la pèn.
(1) Ka depi jou sa,
Dë pie mwen nan chèn.}                (2x)
Wè plis

Posted in Chanson, Literati | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Ti Zwazo – Little Bird (Yellow Bird)

A Toussaint L’Ouverture

Toussaint l'Ouverture

Pä William Wordsworth
Angletè, Fevriye 1803. The Morning Post.

Toussaint, nonm ki pi mekontan pami tout nonm !
Èske se soufle yon Roudad k’ap pouse yon charouy
Ki nan zòrèy ou, oū èske tèt ou aktièlman
Repoze nan kèk profon danjon sān fon—
Ô mizerab Gran Chèf ! Ki kote epi kan
W’ap trouve pasians. Men piga w mouri ; èske ou
Pote pito ak chèn ou yo yon inebranlab fiète :
Menm si tonbe ou-menm, janmè pou leve ankò,
Viv e pran kouraj. Ou kite kichòy deyè w,
Pouvwa k’ap travay pou ou : è, tè ak sièl ;
P’ap menm gen yon ti respirasion van kòmen-an
K’ap bliye w. Ou gen gran alie :
Zanmi ou se ekzòltasion, agoni,
Ak lanmou, epi mantalite enkonkerab yon nonm.
Wè plis

Posted in Literati | Tagged , , , , , , | Comments Off on A Toussaint L’Ouverture

Ale

Enspirasion


Fatima Altieri

i

M bezwen yon souf.
Li lè pou m leve pie-m.
Trò lonton m’ap kabicha,
Li lè pou m reveye m.

Pou m avanse, m konnen,
Gen kòd pou m demare.
E fòk mwen elwagne m
De negativite…, ehe ehe e.

Koral

Kite m’al’ kreye destine m.
Denmen mwen,
Se mwen k’ pou jere l. (2x)

Ale, ale. Pou libere m.
M pa ka rete.
Oho oho.
Wè plis

Posted in Chanson | Tagged , , , , | Comments Off on Ale

Nèg Vanyan M

Enspirasion


Fatima Altieri

i

Nèg vanyan m, manchèt ou sou kote-w,
Pikwa-w pandie.
Sou po-w, dlo ape koule.
Solèy la leve.

Fòs ou lè w’ap plante !
Chak konbit konte.
Se kòmsi ou p’ap kanpe ;
Ou p’ap lage, menm si w fatige.

Ou fò ! Pa kite yo pieje w,
Fè w kwè ou se nèg andeyò.
Sān ou, la vil pa manje,
Peyi-a ap enpòte. La mizè sakaje.

Koral (2x)

Vin’ kouri nan plèn mwen,
Galope nan savann mwen.
Netwaye jaden mwen.
Tranpe nan larouze an mwen.
Wè plis

Posted in Chanson | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Nèg Vanyan M

Padon

Enspirasion


Fatima Altieri ak TroubleBoy Hitmaker

i (Fatima ak entèjeksion)

Padone m.
Si tout fwa ou ta kapab.
(No).
Si tout fwa ou ta fè sa,
(No).
M promèt ou se dènie fwa.
(Ki mele m ; ki mele m).

Padone m.
M pa konn’ sa k’ te rive m lá.
(Se konsa w ye).
M pa konn’ pouki m’aji konsa.
(Ou ban m fo promès).
Ou mèt kè mwen se dènie fwa.

M fè efò pou m chanje sa.
M pa konn’ sa ki rive m lá.
Si mwen pèdi w, mwen k’ fè sa.
Ban m yon chans pou m korije sa. Eh.

Koral (Fatima ak entèjeksion)

Mwen pa gen eskiz pou m ba w,
Ba w, ba w, ba w, ba w, ba.
Cheri mwen koube m bien ba,
Ba, ba, ba.

