Tag Archives: Keith Moore

Politik Kiyès ki Kòrèk

Anverite, anverite, di Sègnè-a, «Mwen pa Repibliken; Mwen pa Demokrat; e Mwen pa Ameriken». —Keith Moore

Posted in Medite, Opinion | Tagged , , , , , , | Comments Off on Politik Kiyès ki Kòrèk

Kan pou Aji

Mwen pa bezwen yon rezon pou pa fè yon bagay; mwen bezwen enspirasion divin [yon mennen, yon kondwi, dirije pä espri de Die] pou fè li. –Keith Moore SayZeal | Sezi l Nèttm

Posted in Medite | Tagged , | Comments Off on Kan pou Aji

Sou Kiyès ou Konte?

Lè ou vini konplètman depandan sou Die, ou vini konplètman endepandan tout lòt. Desizion sa ba ou yon libète ke majorite nan mond lan p’ap jamè jwi…. Konfie sèlman nan Bon Die. –Keith Moore SayZeal | Sezi l Nèt tm

Posted in Konsèy, Medite, Opinion | Tagged , , | Comments Off on Sou Kiyès ou Konte?

Sou Imilite ak Ògèy

Imilite ap proteje w de desepsion, men ògèy se yon pòt ouvè pou destriksion. –Keith Moore SayZeal | Sezi l Nèttm

Posted in Konsèy | Tagged , , | Comments Off on Sou Imilite ak Ògèy

Yon Diagnostik pou Konfians ou Dout 

Tout kondision yo egal. Distenksion avèk senk sans yo pa posib. Se là : Dout dezespere, li plenyen, e li tris, men konfians menm rejwi, li renmèsi, e li selebre. –Keith Moore SayZeal | Sezi l Nèttm

Posted in Medite | Tagged | Comments Off on Yon Diagnostik pou Konfians ou Dout 

Se Mwen Menm Menm

Mwen briyan.  Mwen chèlbè. Mwen file. Mwen fò. Mwen rich anpil…  Mwen se yon gran benediksion.  –Keith MOORE SayZeal | Sezi l Nèttm

Posted in Medite | Tagged | Comments Off on Se Mwen Menm Menm

Posibilite

Konsantre sou posibilite. « Sispann pale de sa w pa konnen, sa w pa genyen, ou sa w pa kapab fè » (K. Moore). « Jezi di, ‘si w kapab kwè, tout bagay posib pou youn ki kwè’ » (Mak … Continue reading

Posted in Medite | Tagged , | Comments Off on Posibilite