Tag Archives: La Bib Di

Sòm 117

1 Loure Segnè-a, nou menm tout nasion yo; fè lwanj pou Li, nou menm tout pèp yo! 2 Ala gran jentiyès mizerikòd† Li ye pou nou epi fidèlite Segnè-a dire etènèlman. Loure Segnè-a‡! © SayZeal | Sezi l Nèttm †afeksion … Continue reading

Posted in Literati, Medite | Tagged , , , , , | Comments Off on Sòm 117

Ekzijans Vital

Sa se paròl konfians n’ap preche-a : 9 Ke si ou konfese avèk bouch ou « Segnè Jezi » e ou kwè nan kè ou ke Die te leve Li de mò, w’ap sove.  10 Paske, se avèk kè li youn kwè … Continue reading

Posted in Konsèy, Literati, Medite | Tagged , , , , , , | Comments Off on Ekzijans Vital

Konfians Enspire Konfidans

Kòm Li [Jezi] ye, sa nou ye, nan mond sa (1 Jan 4:17). SayZeal | Sezi l Nèttm

Posted in Medite | Tagged , , , | Comments Off on Konfians Enspire Konfidans

Veye Panse-w

Vi ou ap toujou avanse nan direksion panse k’ap domine ou plis yo (Joel Sims). « Paske, kòm yon nonm panse nan kè li, se konsa ke li ye… » (Provèb 23:7). SayZeal | Sezi l Nèttm

Posted in Konsèy, Medite | Tagged , , , | Comments Off on Veye Panse-w

Provèb 31

Prològ: Konsène Fanm, Diven ak Tafia 1  Se paròl Wa Lemièl.  Konsèy enspire ke Manman-l te enstwi l. 2  Kisa, pitit gason mwen?  Epi kisa pitit ki soti nan z’antray mwen an? Ankò kisa pitit angajman mwen yo [pou m … Continue reading

Posted in Konsèy, Literati, Medite | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Provèb 31

Sòm 91

1 Li-menm ki demere nan plas sekrè Altisimo-a*, ap abite anba lonbraj Omnipotan. 2 M’ap di de Segnè-a, «Se Li-Menm ki refij e fòtrès mwen; Bon Die mwen, nan Li m’ap konfie.» 3 Sètènman, L’ap delivre ou anba pèlen chasè-a, … Continue reading

Posted in Medite | Tagged , , , , , , , , , , | Comments Off on Sòm 91

Kouri sou Problèm ou an

La Bib di konsa David kouri sou Goliat (1 Samièl 17:48). Mwen gen enpresion, youn nan bagay ki te lage Goliat a tè jou sa, se te sezisman. Avan menm kout ròch la te frape l, sezisman te kòmanse fè … Continue reading

Posted in Konsèy, Medite | Tagged , , , , , | Comments Off on Kouri sou Problèm ou an

Konfians

Se materièl pou bagay youn espere. Se evidans pou kichoy sans yo pa kabab pèsevwa (Ebre 11:1). SayZeal | Sezi l Nèttm

Posted in Bagay, Medite | Tagged , , , | Comments Off on Konfians

Sòm 1

1 Beni se yon nonm ki pa mache selon konsèy mechan, ni kanpe sou rout pechè, ni chita nan chèz mokè; 2 Men ki trouve plezi li nan lwa Segnè-a, e ki medite nan lwa Li jou e nwit. 3 … Continue reading

Posted in Medite | Tagged , , , , , | Comments Off on Sòm 1

Kwè nan Mwen

Jezi, Kris la, di : « 1Piga kite kè ou toumante : Kwè nan Bon Die, kwè nan Mwen-Menm tou. 2La kay Papa Mwen, gen pliziè chato. Si se pa t’ verite, Mwen pa t’ap di ou sa. Mwen pr’ale prepare … Continue reading

Posted in Medite | Tagged , , | Comments Off on Kwè nan Mwen

Fason yon Nonm

Lè fason yon nonm fè Segnè-a plezi, Li fè menm èlmi-l yo gen la pê avèk li (Provèb 16:7). © SayZeal | Sezi l Nèttm

Posted in Medite | Tagged , , | Comments Off on Fason yon Nonm

Mwen Felisite W

Konsène mariaj, li ekri: «Pou rezon sa, yon nonm ap kite manman-l ak papa-l pou al’ kore madanm li, e yo de-a ap vini yon sèl kò» (Genèz 2.24). Mwen espere se nonm pa-w la ki trouve w reyèlman.  Jezi beni e … Continue reading

Posted in Bagay | Tagged , , | Comments Off on Mwen Felisite W

M’ap Retounen pou Ou

Mwen p’ap abandoned w kòm ofelen; m’ap retounen vin’ jwenn ou (Jan 14:18). SayZeal | Sezi l Nèttm

Posted in Medite | Tagged , , | Leave a comment

Konfians Grosè yon Grenn Moutad

Dimanch pase-a, pandan m’ap soti legliz la, yon diak lonje yon ti sache plastik ziploc® ban mwen, avèk sis ti grenn moutad ladan l, kòm yon souvni ki va pemèt mwen raple mesaj Pastè Joèl la sou konfians. And’dan sache-a … Continue reading

Posted in Medite | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

I Lèt a Korentien yo, Chapit Trèz

Pòl, Apot la, sou Renmen 12.31 Dezire sensèman meyè don an. Pä konsekans, m’ap moutre w chemen ki pi ekselan. 1 Menm si mwen pale tout lang moun pale ak lang anj yo tou, si m pa gen renmen, mwen … Continue reading

Posted in Literati, Medite | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Sou Ògèy, Bib la Di:

Ògèy vini avan kilbite, dezastè, e yon espri trò wo, arogan, anvan chite, blayi tonbe a tè (Prov. 16.18). © SayZeal | Sezi l Nèttm

Posted in Konsèy | Tagged , , | Leave a comment

Sòm 23

1 Se yon sòm David. Segnè-a se gadò-m; mwen p’ap janm’ manke anyen. 2 Nan patiray ak zèb vèt yo, se lá li fè mwen pran repo. Kote dlo-a koule poze, se lá li mennen m bwè. 3 Li restore … Continue reading

Posted in Literati, Medite | Tagged , , , | Leave a comment