M’ap mande w padon pou sa…
(M p’ap ka padone w).
M’ap mande w padon pou sa a a a.
(M p’ap ka padone w).
Wè plis

Posted in Chanson | Tagged , , , , , | Comments Off on Padon

Koziman sou Istwa Drapo Peyi d’Ayiti


Sandy Larose

Istwa se [pi] gwo zam sou tout la tè beni, pi tèrib pase zam biyolojik ki ka detwi moun pä bann ak pä pakèk, istwa se zam moun save ak politisyen itilize pou fè byen oswa mal. Yo itilize li tou pou dominen pi byen. Nan kad jefò ke n’ap fè pou n konnen pi plis sou istwa nou antan ke Premye Pèp Nwa Endepandan, nou blije chèche konprann aklè kèk kesyon k’ap brase bil nou. Sa ki gen arewè ak koziman sa sou drapo Ayisyen an. Nou pr’al’ chita anba tonèl, pou n ka dekouvri verite sou tanbou, pou n konnen pi plis, sou istwa drapo peyi-a.

Pou n kòmanse, nou dwe raple piskèt kou sadin, zannana [kou] pengwen, ke Peyi d’Ayiti se youn nan kote sou la tè ki konnen pi plis drapo nan istwa-l. Koze drapo dayè se pa ti koze pä bò isit. Se anplis yon sign vizib bout tèritwa-a, men li konn’ tou expresyon ideyolojik kèk dirijan ; se ta sanble youn nan koz ki ta ka explike [rezon ki fè] nou pase drapo pä ban n ak pä pakèt konsa.

Si nou ta fè yon ti kout pye byen lwen nan istwa bout tè sa, yo rakonte nou ke moun ki t’ap viv anvan 1492 yo pa t’ ni moun po nwa, ni moun po wòz pal ke yo rele blan jounen jodi-a, men pito se [te] moun po koulè mamit wouye, kidonk moun po wouj. Pèp sa te rele Tayino, ki vle di pèp pezib. Lè Kristòf Kolon te debake sou zile-a, sou Mòl Sen Nikola, pou yon rezon oswa yon lòt li te rele zile-a Espagnola, li di se paske peyi-a te sanble ak Espay, men sa ki parèt pi komik nan istwa sa—li te rele moun li te jwenn yo Endyen paske li di l [te] kwè li rive ań End. Anplis, Kristòf Kolon te expè nan kesyon katografi. Li te konnen byen li pa t’ [rive] ań End. Men tou, kote w janm wè abitan yon peyi gen yon nōn ki diferan de peyi-a. Poukisa li te bay abitan yo yon nōn epi peyi-a yon lòt nōn ? Se depi lontan [wi] y’ap ban nou kòk pou pentad ! Se pa koze ki konsène nou nan koziman sa. Men fòk nou ka reflechi pou n remete koze sila yo an kesyon. Moman sa, istwa rapote nou ke Kristòf Kolon, olye li te plante drapo lè li te rive, li te plante yon bout kwa. Tou pandan moman ke se espagnòl yo ki te etabli baz yo, pa t’ reyèlman gen yon drapo ki t’ap flote sou bout tè zile Kiskeya.

Tanmen, nan l’ane 1697 se drapo Fransè-a ki t’ap flote sou tèritwa-a jouk pou bout an Fevriye 1803. Fòk nou di tou ke Tousen Louvèti, nan l’ane 1798, te adopte drapo blan Franse-a, d’aprè  Konstitisyon Janvye 1801. Li te vin’ kareman pi gwo chèf nan koloni an ak sou tout bout zile-a, kidonk Gouvènè Jeneral pou tout tan gen tan.  Yo te arete Tousen sou lòd Bonapat e yo te mete li nan yon kacho kote li te mouri [Fort de Joux] nan fredi ak grangou jou ki te 7 Avril 1803.
Wè plis

Posted in Literati, Opinion | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Koziman sou Istwa Drapo Peyi d’Ayiti

Ayiti ap Viv nan Defisi


Marli Lalanne

Tout moun ap chache kot’ kòb la ap soti pou met’ nan pòch yo, men pa sanble gen piès moun k’ap analize depans peyi-a. Sa fè lontan n’ap opere nan ‘on defisi total, men nou pa konprann sa. Avan m’ale pi lwen, ban m mande w : Èske n gen ekonomis nan peyi-a ? M p’ap pale de moun k’ap repete sa z’òt di non, men moun ki ka analize epi propoze solosion ki inik e esansièl pou nou. Depi n pa gen moun k’ap panse, moun [ki] pou regilarize pri ak kontrole depans yo, nou fèk kare nan mande kot’ kòb.

M konnen gen koutay k’ap fèt, men defisi rete defisi. E sa s’on diab ekonomik k’ap dechire nou anbachal. Jodi-a m vle detaye sou twa nan pakèt fason n’ap opere nan ‘on defisi total kapital : (1) Transpò, patikilièman rout ; (2) ennèji ; ak (3) moun. M gentan konnen dë premie yo se bagay nou repete, men m pa kwè n bien konprann yo.

An n kòmanse a’ rout yo. Anpil rout ań Ayiti pa fèt, sa k’ fèt yo trò piti e yo mal fèt. Ou ka mande ki defisi k’ gen nan sa. Enben, ban m explike w. Lè pa gen rout, sitwayen yo pran plis tan pou fè vas et vient yo. M te fè ‘on videyo sou kòman nou gaspiye tan ki explike sa bien. Men imajine w, si l pran chak Ayisien 10 è-d’-tan an plis nan rout pä semèn, miltipliye sa pa 12 milion, epi w’a wè ki kantite tan n’ap gaspiye. E si tan se lajan, « Ou wè valè lajan n’ap gaspiye ! »
Wè plis

Posted in Opinion | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Ayiti ap Viv nan Defisi

Provèb 31

Prològ: Konsène Fanm, Diven ak Tafia

1  Se paròl Wa Lemièl.  Konsèy enspire ke Manman-l te enstwi l.
2  Kisa, pitit gason mwen?  Epi kisa pitit ki soti nan z’antray mwen an? Ankò kisa pitit angajman mwen yo [pou m di w]?
3 Piga gaspiye kouray ou nan fanm, ni vigè ou nan sa k’ap detwi wa.

4  Li pa pou wa, Lemièl—bwè diven pa pou wa, ni pou chèf ap bwè tafia.
5  Sinon, y’ap bwè, soū, epi bliye la lwa, e pèvèti jistis pou tout malere yo.
6  Tafia se pou moun k’ap peri, e diven pou moun nanm yo anmè.
7  Kite li bwè pou bliye povrete li, pou li nwaye mizè li.
8  [Ou-menm], ouvè bouch ou pou sila yo ki pa kapab pale pou tèt yo; defann dwa moun ki sān sekou yo.
9  Pale pou yo. Jije avèk dwati.  Plede kòz pòv la ak endijan.
Wè plis

Posted in Konsèy, Literati, Medite | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Provèb 31

M’ap Renmen w Toujou

Alan Cavé Se pa pou Dat
Je t’Aimerai Toujours

Alan Cavé

i

Pa trò lontan de sa,
Ou t’ap di mwen,
Jan w renmen mwen.
Jan w renmen… mwen.

Jodi-a, w’ape ban m yon lòt istwa,
Kòm [si] ke w vle di m konsa,
Fò n ralanti sou sa.

Santiman ou mele.
Ou poko konn’ sa w vle.
Ou poko… deside.

Lè w pare, w’a di mwen tande ;
Paske, se tout mwen vle.
M pa vle anyen a mwatie.

Koral

M’ap renmen w toujou,
Menm nan absans ou.
M’ap renmen w toujou,
Menm nan soufrans mwen.

Ale, pran tan ou.
Pa enkiete w, m’ap tann ou.
M prefere pèdi ou,
Ke m gen moso nan ou.
Wè plis

Posted in Chanson, Literati | Tagged , , , , , | Comments Off on M’ap Renmen w Toujou

M’ap Tounen an Won

King Rete King

M’Aprann

Wendy ak Jeff Prosper

Antre {Rap}

An! Fò m te rankontre w, pou kè-m te bat fò.
Se pa dat m’ap mande pouki’ Bon Die pa t’ fè w.
Fò m te player, pou w montre m ke, m pa t’ fò.
Fò m te gen yon èx, pou m konnen, gen bagay m p’ap fè w.

E fò m te d’amou ou, pou m wè, m på t’ ko janm’ renmen.
Fò w te fè m swiv ou, pou wè, m på t’ ko janm’ mennen.
Ou fè m reyalize ke oken fanm pa t’ janm’ renmen m.
Fò n te viv ansanm, pou m wè, m på t’ ko janm’ mwen menm.

Kè-m te gen plas pou lòt, ou fè l vin’ piti.
Ou fè l vin’ sansib; lòt yo te fè l vin’ pi di.
Ou pa t’ kwè nan tripotay, e nan lòt moun ki di.
Fò m te Traka, pou w te fè m vin’ Dydy.

E depi w te bò kote-m, mwen pa t’ ka pa bien.
Ou te fè m chante plis lanmou ke Lara Fabien.
E fò m te neglije w, pou m wè jan w chè pou mwen.
Fò w pa t’ là ankò, pou m wè jan w fè pou mwen.

Fò m te deside kanpe, pou m te wè m nan ‘on kous.
E fò m t’al’ goute yon lòt fanm, pou m te wè jan w dous.
Fò w te tronpe m, pou m te kite w, pou m wè se mwen ki te pi kon.
E fò m t’al’ pou yon lòt, pou m wè se ou k’ te pi bon.

Men fò sa te rive, pou m te aprann, tout moun ka fè erè.
Relasion pa janm’ senp. Tolerans ka fè l meyè.
Petèt li te fè m mal, men w te merite padon.
Moun pà-m lan, se mwen k’ pou kreye l. Se nou tout ki pa bon.
M’aprann!
Wè plis

Posted in Chanson | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on M’ap Tounen an Won

Cheri n paka Ansanm

M Pr’al’ Nan Peyi-m

Nou paka Ansam

TroubleBoy Hitmaker ak Fatima

i {TroubleBoy}

Antouraj ou di m s’on Ti Frekan.
Ou sot’ nan ’on klas sosial diferan.
Sa pa anpeche nou fè dife pran.
Sitou lè w avè m, m’ap ouvè kò-m,
Tankou ’on Ti Pedan.

Cheri ou fè m vin’ romantik.
Ou fè m santi m bien,
M pa ka ba w manti.
Ou wè avè m ou pa gen avni—
Ou gentan ranplase m pä yon lòt,
Sān ou pa mande m avi-m.

Cheri w s’on fanm marie;
Mwen son varie.
Se wonn lan m te vin’ gaye.
Mwen pa t’ vin’ pou m rete.
Ou toujou di, fò m remèt ou,
Chak fwa m prete w.

Koral 2x (Alfa/Beta)

Se pa vle m pa vle avè w.
Se pa renmen ke mwen pa renmen w.
Cheri n pa ka ansanm.
Cheri n pa ka ansanm.
Wè plis

Posted in Chanson | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Cheri n paka Ansanm

Vini la Kay Mwen

Konpa Kreyòl

Viens Chez Moi

Konpa Kreyòl

i

Sa fè ‘on semèn m’ap chache w,
Tout sa mwen fè, m pa ka jwenn ou.
Telefòne, ou pa reponn.
M t’ape mande kote ou fann.

Cheri mwen te bien bezwen,
Yon bagay ase enpòtan.
Ou te konnen mwen anvi wè w.
Aswè-a se bien le monman.
Ou t’ap plenyen kay pa janm’ vid,
Aswè-a yo vle kite m viv.

Koral

Vin’ la kay mwen. Mwen gen kle yo.
A nou sèl, chanm yo ap ye aswè-a.
Pa okipe w de ti frè mwen an,
M’ap deplase tout chèz yo,
Li p’ap kapab jamè wè nou 1.
Wè plis

Posted in Chanson | Tagged , , , , , , , , | Comments Off on Vini la Kay Mwen

Paka Viv Avè’ L – Paka Viv Sān Li

King Rete King


Wendy ak Shishie

(It’s magic Baby).

i  {Wendy}

Li se tout sa m rayi,
Tout sa m renmen,
Tout sa m bezwen,
E se tout sal mennen.
M renmen tout sa l fè;
Tout jan l ye.
M veye tout ti jès.
M veye tout sa k’ brennen.

M se definision tout sa krezi  ye.
M pa vle wè l, men l se tout sa m desire.
Li fè m konn sa k’ lanmou e tout sa plezi ye.
Sèl li k’ konpatib avè’ m nan tout sa m mezire.

Son lanmou de grandes choses.
XXL.
Yon lanmou sikre-sale
Yon lanmou sik-sik-sèl.
Lè m malad, pou m geri,
Fò m jwenn yon kiss plis elle.
Lè l pa la, m pa kapte, m tankou Digicel.

Koral {Shishie}

Li fè m tout sa m rayi,
Fè m kwè tout sa k’ pa vre.
Pa wè la vi-m sān li;
Poutan, se tout sa m pa vle.

{Mwen pa ka viv avè’ l…,
(Poutan m pa ka viv sān li).
Mwen pa ka viv… avè’ l…,
(Poutan m pa ka viv sān li).} {2x}
Wè plis

Posted in Chanson | Tagged , , , , , , , , | Comments Off on Paka Viv Avè’ L – Paka Viv Sān Li

Politik Peyi-a

Malgre tout tenten youn wè nan politik la, gen dë kan sèlman nan Politik Aysien.  Dë tandans.  C’est la tendance Duvaliériste et la tendance Aristidiste.  Bliye radòt twazièm vwa.  Pa gen mitan.  Pa gen nitralite nan Politik Ayisien.  Batay la se toujou antre tèt kale yo kont sila ki pi fèb yo. Makout versus Lavalas.  –Senatè Don Kato

SayZeal | Sezi l Nèttm

Posted in Opinion | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Politik Peyi-a

Mete Sik sou Bonbon-m

Anna Pierre


Anna Pierre

Koral A

Vin’ mete sik sou bonbon-m.
Vin’ simen sik sou bonbon-m.
Vin’ mete sik sou bonbon-m,
Papi cheri, pou w sa fè mwen dous.

Ou…, vin’ mete sik sou bonbon-m.
Vin’ simen sik sou bonbon-m.
Si w pa met’ sik sou bonbon-m,
Papi cheri mwen p’ap sa kenbe.

i

Chak jou, w leve, w’ale travay.
Ou rantre bien ta la kay.
Ou pa janm’ ban mwen yon ti chans,
Pou nou fè yon ti romans.

{Repete Koral A}
Wè plis

Posted in Chanson | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Mete Sik sou Bonbon-m

Moun d’Amou

Moun d'Amou


Shleu Shleu

i (2x)

Messieurs et dames, ala de bèl bagay,
Lè dë moun ki renmen,
Vini tonbe d’amou.

Menm si yo di w, yon jou, ke yo kite,
Pa antre nan koze—
Moun d’amou pa kite.

ii (2x)

Nou toujou d’amou.
Nou p’ap janm’ kite. {3x/2.5x}

iii (2x)

M d’amou. M toujou d’amou.
{Refren}

Lè dë moun ki fin’ renmen—
Yo vini tonbe d’amou.
Ou mèt te rele Manman.
Ou mèt al’ pale Papa.
Moun d’amou pa janm’ kite.
Wè plis

Posted in Chanson | Tagged , , , , , | Comments Off on Moun d’Amou

Konpa Dirèk Komèsial

Rhythme Commercial

Rhythme Commercial

Nemours JEAN-BAPTISTE
(Fondatè. Orijinatè. Konpa)

i

Se sou piebwa ki gen fwi.
Se sou li yo voye ròch.
Men sispann fè jalouzi.
(Se vre).

ii

Nemours se yon pie mango.
Antre tan, l donnen tout tan.
Voye ròch tout la jounen
(Sou li).

iii

Konkerans se bèl bagay.
Se sa k’ fè, fò ‘on nonm travay—
Pa chita fè tripotay.
(Se vre).
Wè plis

Posted in Chanson, Opinion | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Konpa Dirèk Komèsial